Rejestr uchwał Rady Miejskiej - 2005 rok

L.p.

Data podjęcia

Numer uchwały

Przedmiot uchwały
w sprawie:

1

26.01.2005

XXIX/155/05

Budżetu miata na 2005 rok (treść)

2

26.01.2005

XXIX/156/05

Realizacji projektu inwestycyjnego "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap 1" (treść)

3

26.01.2005

XXIX/157/05

przystąpienia Gminy Kowary do spółki z o.o. "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji" (treść)

4

26.01.2005

XXIX/158/05

Uchwalenia zmian w studuim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)

5

14.03.2005

XXXI/159/05

Uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (treść)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.04.2005 r. PN.II.0911- 13/223/05 - stwierdzające nieważność uchwały

6

14.03.2005

XXXI/160/05

Wyłączenia z zarządu Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach obiektu przy ul. Zamkowej 3 (treść)

7

14.03.2005

XXXI/161/05

Zasad sprzedaży gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (treść)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.04.2005 r. PN.II.0911- 13/1/05

8

14.03.2005

XXXI/162/05

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY WOJKÓW (treść, załącznik 1, załącznik2, załącznik3)

9

14.03.2005

XXXI/163/05

Zmian w budżecie miasta na 2005 rok  (treść)

10

14.03.2005

XXXI/164/05

Ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach (treść)

11

14.03.2005

XXXI/165/05

Ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kowarach (treść)

12

14.03.2005

XXXI/166/05

Ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w Miejskiej Służbie Ratowniczej w Kowarach (treść)

13

14.03.2005

XXXI/167/05

Ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach (treść)

14

14.03.2005

XXXI/168/05

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (treść)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.04.2005 r. PN.II.0911- 4/227/05

15

09.04.2005

XXXII/169/05

Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/138/04 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia miasta do realizacji projektu pn. "Regionalna Platforma Cyforwa" (treść)

16

09.04.2005

XXXII/170/05

Rozpatrzenia skargi Natalii Reimer na działanie Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach (treść)

17

09.04.2005

XXXII/171/05

Rozpatrzenia skargi Pani Barbary Cichockiej na czynności Burmistrza Miasta Kowary (treść)

18

29.04.2005

XXXIII/172/05

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kowary (treść)

19

29.04.2005

XXXIII/173/05

Zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kowary (treść)

20

29.04.2005

XXXIII/174/05

Zgody na zamianęnieruchomości stanowiących mienie Gminy Kowary (treść)

21

29.04.2005

XXXIII/175/05

Uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej (treść)

22

29.04.2005

XXXIII/176/05

Zmian w budżecie na 2005 rok (treść)

23

17.06.2005

XXXIV/177/05

Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.Wiejskiej 55 w Kowarach (treść) 1

24

17.06.2005

XXXIV/178/05

Zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary (treść)

25

17.06.2005

XXXIV/179/05

Zmian w budżecie miasta na 2005 rok (treść) 1, 2, 3, 4, 5

26

17.06.2005

XXXIV/180/05

Zmieniająca uchwałę Nr X/62/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.09.2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta (treść)

27

17.06.2005

XXXIV/181/05

 Opinii propozycji planu aglomeracji (treść)

28

17.06.2005

XXXIV/182/05

Zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanych położonych w Kowarach przy ul.Wiejskiej na rzecz Gminy Kowary w zamian za zaległości podatkowe (treść)

29

17.06.2005

XXXIV/183/05

Przystąpienia do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść) 1, 2, 3

30

17.06.2005

XXXIV/184/05

Uchylenia uchwały Nr XI/67/03 Rady Miejskiej w KOwarach z dnia 17 października 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe, stałe miejsca pracy na terenie miasta Kowary (treść)

31

17.06.2005

XXXIV/185/05

Utworzenia na terenie miasta Kowary obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 (treść)

32

17.06.2005

XXXIV/186/05

Utworzenia na terenie miasta Kowary obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. (treść)

33

17.06.2005

XXXIV/187/05

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary (treść)

34

18.07.2005

XXXV/188/05

Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Kowary nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jeleniogórskiego (treść)

35

18.07.2005

XXXV/189/05

Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Jeleniogórskiego (treść)

36

18.07.2005

XXXV/190/05

Zasad i trybu nadania odznaki "zasłużony dla miasta Kowary" (treść)
(rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-3/380/05 stwierdzające nieważność uchwały

37

18.07.2005

XXXV/191/05

Zmian w budżecie miasta na rok 2005 (treść)

38

15.09.2005

XXXVI/192/05

Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym (treść)

(rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego
PN.II.0911-3/418/05 stwierdzające nieważność uchwały

39

15.09.2005

XXXVI/193/05

Nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach (treść)

40

15.09.2005

XXXVI/194/05

Zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Kowary (treść)

41

15.09.2005

XXXVI/195/05

Zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Kowary (treść)

42

15.09.2005

XXXVI/196/05

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej w Kowarach przy ul. 1 Maja 52 (treść)

43

15.09.2005

XXXVI/197/05

Zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Kowary (treść)

44

15.09.2005

XXXVI/198/05

Zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Kowary (treść)

45

15.09.2005

XXXVI/199/05

Zmian w budżecie miasta na 2005 rok (treść)

46

15.09.2005

XXXVI/200/05

Przejęcia dwóch pojadzów samochodowych marki "Fiat 126 p" oraz jednego pojazdu samochodowego marki "Tarpan" na własność gminy. (treść)

47

15.09.2005

XXXVI/201/05

Zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary (treść)

48

18.10.2005

XXXVII/202/05

Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczen opieki zdrowotnej osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym (treść)

49

18.11.1005

XXXVII/203/05

Upoważnienia Przedowniczącego Rady Miejskiej w Kowarach do występowania w postępowaniu sądowym przed Sądem Pracy w sprawie z powództwa Burmistrza Kowar o zapłatę wynagrodzenia (treść)

50

18.11.2005

XXXVII/204/05

Zmian w budżecie miasta na 2005 rok (treść)

51

21.11.2005

XXXVIII/205/05

Przyjęcia Karty Współpracy Gminy Kowary z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (treść)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnosląskiego PN.II.0911-13/915/05

52

21.11.2005

XXXVIII/206/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY KRZACZYNA A (treść + zał3 i zał4, załącznik1, załącznik2)

53

21.11.2005

XXXVIII/207/05

Przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego obszaru obejmującego stację narciarską w Kowarach - Podgórzu (treść)

54

21.11.2005

XXXVIII/208/05

Zmiany uchwały nr IX/54/2003 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary w nastepujących strukturalnych jednostkach urbanistycznych (treść)

55

21.11.2005

XXXVIII/209/05

Ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2006 rok (treść)

56

21.11.2005

XXXVIII/210/05

Określenia stawek podatku od nieruchomości (treść)

57

21.11.2005

XXXVIII/211/05

Określenia stawek podatku od środków transportowych (treść)

58

21.11.2005

XXXVIII/212/05

Ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Kowary (treść)

59

21.11.2005

XXXVIII/213/05

Zmiany uchwały nr XXVII/148/04 Rady miejskiej w Kowarach z dnia 20.12.2004 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2005 r." (treść)

60

21.11.2005

XXXVIII/214/05

Zmian w budżecie miasta na 2005 rok  (treść)

61

28.12.2005

XL/215/05

Szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (treść

62

28.12.2005

XL/216/05

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (treść)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

63

28.12.2005

XL/217/05

Uchylenia uchwały nr V/27/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku rolnego (treść)

64

28.12.2005

XL/218/05

Wyrażenia zgody na zbycie udziału 68/5% w nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Kowalskiej nr 6 stanowiącego własność Gminy Kowary (treść)

65

28.12.2005

XL/219/05

Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach do podejmowania czynności związanych ze stosunkiem pracy Burmistrza Kowar (treść)

66

28.12.2005

XL/220/05

Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2006 r." (treść)

67

28.12.2005

XL/221/05

Zmian w budżecie miasta na 2005 rok (treść)

68

28.12.2005

XL/222/05

Budżetu miasta na 2006 rok (treść)
załączniki:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

69

28.12.2005

XL/223/05

Zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (treść)

70

28.12.2005

XL/224/05

Zmiany uchwały nr XXXI/166/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w Miejskiej Służbie Ratowniczej w Kowarach (treść)

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-26 14:42:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-10-16 11:59:08)