Oświadczenia majątkowe Radnych kadencji 2018-2024

 

Aktualne wzory oświadczeń

Wzór_oświadczenia_radni.pdf

Wzór_oświadczenia_radni.doc (edytowalny)

 

Oświadczenia majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
 
Michella Maciej Bartłomiej treść / korekta
Adamowicz Radosław Maciej treść / korekta
Bierowski Adam treść
Borczyk Ewa treść
Cwynar Tadeusz treść
Espenschied Beata treść
Klepacz Anna Barbara treść
Kubiak Mariusz Ryszard treść
Machnica Andrzej Wojciech treść
Pędziwiatr Ewa Maria treść
Pietraszek Kamila Anna treść
Przybylak Karol Paweł treść
Rodowicz Dagmara treść / korekta
Schmidt Stanisław treść
Staręga Małgorzata Ewa treść
Krzysztof Jan Łubiński treść

 

 Oświadczenia majątkowe składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 
Oświadczenie majątkowe za 2018 za 2019 za 2020 za 2021 za 2022 za 2023 na dwa miesiące przed upływem kadencji
Michella Maciej Bartłomiej

treść / korekta

treść treść treść treść treść treść
Adamowicz Radosław Maciej

treść

treść treść treść treść treść treść
Bierowski Adam treść / korekta treść

treść

korekta

treść treść treść treść
Borczyk Ewa

treść / korekta

treść

korekta

korekta

treść

korekta

treść

treść

korekta

treść treść
Cwynar Tadeusz treść treść treść treść treść treść treść
Espenschied Beata treść treść treść treść

treść

korekta

treść treść
Klepacz Anna Barbara treść treść treść treść treść treść treść
Kubiak Mariusz Ryszard treść treść treść
(rezygnacja
z pełnienia funkcji)
- - - -
Machnica Andrzej Wojciech treść treść treść treść treść treść treść
Pędziwiatr Ewa Maria treść treść treść treść treść treść treść
Pietraszek Kamila Anna

treść / korekta

treść

korekta

treść

treść

korekta

treść

korekta

treść treść
Przybylak Karol Paweł

treść / korekta

treść

korekta

treść

treść

korekta

treść treść treść
Rodowicz Dagmara

treść / korekta

treść

treść

korekta

treść

treść

korekta

treść treść
Schmidt Stanisław treść treść treść treść treść treść treść
Staręga Małgorzata Ewa

treść / korekta

treść treść treść treść treść treść
Krzysztof Jan Łubiński - - treść treść treść treść

treść

korekta

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Podstawa prawna - art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.  Dz.U.2017.1875 z późn. zm.).

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego:

     -      radni,

     -      wójt (burmistrz),

     -      zastępcy wójtów (zastępcy burmistrzów),

     -      sekretarz gminy,

     -      skarbnik gminy,

     -      kierownicy jednostek organizacyjnych gmin,

     -      osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

     -      osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza.

 

Terminy składania oświadczeń majątkowych:

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni wg stanu na dzień objęcia stanowiska od dnia:

     -      złożenia ślubowania (radny, burmistrz),

     -      powołania na stanowisko,

     -      zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie składane jest do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT z załącznikami).

 

Ostatnie oświadczenie składane jest wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia:

     -     na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, burmistrz),

     -     w dniu odwołania ze stanowiska,

     -     w dniu rozwiązania umowy o pracę.

 

Ogólne zasady wypełniania oświadczeń majątkowych:

  1. oświadczenie majątkowe należy wypełnić starannie, rzetelnie i zupełnie wypełniając każdą z rubryk,

  2. należy wskazać posiadany majątek w kraju i za granicą,

  3. jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania należy wpisać „nie dotyczy”,

  4. należy określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową.

 
W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298), od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia majątkowego.

 

 

Wytworzył:
Anna Jabłońska
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2019-01-11 07:45:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-05-24 14:13:27)