☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Piątek 22.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Imię i nazwisko: Justyna Kołodziej
Telefon: (75) 64 39 224
E-mail: justyna.kolodziej

Zakres obowiązków:

1.Stała aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym:
    a) wzywanie do uzupełnienia bądź skorygowania deklaracji;
    b) prowadzenie postępowań podatkowych wobec osób, które nie złożyły deklaracji bądź zadeklarowały opłatę inną od należnej.
3. Prowadzenie ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi systemie GOK i WIP + w zakresie:
   a) ewidencja dochodów: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
   b) comiesięczne uzgadnianie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Przygotowywanie informacji do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie GOK w tym: przygotowywanie informacji o udzielonych ulgach uznaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami do sprawozdań Rb-27S.      
5. Monitorowanie terminu płatności należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Prowadzenie analitycznej ewidencji dochodów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie GOK i WIP+:
  a) bieżąca aktualizacja systemu GOK w oparciu o zawarte umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lokalowych, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami, w tym z ZEZK oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi;
  b) księgowa ewidencja wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty;
  c) comiesięczne uzgadnianie kont ewidencyjnych podatników GOK.
7. Windykacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
   a) wzywanie zalegających do zapłaty zaległości poprzez systematyczne wysyłanie upomnień;
   b) wszczynanie i prowadzenie wobec zalegających administracyjnego postępowania egzekucyjnego;
   c) współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie prowadzonej egzekucji administracyjnej.
8. Przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
9. Realizacja innych zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby.
10. Prowadzenie analitycznej ewidencji dochodów z tytułu dzierżaw w systemie finansowym NDZ+:
   a) bieżąca aktualizacja systemu w oparciu o zawarte/rozwiązane umowy dzierżawy;
   b) księgowa ewidencja wpłat czynszów dzierżawnych: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty;
   c) comiesięczne uzgadnianie kont ewidencyjnych.
11. Windykacja dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych:
   a) wzywanie zalegających dzierżawców gruntów do zapłaty zaległych należności;
   b) wszczynanie i prowadzenie wobec zalegających sądowego postępowania egzekucyjnego;
   c) analiza zadłużenia, występowanie z wnioskiem do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej o rozwiązanie umów dzierżaw z dłużnikami.
12. Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z właściwym wykonywaniem obowiązków należących do Referatu Dochodów w Wydziale Finansowym.
13. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji księgowej związanej ze stanowiskiem pracy.
14. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz bieżące śledzenie zmian przepisów prawnych dotyczących realizacji powierzonego zakresu obowiązków.
16. Podejmowanie inicjatywy, co do wydania niezbędnych zarządzeń i decyzji należących do zakresu działania na danym stanowisku pracy.
17. Przestrzeganie przepisów kodeksu pracy, BHP, ppoż oraz regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach.
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Zemła
(2018-09-26 10:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Dmochowski
(2020-06-30 11:40:57)
 
 
liczba odwiedzin: 7999646

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X