☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zastępca Naczelnika Wydziału ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i gospodarki przestrzennej

 Imię i Nazwisko: Ewelina Młotkowska
Telefon: (75) 64 39 228
E-mail: ewelina.mlotkowska

Zakres obowiązków:

1. Nadzoruje wykonywanie czynności służbowych przez pracowników wydziału w zakresie:
• sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
• sprzedaży nieruchomości  niezabudowanych i zabudowanych
• przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbywania nieruchomości
• przekształcania prawa użytkowania wieczystego
• aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
• przygotowania uchwał Rady Miasta w zakresie obrotu nieruchomościami
• dzierżawy nieruchomości
• rolnictwa i leśnictwa
• zlecania operatów szacunkowych nieruchomości
• naliczania podatku od nieruchomości zasobu gminnego
• tworzenia i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego
2. Prowadzenie ewidencji mienia.
3. Sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującej zakres realizowanych zadań.
4. Zlecanie opracowań geodezyjnych
5. Przygotowywanie oświadczeń o rezygnacji bądź korzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości.
6. Wydawanie decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
7. Realizowanie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości przez gminę w tym komunalizacja, przyjmowanie darowizn i spadków.
8. Prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów stanowiących własność gminy a osobami fizycznymi i prawnymi.
9. Prowadzenie postępowań scalania gruntów gminnych.
10. Prowadzenie postępowań rozgraniczania nieruchomości.
11. Prowadzenie ewidencji nazw ulic, nieruchomości oraz nazw miejscowości.
12. Nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowych i nanoszenie ich do systemu elektronicznego.
13. Opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie nadania nazw ulic.
14. Opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi.
15. Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu.
16. Występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne.
17. Prowadzenie spraw z zakresu dziedziczenia majątku przez gminę jako spadkobiercę.
18. Opracowanie analiz i strategii z zakresu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy.
19. Współdziałanie :
     • w realizacji strategi rozwoju gminy i jej promocji,
     • w sporządzaniu planów rozwoju gminy i budżetu miasta.
20. Wykonywanie zadań i czynności wynikających ze statutu gminy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy.
21. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-04-03 10:13:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-06-30 11:53:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310