stanowisko ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Imię i nazwisko: Bożena Kolasińska
Telefon: 75 64 39 227
E-mail: bozena.kolasinska
Zakres obowiązków:

 1. Realizacja zadań  z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, w szczególności:
  • współdziałanie w prowadzeniu działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie;
  • tworzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz realizacja i rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach tych programów;
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją i nadzorem nad świetlicą oraz punktem konsultacyjnym, finansowanymi ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • współudział w realizacji kampanii profilaktyczno-edukacyjnych;
  • dystrybucja materiałów szkoleniowych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Analiza składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w ww. zakresie.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 5. Prowadzenie spraw mniejszości narodowych i etnicznych, repatriacji i uchodźców, w szczególności:
  • realizacja zadań związanych ze społecznością romską;
  • aplikowanie o środki przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych;
  • realizacja projektów skierowanych do mniejszości narodowych i etnicznych;
  • rozliczanie środków przyznanych w ramach ww. zadań.
 6. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców.
 7. Realizacja zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 8. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.
   
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Radomski
(2016-06-01 13:58:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Dmochowski
(2020-06-30 11:33:02)