☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Piątek 30.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

ZAPRASZAMY

do Kowar wszystkich przedsiębiorców posiadających środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

Oferujemy niskie stawki podatku.

 

Jeśli chcecie być naszymi podatnikami wystarczy:

1. mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terenie Kowar, lub

2. na terenie miasta Kowary znajdować się musi zakład lub wydzielona jednostka posiadająca środki transportowe -

w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, oraz

3. dokonać zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej i złożyć deklarację DT-1.

4. dokonać zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy osób prawnych) na podstawie podjętej uchwały zarządu spółki o utworzeniu dodatkowego oddziału firmy oraz złożyć deklarację DT-1.

 

Burmistrz Miasta Kowary uprzejmie informuje: na terenie Gminy Miejskiej Kowary od dnia 01 stycznia 2019 roku obowiązuje Uchwała Nr V/22/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku, poz. 566.

Informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 1445 ) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są :

  1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1,
  2. odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności,
  3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kowary.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone
jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

Dodatkowe informacje uzyskać można:
w Referacie Dochodów pok. nr 15
tel. 75/ 64 39 224

poniżej treść uchwały do pobrania:

Uchwała nr V/22/19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Zemła
(2019-01-04 13:53:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Janas
(2019-02-11 15:50:54)
 
 
liczba odwiedzin: 6871163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X