☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Poniedziałek 15.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

BP-341/1/08 - modernizacja kortów i parku

 

BP-341/1/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1. Nazwa i adres Zamawiającego


Urząd Miejski w Kowarach

58-530 Kowary, woj. dolnośląskie

ul. 1 Maja 1a

tel. /075/ 6439229 fax. /075/ 7613173

Adres strony internetowej: www.bip.kowary.pl


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 25957-2008

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 07.02.2008r.


ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie:


2. Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia


Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie:

Modernizacja kortów tenisowych oraz rewaloryzacja

parku miejskiego przy ul. Parkowej w Kowarach”


Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej części zamówienia a) i b):

 • projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę – 4 egz.
 • projekt wykonawczy – 2 egz.
 • projekt oświetlenia wraz z pozwoleniem – 4 egz.
 • kosztorys wraz z przedmiarem robót – 2 egz.
 • specyfikacja techniczna odbioru robót – 2 egz.
 • dokumentacja przetargowa w wersji elektronicznej powyższych punktów (w formacie Open Office lub MS Office).


Zakres prac objęty projektowaniem jest następujący dla kortów i parku:

 • uzyskanie wypisów z rejestru gruntów
 • uzyskanie opinii Konserwatora Zabytków
 • mapa do celów projektowych z inwentaryzacją drzew - 1 egzemplarz dla Zamawiającego
 • sporządzenie materiałów przetargowych wg regulaminu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót
 • sporządzenie specyfikacji technicznej odbioru robót
 • uzyskanie uzgodnień projektowych wszystkich gestorów


Zakres prac objęty projektowaniem jest następujący - Korty:

 • modernizacja nawierzchni kortów z przystosowaniem ich do funkcji lodowiska w okresie zimowym
 • budowa ścianki treningowej
 • modernizacja ogrodzenia
 • modernizacja trybun
 • projekt kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
 • projekt kanalizacji wodociągowej
 • przebudowa oświetlenia przy korcie
 • budowa pomieszczenia socjalnego
 • Wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów
 • zagospodarowanie terenu (mała architektura: tj. ławki, kosze na śmieci, itp.)

Zakres prac objęty projektowaniem jest następujący - Park:

 • utworzenie ścieżek spacerowych wraz z uwzględnieniem wymogów dla osób niepełnosprawnych
 • oświetlenie głównej alei
 • stworzenie miejsc postojowych dla aut
 • oczyszczenie strumienia i wzmocnienie jego brzegów
 • modernizacja kładek na strumyku
 • odtworzenie miejsca rekreacyjnego
 • odwrócenie i odnowienie głazu kamiennego (R.G.V.)
 • odnowienie pomnika za torami (O.V. 1893)
 • umocnienie i uporządkowanie skarpy koło pomnika za torami (O.V. 1893)
 • wykarczowanie samosiejek
 • wytyczenie i uporządkowanie terenu pod plac zabaw
 • Wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów
 • zagospodarowanie terenu (mała architektura: tj. ławki, kosze na śmieci, itp.)4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8. Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się drogą elektroniczną

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu


12. Termin związania ofertą.

30 dni od dnia składania ofert.


13. CPV: 74232000-4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.


14. Termin wykonania zamówienia.

Rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy.

Zakończenie:

 1. Komplet dokumentacji wraz z potwierdzoną przez właściwy urząd architektoniczno – budowlany (Starostwo Jeleniogórskie) kopią wniosku o pozwolenie na budowę do 10 marca 2008r.,
 2. Decyzja pozwolenia na budowę najpóźniej do dnia 20.06.2008r.


15. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki i wymagania określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz w SIWZ.

Wraz z ofertą Wykonawca złoży następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami wraz z przynależnościową do właściwej Izby samorządu zawodowego.
 3. Wypełnione załączniki do SIWZ


16. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 8 /parter w budynku głównym/.


17. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami Pani Katarzyna Kusznerczuk tel. /075/ 6439229 fax. /075/ 7613173, pok. nr 8 /parter budynku głównego/ w godz. 8:00 – 15:00 w dni robocze.


18. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 15.02.2008r. do godziny 10:00 w siedzibie prowadzącego postępowanie.

Wykonawca zobowiązany jest zamieścić ofertę w dwóch kopertach (wymaga sie, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania); koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na Zamawiającego oraz prowadzącego postępowanie i korespondencje Urząd Miejski w Kowarach (sekretariat pok. nr 12), ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary z adnotacja „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Modernizacja kortów tenisowych oraz rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Parkowej w Kowarach”.


19.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Najniższa cena.


20. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 15.02.2008r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna, pok. nr 13.

 

Dokument wraz z załącznikami: BP-341-1-08.pdf


Kowary, 20 luty 2008r.


BP-341/2/08


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Modernizacja kortów tenisowych oraz rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Parkowej w Kowarach”Działając na podstawie art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w celu wyłonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Modernizacja kortów tenisowych oraz rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Parkowej w Kowarach”rozstrzygniętego w dniu 20 lutego 2008 r., wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 tj. Zakładu Projektowania Architektury mgr inż. Marek Wiatrowski, ul. Mickiewicza 12, 58-500 Jelenia Góra za cenę brutto: 39.650,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert.


Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.


Zamawiający jednocześnie informuje, iż w niniejszym postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

 1. Zakład Projektowania Architektury mgr inż. Marek Wiatrowski, ul. Mickiewicza 12, 58-500 Jelenia Góra
 2. ARKOS Sp. z o.o., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra


Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty

Liczba punktów kryterium

1

100

2

34,60

 

Dokument do pobrania: BP-341-2-08_korty_rozstrzygniecie.pdf


Ogłoszenie o zawarciu umowy na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie:

Modernizacja kortów tenisowych oraz rewaloryzacja

parku miejskiego przy ul. Parkowej w Kowarach”Kowary, 18 marzec 2008

BP- 3410/1/08Ogłoszenie o zawarciu umowy

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655) zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Modernizacja kortów tenisowych oraz rewaloryzacja parku miejskiego przy ul. Parkowej w Kowarach” w drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Wykonawcą:


Zakład Projektowania Architektury

mgr inż. Marek Wiatrowski

ul. Mickiewicza 12

58-500 Jelenia Góra


za cenę brutto: 39.650,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)


Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 5 marca 2008r.

 

Dokument: bp-341-1-08_ogloszenie_umowa.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-07 15:05:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-19 14:15:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 78018