Podatek rolny

 

Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Podatnikami podatku rolnego

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów (jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym)
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa  lub z innego tytułu prawnego albo
 2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;
 3. w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 • jeżeli grunty gospodarstwa rolnego (gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej) zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca,
 • jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia produkcyjna,
 • jeżeli grunty, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach,
 • jeżeli grunty, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem, która to gospodarstwo prowadzi w całości.

 

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 • od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta (obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Obowiązek podatkowy

 • powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,
 • wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek,
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek,
 • jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 • Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji (nakazie płatniczym) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.
 • Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

Termin składania deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy:

1) Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.


2) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

 • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
 • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

Zwolnienia i ulgi podatkowe

1. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska:        

- zakup i zainstalowanie:
- deszczowni
- urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
- urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).


Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.


Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być dłużej stosowana niż przez 15 lat.


Kwota ulgi inwestycyjnej jest obliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone powyżej.

 

 

Ulga górska

Podatek rolny od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich obniża się o 60% dla gruntów klas IVa, IV i IVb. Za miejscowości położone na terenach podgórskich i górskich uważa się miejscowości, w których co najmniej 50% użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m. nad poziomem morza. Kowary zaliczone są do czwartego okręgu podatkowego, to teren podgórski, dlatego też stosowana jest ulga górska.

 

Ulga w podatku rolnym w sytuacji klęski żywiołowej

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, organ podatkowy może przyznać podatnikowi ulgę w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym.
Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Jeżeli stan klęski żywiołowej został wprowadzony po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w następnym roku podatkowym.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (Dz.U. 2020r., poz. 333)

Dokumenty:

Deklaracja w sprawie podatku rolnego obowiązującego do 30.06.2019r (pdf)

Deklaracja w sprawie podatku rolnego obowiązującego do 30.06.2019r (doc)

 

Wzory deklaracji w sprawie podatku rolnego obowiązujące od 01.07.2019r.
DR-1
 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1
Załącznik do deklaracji podatku rolnego-dane o przedmiotach opodatkowania
ZDR-2
Załącznik do deklaracji podatku rolnego-dane o przedmiotach op. zwolnionych

 

Wzór informacji o gruntach obowiązujący do 30.06.2019r (pdf)

Wzór informacji o gruntach obowiązujący do 30.06.2019r (doc)

 

Wzory informacji o gruntach obowiązujące od 01.07.2019r.
IR-1
 Informacja o gruntach
ZIR-1
Załącznik do informacji o gruntach-dane o przedmiotach opodatkowania
ZIR-2
Załącznik do informacji o gruntach-dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3
Załącznik do informacji o gruntach-dane pozostałych podatników

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-25 08:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-12-07 09:11:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki