☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Środa 17.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

SO-341/2/08 - zaproszenie do składania ofert na organizacje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieżyod lat 7 do 13

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam do składania ofert na organizację 14 dniowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży od lat 7 do 13.

Przewidywana grupa około 60 osób.


Wykonawca wypoczynku powinien zapewnić niżej wymienione warunki:

 • obiekt przeznaczony na wypoczynek powinien spełniać warunki techniczne, sanitarne, p.poż gwarantujące spełnienie wszystkich norm określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 oraz Dz.U. Nr 18, poz.102 z późn. zm.)
 • wyżywienie – minimum trzy posiłki dziennie. Jakość i parametry posiłków powinny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • bezpieczne warunki wypoczynku i właściwa opieka wychowawcza , pedagogiczna i medyczna,
 • podczas wypoczynku powinien być realizowany własny program profilaktyczny uzależnień od alkoholu i narkotyków w ilości 15 godzin w czasie trwania turnusu z udziałem dzieci romskich w grupach integracyjnych.( prosimy o dołączenie do oferty propozycji programu profilaktycznego uzależnień od alkoholu i narkotyków),
 • dojazd dzieci i ich powrót pod kwalifikowaną opieką zapewnia Wykonawca,
 • położenie – ośrodek zlokalizowany nad morzem (preferowane wybrzeże woj. zachodniopomorskiego),
 • ubezpieczenie na cały okres wypoczynku łącznie z dojazdami,
 • posiadanie karty kwalifikacyjnej obiektu „LATO 2008” zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 oar Dz.U. Nr 18, poz.102 z późn. zm.)


  Termin realizacji zamówienia:

  15 lipiec – 15 sierpień, turnus 14 dniowy wskazany przez Wykonawcę.


  Do oferty należy dołączyć:

 1. kserokopię dokumentu uprawniającego do wykonywania określonej usługi polegającej na organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej , a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz.U. Nr 12 oraz Dz.U. Nr 18, poz. 102).
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. kopia aktualnej karty kwalifikacyjnej obiektu „Lato 2008”,
 4. wypełniony i zaparafowany wzór umowy.


Wszelkie kopie, kserokopie powinny być opatrzone podpisem i pieczęcią

za zgodność z oryginałem.


Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami będzie z ramienia Urzędu Pani Elżbieta Sroka – pracownik Referatu Spraw Obywatelskich.

Wykonawca zamieści ofertę w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z oznaczeniem „ Wypoczynek letni 2008”.

Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a,

58 – 530 Kowary w nieprzekraczalnym, terminie do 20 czerwca 2008r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte w dniu 20 czerwca 2008r. o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul.. 1 Maja 1a , pokój nr 13 ( sala konferencyjna)


Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie usługi. Podana cena ( wraz z podatkiem VAT) jest stała i nie podlega zmianie ani negocjacji przez okres trwania umowy.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego i o najniższej cenie.

  W cenie należy uwzględnić następujące składniki:

- ubezpieczenie,

- dojazd,

- powrót,

- zaopatrzeniem w suchy prowiant w drodze powrotnej,

- wyżywienie podczas pobytu,

- noclegi,

- opieka medyczna,

- realizacja programu profilaktycznego dot. uzależnień,

- opieka pedagogiczno – wychowawcza,

- opieka ratownika,

- inne związane ze świadczeniem usługi.

 

Informacje dotyczące zawierania umowy:

- w terminie do siedmiu dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany zleceniobiorca winien podpisać umowę na realizacje przedmiotowego zamówienia,

- umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

Dokumenty:

so-341-2-08_zaproszenie.pdf

so-341-2-08_projekt_umowy.pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-06-09 09:03:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-06-09 09:06:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 78018