Skarbnik Miasta / Naczelnik Wydziału

Imię i nazwisko: Agata Młodawska
Telefon: 75 64 39 224
Telefon kom.: 519 121 066
E-mail: agata.mlodawska
Lokalizacja: pokój nr 16

Zakres obowiązków:

 1. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 3. Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy oraz przez jednostki organizacyjne gminy.
 4. Organizowanie właściwego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz ich archiwizację.
 5. Przygotowywanie projektu budżetu, zmian w budżecie oraz sprawozdań z realizacji budżetu, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu.
 6. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych dla gminy.
 7. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
 8. Zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w urzędzie.
 9. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej gminy.
 10. Współpraca ze stanowiskiem ds. kontroli finansowej w zakresie gospodarki finansowej urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy. 
 11. Kontrola legalności dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji budżetu.
 12. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy.
 13. Opracowywanie projektów zmian instrukcji i regulaminów dotyczących gospodarki finansowej gminy.
 14. Przekazywanie poszczególnym wydziałom urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy        wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu.
 15. Opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących budżetu oraz podatków i opłat lokalnych.
 16. Koordynacja oraz nadzór nad zakupem środków trwałych.
 17. Kierowanie pracami Wydziału Finansowego.
 18. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-25 10:36:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-06-30 11:35:51)