☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Imię i nazwisko: Magdalena Kwiatkowska
Telefon: (75) 64 39 225
E-mail: magdalena.kwiatkowska

Zakres obowiązków:

 1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska przez podmioty do tego zobowiązane;
 2. Opracowywanie programów ochrony środowiska;
 3. Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przez kontrolowane podmioty przepisów o ochronie środowiska;
 4. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, prawo wodne, o ochronie zwierząt;
 5. Nadzorowanie i współpraca z instytucjami zajmującymi się wywozem nieczystości z terenu Gminy;
 6. Współpraca z pracownikiem ds. estetyki miasta w zakresie utrzymania zieleni;
 7. Współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska i SANEPID-em w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu wód, ziemi i powietrza;.
 8. Określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;
 9. Organizowanie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki i ochrony;
 10. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii oraz innymi jednostkami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
 11. Przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywną oraz decyzji o odebraniu zwierzęcia osobom je utrzymującym;
 12. Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
 13. Realizacja zadań wynikających z przepisu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody;
 14. Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym:
  - przygotowywanie informacji i zawiadomień związanych z procesem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  - przygotowanie wystąpień o uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia do właściwych organów,
  - przygotowanie wystąpień o opinię do właściwych organów,
  - przygotowanie postanowień w sprawie ustalenia zakresu raportu lub w sprawie odstąpienia od sporządzania raportu.
 15. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w tym:
        - sporządzanie wniosków o wycinkę drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy,
        - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew i krzewów.
 16. Nadzór, kontrola i ewidencja nad zasobami i tworami przyrody, takimi jak parki, pomniki przyrody, rezerwaty;
 17. Oznakowanie obszaru dotkniętego lub zagrożonego chorobą zakaźną zwierząt.
 18. Ewidencja i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków.
 19. Ochrona powietrza atmosferycznego.
 20. Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych.
 21. Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.
 22. Współdziałanie:
          - w pozyskiwaniu środków wsparcia UE oraz w ich zagospodarowaniu,
          - przy sporządzaniu planów społeczno-gospodarczych i zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej ochrony środowiska naturalnego,
          - w sprawach z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
          - koordynacji działań z zakresu: ewidencjonowania obszarów chronionych i zagrożonych, usuwania szkód powstających w wyniku klęsk żywiołowych.
 23. Bieżące przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP oraz na stronę informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji.
 24. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji z zakresu swojego stanowiska pracy, zamieszczonych w BIP i na stronie Miasta , czuwanie nad ich aktualnością.
 25. Prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych prawem.
 26. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2020-06-09 13:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-08-04 10:44:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310