Podatek leśny

 

Opodatkowanim podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

 

Podatnikami podatku leśnego są

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami lasów
2) posiadaczami samoistnymi lasów
3) użytkownikami wieczystymi lasów
4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Obowiązek podatkowy

  • w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających z zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej „Lasami Państwowymi”, oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych,
  • jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym,
  • jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.


1. Powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.


2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.


4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła ta zmiana.


Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

 

Podatek leśny od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

Termin składania deklaracji na podatek leśny

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:


1) składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian (gdy w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
3) wypłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.


2. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu sytuacji, w której w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu.
3. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Wysokość podatku

1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
2. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego  w/w ulega obniżeniu o 50%.

 

Zwalnia się od podatku leśnego

- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne,
- uczelnie
- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów  zajętych na działalność oświatową
- instytuty naukowe i pomocnicze jednostki Polskiej Akademii Nauk,
- prowadzących zakłady pracy chronionej, lub zakłady aktywności zawodowej (w zakresie lasów objętych decyzją przyznającą status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej) – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej,
- instytuty badawcze,
- przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
- Krajowy Zasób Nieruchomości
,
- Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach sieci badawczej Łukasiewicz.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2019r., poz. 888 ze zm.)

Dokumenty:

Deklaracja w sprawie podatku leśnego obowiązującego do 30.06.2019r (pdf)

Deklaracja w sprawie podatku leśnego obowiązującego do 30.06.2019r (doc)


Wzory deklaracji w sprawie podatku leśnego obowiązujące od 01.07.2019r.
DL-1
 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1
Załącznik do deklaracji podatku leśnego-dane o przedmiotach opodatkowania
ZDL-2
Załącznik do deklaracji podatek leśny-dane o przedmiotach zwolnionych

 

Wzór informacji o lasach obowiązujący do 30.06.2019r (pdf)

Wzór informacji o lasach obowiązujący do 30.06.2019r (doc)Wzory informacji w sprawie podatku leśnego obowiązujące od 01.07.2019r.
IL-1
 Informacja o lasach
ZIL-1
Załącznik do informacji o lasach-dane o przedmiotach opodatkowania
ZIL-2
Załącznik do informacji o lasach-dane o przedmiotach op. zwolnionych
ZIL-3
Załącznik do informacji o lasach-dane pozostałych podatników

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-25 08:35:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-12-07 09:17:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki