☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Poniedziałek 15.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

GK-7636/02/08

 

Kowary, dnia 28 stycznia 2008 r.

GK-7636/02/08
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Dotyczy: Wycinki 17 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących

własność Gminy Kowary.


Urząd Miejski w Kowarach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegajacej na wycince 17 sztuk drzew rosnących na terenie należącym do Gminy Kowary.


Realizacja zamówienia polegać będzie na:


 1. Wycince mechanicznej drzew (wykaz drzew z lokalizacją i szacunkową ilością drewna do pozyskania wraz z wyceną – według załącznika nr 1 ).
 2. Zabezpieczeniu terenu podczas wykonywania prac.
 3. Uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac.

Wykonawca zobowiazany jest do odkupienia od Zamawiającego drewna pozyskanego z wycinki drzew.

Termin realizacji zamówienia:

Do 31 marca 2008 r.


Do oferty należy dołączyć:


 1. Kserokopie dokumentu uprawniającego do wykonania określonej wyżej usługi.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 – mcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wykaz niezbędnych do wykonania usługi narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, który powinien zawierać minimum:

  a) podnośnik montażowy o wysięgu do 18 m;

  b) piły motorowe;

  c) samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5 tony.

 4. Polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Formularz ofertowy – załącznik nr 3.
 6. Kosztorys ofertowy.
 7. Zaakceptowane wzory umów.


Przed wyceną należy dokonać wizji lokalnej w terenie, z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą z ramienia Urzędu, którą jest Pani Małgorzata Depczyńska – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, tel. (075) 64-39-225.


Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Wycinka 17 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary”.


Ofertę należy składać na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, w nieprzekraczalnym terminie do 08 lutego 2008 r., do godz. 900.


Oferty zostaną otwarte w dniu 08 lutego 2008 r. o godz. 930.


Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie usługi wycinki drzew


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną za wykonanie usługi wycinki drzew.


Zaproponowana cena jest stała za cały okres realizacji zamówienia.


Załączniki:

 1. Wykaz drzew z lokalizacją i szacunkową ilością drewna do pozyskania wraz z ceną.
 2. Opis sposobu wyceny drewna do sprzedaży.
 3. Formularz ofertowy.
 4. Mapy z lokalizacją drzew do wycinki.
 5. Wzory umów.

Plik do pobrania (zaproszenie oraz załączniki): GK-7636-02-08_zaproszenie_drzewa.pdf


Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcyInformujemy, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: wycinka 17 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary, wpłynęła jedna oferta - firmy „Liner Przemysław Woźniak Wysokościowa ścinka drzew, prace wysokościowe”, z siedzibą przy ul. Wolności 42/1, 58-500 Jelenia Góra. Przedsiębiorstwo to zostaje wykonawcą w/w zadania za cenę brutto 5.088,20 zł.

 

Dokument do pobrania: GK-7636-02-08_ogl_wykonawca.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-01-30 13:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-02-29 09:20:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 78018