☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

GK-341/1/08 - Remont poddasza Ratusza – Urzędu Miejskiego w Kowarach przy u. 1-go Maja 1a

Aktualizacja 2008.05.06

Ogłoszenie o zawarciu umowyNa podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Remont poddasza Ratusza- Urzedu Miejskiego w Kowarach przy ul 1-go maja 1a " w drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Budowlane

"PEBEX" Sp z o.o

ul. Karola Miarki 18

58-500 Jelenia Gora

za cenę brutto : 483.636,99 zł

Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 30 kwiecień 2008 r.

 

Dokument: gk-341-1-08_zawarcie_umowy.pdf


Aktualizacja 2008.04.08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 / Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy PZP w celu wyłonienia Wykonawcy na zdanie pn : „Remont poddasza Ratusza – Urzędu Miejskiego w Kowarach przy u. 1-go Maja 1a ”


rozstrzygniętego w dniu 8.04.2008 r, wybrana została najkorzystniejsza oferta tj.

Przedsiębiorstwo Budowlane "PEBEX" Sp z o.o 58-500 Jelenia Góra ul Karola Miarki 18, za cenę brutto: 483.636,99 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 99/100)


Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu , a oferta nie podlega odrzuceniu .


Zamawiajacy jednocześnie informuje, iż w niniejszym postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

 1. Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp z o.o. 58-304 Wałbrzych ul. Ludowa 60

 2. Przedsiębiorstwo Budowlane "PEBEX" Sp z o.o. 58-500 Jelenia Góra ul Karola Miarki 18

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr oferty

Liczba punktów kryterium

1

65,85

2

100


 

Dokument: gk-341-1-08_wybor_oferty.pdf


Aktualizacja 2008.03.20

Dotyczy : Zamówienia pn. „ Remont poddasza Ratusza – Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.

1-go Maja 1aDziałając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień na pozostałe zapytania Wykonawców, dotyczące przedmiotowego postępowania.


  Pytanie nr 2

  Zaprojektowaną rozdzielnicę TP według projektu należy wyposażyć m.in. W dwa styczniki SM320 230 2z do sterowania urządzeń klimatyzacyjnymi, natomiast w przedmiarze robót pominięto montaż tych urządzeń. Czy wyposażenie rozdzielnicy TP w styczniki SM320 230 2z należy do przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to proszę podać ich liczbę i uzupełnić przedmiar robót o właściwą pozycję.

Odpowiedź na pytanie nr 2 .

  Należy zamontować styczniki w ilości 2szt. do sterowania wentylacją - zgodnie ze schematem zasilania

  Pytanie nr 3

  Poz. 69 d. 3 przedmiaru robót dotyczy montażu wyłącznika silnikowego M250, w który należy wyposażyć rozdzielnicę, lecz w projekcie nie przewidziano takiego wyłącznika w żadnej rozdzielnicy. Czy wyposażenie jakiejkolwiek rozdzielnicy w wyłącznik silnikowy M250 lub montaż takiego wyłącznika samodzielnie w oddzielnej obudowie należy do przedmiotu zamówienia?

  Odpowiedź nr 3

Należy zamontować w tablicy TP wyłącznik M250 0,4A dla zasilania wentylatora dachowego - wyłącznik ten pokazano na schemacie zasilania

Pytanie nr 4

  W projekcie przewidziano możliwość wymiany tablicy sterującej syreny OPL, jednoznacznie nie określając, czy należy to do przedmiotu zamówienia. Czy wymiana tej tablicy w całości lub w części należy do przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to proszę o niezbędne informacje dotyczące zakresu robót i potrzebnych materiałów, oraz uzupełnić przedmiar robót o właściwą pozycję.

  Odpowiedź nr 4

W projekcie i w zakresie robót ujęto tylko wymianę przewodu zasilającego do syreny. Ze względu na stan techniczny istniejącej aparatury zalecane by było jej wymiana, jednak nie znajdowała się ona w zakresie opracowania i nie jest przedmiotem zamówienia wynikającym z realizacji projektu.

Pytanie nr 5

  Oprawy awaryjne i ewakuacyjne (kierunkowe) jakie zaprojektowano do oświetlenia dróg ewakuacyjnych należy wyposażyć w baterie umożliwiające podtrzymanie zasilania przez jedną godzinę. Zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czas przez jaki powinny takie oprawy działać po zaniku napięcia wynosi 2 godziny. Proszę określić przez jak długi czas oprawy oświetlające drogi ewakuacyjne powinny działać po zaniku napięcia podstawowego.

  Odpowiedź nr 5

Wymagane jest podtrzymanie oświetlenia przez min. 2h. Należy zastosowac inwertery i oprawy to umożliwiające.

Pytania nr 6

  Część instalacji elektrycznej należy wykonać jako podtynkowa, co wiąże się z kuciem bruzd pod rury instalacyjne i przewody, zaprawieniem tych bruzd i przygotowaniem zaprawy. W przedmiarze robót nie ma jednak pozycji opisujących te prace, dlatego proszę uzupełnić przedmiar o właściwe pozycje.

  Odpowiedź nr 6

Na poddaszu (będącym przedmiotem zamówienia) nie występują raczej elementy budynku wymagające ich kucia dla prowadzenia oprzewodowania

Pytanie nr 7

  W specyfikacji technicznej określono, że do przedmiotu zamówienia należy montaż rur PCV 50x30 i PCV 30x15A. Przedstawione materiały są w rzeczywistości listwami PCV, których nie uwzględniono w przedmiarach robót. Proszę uzupełnić przedmiar robót o właściwe pozycje dotyczące montażu listew PCV 50x30 i PCV 30x15A

  Odpowiedź nr 7

  w przedmiarze robót elektrycznych poz. 13 i 14 kanały instalacyjne PCW i tak winno być .

  Pytanie nr 8

  W projekcie określono, że na dachu należy zamocować zwód pionowy (iglicę) i podłączyć ją do istniejącej instalacji odgromowej, czego nie uwzględniono w przedmiarze robót. Proszę uzupełnić przedmiar robót o właściwe pozycje tj. Montaż zwodu pionowego i złączy krzyżowych.

  Odpowiedź nr 8

  KNR 5-08 /0615-04 montaż zwodów pionowych – 1 szt

  KNR 5-08 /0604/05 montaz zwodów pozimych o śr 10 mm na dachu stromym- 2 szt

  KNR 5-8 / 0618-01 złącza uniwersalne krzyżowe – 2 szt

  Pytanie nr 9

  W przedmiarze robót nie uwzględniono pomiarów transmisyjnych sieci komputerowej (gniazd logicznych). Czy takie pomiary należą do przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to proszę uzupełnić przedmiar robót o właściwą pozycję.

  Odpowiedź nr 9

Przedmiot zamówienia wymaga wykonania pomiarów wykonanej sieci, w tym parametrów transmisyjnych sieci logicznej. Należy ująć konieczność ich wykonania

  Pytanie nr 10

  W przedmiarze robót (poz. 45 d. 1) przewidziano, że pomiar natężenia światła należy wykonać dla 12 punktów powierzchni roboczej. Tyle punktów pomiarowych wystarczy do określenia średniego natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej nie większej niż 12 m2 (średnio 1 punkt przypada wg normy na 1 m2), aby wykonać pomiary dla wszystkich pomieszczeń modernizowanych (bez strychu) zgodnie z normami potrzeba jest co najmniej 115 punktów. Proszę zweryfikować liczbę wyznaczonych punktów i zmienić obmiar pozycji na właściwy.

  Odpowiedź nr 10

Przyjąć właściwą liczbę punktów, ok. 130 pkt.

Pytanie nr 11

  W projekcie budowlanym w części architektonicznej przewidziano w ranach ochrony przeciwpożarowej system oddymiania klatki schodowej za pomocą klap oddymiających, czego nie uwzględniono w przedmiarze robót. Oprócz klapy oddymiającej z siłownikiem należy zamontować system sterowania (centrala oddymiania, czujniki dymu, przyciski oddymiania, przewody zasilające i sterownicze w tym przewody o odporności ogniowej E30 i ewentualnie czujnik pogodowy z centralą pogodową, oraz przyciski przewietrzania). Proszę podać czy system oddymiania (klapy i sterowanie) należy do przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to proszę przekazać opis tego systemu, określając typy i ilości urządzeń, oraz uzupełnić przedmiar robót o właściwe pozycje (w tym uruchomienie i sprawdzenie zamontowanego systemu).

  Odpowiedź nr 11

  zgodnie z projektem i opisem na str. 7 pkt 7 ochrona przeciwpożarowa należy zamontować okna VELUX GGL ze siłownikiem ( o pow. czynnej oddymiania 1,3 m2) bez podłączenia

  Pytanie nr 12

  Jeśli system oddymiania należy do przedmiotu zamówienia niezbędne będzie wykonanie projektu, który musi zostać zatwierdzony przez inspektora ds. Przeciwpożarowych. W takim przypadku prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów robót o właściwe pozycje.

  Odpowiedź nr 12

  Projekt nie obejmuje systemu oddymiania, wskutek tego nie będzie ono przedmiotem wykonania.

  Pytanie nr 13

  Poz. 78 d. 4 i 79 d. 4 dotycy montażu gniazd RJ45 telefoniczne w ilości 13 szt. I gniazd RJ

  w ramkach w ilości 45 szt., w projekcie wyznaczono tylko 11 punktów dostępowych (gniazdo RJ45 + RJ12). Proszę zweryfikować liczbę gniazd RJ12 i RJ45, podać jakie gniazda przewiduje się do montażu, oraz poprawić obmiary właściwych pozycji.

  Odpowiedź nr 13

Należy przyjąć montaż 11 punktów dostępowych (RJ12 + RJ45)

  Pytanie nr 14

  Projekt budowlany zakłada ułożenie na warstwie izolacyjnej z kruszywa sztucznego suchego jastrychu z płyt gipsowo włókowych np. Knauf Kub Rigips.

  W specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach nie

  uwzględniono powyższych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o powyższe roboty.

  Odpowiedź nr 14

Należy wycenić w ramach pozycji 23-25 przedmiaru uzupełniając (nr1) z X/05 (patrz uwaga do elementu 2.8.3 załączonego uzupełnienia nr 2 do robót budowl. z II-III/08)

Pytanie nr 15

  Przy wstawianiu okien dachowych należy zdemontować pokrycie z dachówki, folii wstępnego krycia, wyciąć otwory oraz uzupełnić częściowo dachówkę, obrobić otwór po zamontowaniu okien. Powyższe roboty nie zostały uwzględnione w przedmiarze, prosimy, więc o uzupełnienie przedmiarów o powyższe roboty.

  Odpowiedź nr 15

Uzupełniono (poz 2 w jw) - załązcnik nr 1

Pytanie nr 16

  W projekcie budowlanym występują 3 szt. Naświetli 0,69x0,78 x 3, natomiast w przedmiarach robót poz. 35 zastosowano naświetla stałe 0,60 x 2,20 x 2 szt.

  Prosimy o podanie prawidłowych przedmiarów montażu naświetli.

  Odpowiedź nr 16

Uzupełniono-skorygowano różnicowo (poz 3-4 w jw)- załącznik nr 1

  Pytanie nr 17

  Zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót pkt. 10.2.6.3.4. centrala wentylacyjna ma generować hałas max 38 dB – na rynku nie ma takich central, centrala VVX500 ma hałas ok. 60 dB.

  Odpowiedźnr 17

Dostępne na rynku centrale emitują hałas rzędu 60 dB w miejscu usytuowania centrali.

Poprzez wygłuszenie pomieszczenia i wytłumienie w kanałach, do pomieszczeń biurowych przedostawać się będzie hałas o niższym poziomie dB.

  Pytania nr 18

  Zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta centrale VVX500 nie są już produkowane, czy w jej miejsce można zastosować centralę wentylacyjną VX 700?

  Odpowiedź nr 18

  Można zastosować centralę tej samej firmy – Systemair VX 700 lub innej przy zachowaniu tych samych parametrów.

  Pytanie nr 19

  Wg nas niejasny jest (raczej błąd wydruku) zakres temperatur powietrza doprowadzanego do centrali – od -40 do + 200 oC, prosimy o podanie właściwego zakresu powietrza dolotowego do centrali.

  Odpowiedź nr 19

  temperatury powietrza doprowadzanego do centrali winny wynosić od –20 st.C do + 20 st.C.

  Pytanie nr 20

  W powyższej Specyfikacji wykonania i odbioru robót znajdują się opisy wymagań, co do urządzeń klimatyzacyjnych. Ani przedmiar robót ani projekt na wykonanie wentylacji nie obejmuje montażu urządzeń klimatycznych. Czy w cenie ofertowej mają być wykonane powyższe prace, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

  Odpowiedź nr 20

  Projekt nie obejmuje urządzeń klimatyzacyjnych wskutek tego nie będą one przedmiotem wykonania.

  Pytanie nr 21

  Przedmiar robót nie zakłada wykonania przejść przez dach dla przewodów wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o powyższe roboty.

  Odpowiedź nr 21

KNR 4-01 05038-02 analogia uzupełnienie obróbek blacharskich przejść instalacyjnch 2 kpl o wym przejść 0,4x 0,4 m przez dach wraz z rozebraniem dachówki i uzupełnieniem warstw izolacyjnych- wspól do r- 1,50: matr. Pomocn.-20% - 10 m2

Pytanie nr 22

  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie przebić przez strop dla pionów instalacji centralnego ogrzewania.

  Odpowiedź nr 22

Uzupełniono (poz 1 w jw) – załącznik nr 1

Pytanie nr 23

  Prosimy o uzupełnienie przedmiarów na wykonanie bruzd w ścianach przy podejściach rur do przyborów sanitarnych.

  Odpowiedź nr 23

Uzupełniono (poz 1 w jw) – załącznik nr 1

Pytanie nr 24

  Projekt na wentylację mechaniczną pomieszczeń zakłada zapotrzebowanie w poszczególnych pokojach po 20 m3/h powietrza na osobę. Napływ powietrza ma się odbywać przez infiltrację listwami montowanymi w ramach okiennych. Przedmiar robót nie zakłada montażu nawiewników w istniejącej stolarce okiennej. Czy w cenie ofertowej należy uwzględnić ich montaż, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i określenie typu nawiewników?

  Odpowiedź nr 24

Proponowany typ nawiewników montowanych w listwach okiennych:

Nawiewniki ciśnieniowe typ AMO 103 + okap firmy AERECO

( wielkości 30, 45m3/h) wymiar l=390mm, H=25mm, s=27mm;

Otwór – dla wielkości 30 –wymiar 250x15 , dla wielkości 45 –wymiar 2x(172x12)


Pom. nr 3 – 100m3/h – 2 szt. AMO 103/ 45

Pom. nr 2 – 60m3/h – 2 szt. AMO 103/ 30

Pom. nr 4 – 40m3/h – 1 szt. AMO 103/ 45

Pom. nr 5 – 40m3/h – 1 szt. AMO 103/ 45

 1. Łącznie 4szt. AMO 103 .45 + 2szt. AMO103/30

 

Dokument: gk-341-1-08_modyfikacja_2008-03-20.pdf


Aktualizacja 2008.03.07

Dotyczy : Zamówienia pn. „ Remont poddasza Ratusza – Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.

1-go Maja 1aDziałając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców, dotyczące przedmiotowego postępowania.


W związku ze złożonymi przez jednego z Wykonawców licznymi pytaniami ( 25 pytań ) dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania :


Pytanie nr 1 :

„ Zaprojektowaną rozdzielnicę TP według projektu należy wyposażyć m.in. w cztery wyłączniki różnicowonaprądowe typu P312 B16 30 mA A do zabezpieczenia obwodów dedykowanych dla urządzeń komputerowych, natomiast w przedmiarze robót ( poz. 66 d. 3 ) podano, że powinien być tylko jeden taki wyłącznik. Proszę podać liczbę wyłączników różnicowonaprądowych typu P312 B16 30 mA A, w które należy wyposażyć rozdzielnię TP, oraz poprawić obmiar pozycji przedmiaru robót, jeśli jest błędny.


Odpowiedź na pytanie nr 1 :

W przedmiarze poz 66 d 3 winno być szt 4, zgodnie z PT i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót .


Pytanie nr 25 :

„ W przedmiarach robót budowlanych poz. 17 występuje „ okładzina połaci od spodu g-k pojedynczo na rusztach metalowych ... ”, natomiast projekt zakłada dwie warstwy płyt g-k 12,5 mm.

