☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Piątek 01.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkurs 1/2008

 Nr konkursu 1/08

Data 21-01-2008 r.

Burmistrz Kowar

na podstawie: art. ll ust. l w zw. art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póź. zmianami) oraz § 4 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej nr V/l 8/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn.: „Organizowanie imprez sportowych oraz stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej i turystyki dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - mieszkańców gminy Kowary w roku 2008”.


1. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (art. 4 ust. l pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 105 000,-zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póź. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207). Uczestnikami konkursu mogą być organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w tym niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-ności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w roz-porządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. nr 264 poz. 2207) w Urzędzie Miejskim w Kowarach, ul. 1-go Maja la, 58-530 Kowary (w przypadku nadesłania ofert poczta liczy się data jej wpływu do sekretariatu) wraz z następującymi dokumentami:

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2006 rok, organizacje realizujące zadanie publiczne
w 2007 roku również sprawozdanie częściowe za ten rok.

Aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

- pisemne zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony beneficjenta dotacji oraz gwarancję i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych do realizacji zadania

- inne jak np. referencje.

Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Kowary lub na rzecz mieszkańców Kowar.

Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem zawarcia umowy jest:

- otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji

- przedstawienie na piśmie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. nr 264 poz. 2207).


4. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. Warunki realizacji zadania.

Celem zadania jest stworzenie warunków do uprawiania następujących dyscyplin sportowych:

- piłki nożnej

- piłki siatkowej

- paralotniarstwa

- piłki koszykowej

- sekcji wędkarskiej

oraz innych wg zapotrzebowania społecznego np. krzewienie kultury fizycznej niepełnosprawnych.

Realizujący zadanie zapewni wysoki poziom imprez sportowych oraz bezpieczeństwo uczestników. Dotacja nie może być przeznaczona na:

- zakupy inwestycyjne i remonty
- pokrycie kosztów Zarządu organizacji

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów

- budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów

- działalność gospodarczą

- udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym

- działalność polityczną i religijną

Oferent uzyska pomoc techniczną w postaci przekazania do użytkowania stadionu z szatnią i toaletami, stawu rybnego.

5. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Oferty będą oceniane przez Komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza. Komisja dokona oceny ofert w terminie 14 dni od upływu ich składania. Oferty będą oceniane w ramach następujących kryteriów:

- merytoryczna wartość oferty w tym, atrakcyjność programu rozpowszechniana kultury
fizycznej wśród mieszkańców Kowar (oceniane na podstawie złożonej oferty)

- zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy

- dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem (oceniana na podstawie opinii i
rekomendacji instytucji samorządowych)

- doświadczenie w prowadzeniu działalności będącej przedmiotem dotacji (oceniana na
podstawie sprawozdania merytorycznego za okres co najmniej 3 lat)

- możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (oceniane na podstawie złożonej oferty)

- możliwość realizacji zadania (baza, kadra trenerska).

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Kowar po zapoznaniu sie z opinia Komisji Konkursowej.

7. Ogłoszenie ukazuje się: w BIP UM w Kowarach (www.bip.kowary.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Szczegółowych informacji udziela Andrzej Weinke, Urząd Miejski w Kowarach ul. 1-go Maja la, tel. 075 718 24 89.


Plik do pobrania: konkurs_08-01-21_sport.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-01-21 15:31:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-01-22 07:52:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 78018