Skarbnik Miasta / Naczelnik Wydziału

Imię i nazwisko: Agata Młodawska
Telefon: (75) 64 39 224
E-mail: agata.mlodawska
Lokalizacja: budynek B, pokój nr 31 II piętro

Zakres obowiązków:

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Miasta i wykonuje zadania w zakresie realizacji gospodarki finansowej Miasta.
 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególnoœci:
  1. opracowywanie projektu budżetu Miasta, wieloletniej prognozy finansowej, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, sprawozdawczoœć finansowa w tym zakresie,
  2. prowadzenie gospodarki finansowej i księgowoœci budżetowej zgodnie z obowišzujšcymi przepisami, zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  3. nadzór nad gospodarowaniem œrodkami budżetowymi Miasta, w tym nadzór nad wydatkowaniem œrodków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej i innych Ÿródeł krajowych i zagranicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowišzujšcymi procedurami,
  4. dokonywanie kontrasygnaty oœwiadczeń woli powodujšcych powstanie zobowišzań finansowych,
  5. nadzorowanie prawidłowoœci opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczšcych wykonywania budżetu Miasta oraz przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczšcych gospodarki finansowej i rachunkowoœci oraz nadzorowanie ich realizacji,
  6. udzielanie upoważnień do dokonywania kontrasygnaty i powierzenia zastępstwa w zakresie realizacji zadań w czasie nieobecnoœci Skarbnika,
  7. nadzór nad organizacjš i przebiegiem prac zwišzanych z prowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji zgodnie z ustawš o rachunkowoœci,
  8. nadzór nad realizacjš zadań w zakresie terminowego ustalania należnoœci Miasta oraz ich wpływu do budżetu, a także dochodzenia i egzekucji zaległoœci w celu niedopuszczenia do przedawnienia tych należnoœci,
  9. opracowywanie projektów uchwał dotyczšcych budżetu oraz podatków i opłat lokalnych,
  10. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podatków i opłat oraz postępowań wyjaœniajšcych w zakresie wynikajšcym z ordynacji podatkowej,
  11. podpisywanie tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należnoœci pieniężnych w indywidualnych sprawach dot. podatków i opłat lokalnych,
  12. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzšdczej w podległej komórce organizacyjnej,
  13. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczšcych sytuacji finansowej gminy,
  14. współpraca w zakresie kontroli i audytu,
 3. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, okreœlone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 4. Przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialnoœć za treśœć przekazywanych informacji.
 5. Systematyczne wykonywanie przeglšdów informacji zamieszczonych w BIP i na stronie Miasta , czuwanie nad ich aktualnoœciš.
 6. Skarbnik Miasta jest jednoczeœnie Naczelnikiem Wydziału Finansowego oraz bezpoœrednim przełożonym zatrudnionych w nim pracowników.
 7. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikajšcych z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-25 10:36:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-01-08 15:57:43)