www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary

Herb Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary

Poniedziałek 28.07.2014

zaawansowane


Wydanie dokumentu tożsamości

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
•od ukończenia 18 roku życia (dowód ten ważny jest 10 lat od daty jego wystawienia)
•od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką
•osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia (dowód ten ważny jest 5 lat od daty jego wydania)
•dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczonyProcedura wydania dokumentu tożsamości

1. złożenie wniosku oraz 2 aktualne fotografie
2. złożenie odpisu skróconego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa
3. do wniosku nie dołącza się dokumentów, jeżeli zostały sporządzone w USC miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistegoJednostka odpowiedzialna


Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Kowarach
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary
tel.: (75) 643 92 27
budynek urzędu stanu cywilnego

czynny codziennie w godz.:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 7.30 – 15.30
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.30
soboty wolneOpłaty

Nowy dowód osobisty - 30 zł.


Zwrot dokumentu tożsamości

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:
• utraty obywatelstwa polskiego
• zgonu posiadacza dowodu osobistego, obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnegoPodstawa prawna

Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-10-16 12:53:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Janina Kosowska
(2007-01-30 15:59:43)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 1740919

Zaokrąglony róg prawy