W związku z powyższym prosimy o podanie grubości warstw okładziny z płyt g-k ”.


Odpowiedź na pytanie nr 25 :

W przedmiarze poz. 17 winno być dwie warstwy płyt g-k jak PT .


Na pozostałe pytania, Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie do dnia 20.03.2008 rPonadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie :


1. W pkt F SIWZ

Oświadczenia i lista wymaganych dokumentów ( tabela poz. 13 ) przedmiar robót wraz z opisem

i projektem – Załącznik nr 7 do SIWZ

winno być :


W pkt F SIWZ

Oświadczenia i lista wymaganych dokumentów w ( tabela poz. 14 ) kosztorys ofertowy zadania

- Załącznik nr 7 do SIWZ.W związku z tym, iż w wyniku powyższej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP, ulega zmianie termin składania ofert.


Nowy termin składania ofert i termin składania wadium: 31 marzec 2008 r. godz. 950

Termin otwarcia ofert : 31 marzec 2008 r. godz. 1000

Dokument: gk_341-1-08_modyfikacja_siwz_07-03-2008.pdf


OGŁOSZENIE


Urząd Miejski w Kowarach

58-530 Kowary woj. dolnośląskie

ul. 1-go Maja 1a

tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173


Adres strony internetowej : www.bip.kowary.pl

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 28603-2008

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 12.02.2008r


ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 /, w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn.: „Remont poddasza Ratusza – Urzędu Miejskiego w Kowarach przy u. 1-go Maja 1a ”


Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Remont poddasza Ratusza – Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1-go Maja 1a ”

  Remont poddasza polegać będzie:

 1. Zakres rzeczowy prac obejmuje roboty przewidziane w dokumentacji technicznej, (projekt budowlany, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót) tj:.

  a) roboty rozbiórkowe

  b) roboty modernizacyjne

  c) Instalacje sanitarne

  d) instalacje elektryczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się droga elektroniczną ,

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające,

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Termin związany z ofertą 30 dni

kod CPV

  CPV – 45.11.12.20-6 – roboty rozbiórkowe

  CPV- 45.45.30.00-7 - roboty modernizacyjne

  CPV - 453 300 00-9 – roboty sanitarne

  CPV - 45.31.11.00-1 – instalacje elektryczne

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %

Ustala się wadium w kwocie – 6.000,00 zł

Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2008r

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania tego zadania.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem -że wszyscy podwykonawcy nie będą realizować więcej niż 50% całości zadania, jeden podwykonawca nie będzie realizował mniej niż 20% zamówienia.
 • Udział podwykonawców realizujących część zamówienia należy wykazać w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • Wykonawca musi posiadać ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .
 • Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj. Roboty murowe, roboty rozbiórkowe, posadzkowe, wykończeniowe, oraz posiadają uprawnienia do kierowania robotami obejmującymi
 • roboty instalacji elektrycznej, instalacji wodno- kanalizacyjnej - oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa)
 • Wypełnione załączniki do SIWZ
 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
 • Akceptacja załączonego wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – załącznik nr 3 do SIWZ
 • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednym zamówieniem o podobnym charakterze i kosztach. Za podobny charakter Zamawiający uzna wyłącznie realizację remontu pomieszczeń, instalacji elektrycznej , sanitarnej, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł – załącznik nr 4 do SIWZ
 • złożyć oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ
 • Wykaz podwykonawców – załącznik nr 6 do SIWZ
 • Kosztorys ofertowy
 • Harmonogram finansowo-rzeczowy


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 6 /parter w budynku głównym/.


Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami Pani Paulina Gierałt tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w godz. 800 – 1200 w dni robocze.


Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Remont poddasza Ratusza- Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1-go Maja 1a , należy złożyć w terminie do 11.03.2008 r do godz. 950 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie /pok. 12, I piętro/


Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego przedmiotu zamówienia.


Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej /pok. 13, I piętro/ o godz. 1000 w dniu 11.03.2008r

 

Dokumenty:

GK-341-1-08_ogloszenie.pdf

GK-341-1-08_siwz.pdf

GK-341-1-08_przedmiary.pdf

GK-341-1-08_spec_techniczna.pdf

GK-341-1-08_dokumentacja_techniczna.zip

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-12 11:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-05-06 13:53:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 78018