☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

GK-341/4/08 - remont III- go odcinka ulicy Św. Anny w Kowarach - usuwanie skutków powodzi

 Aktualizacja 08.08.2008:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 / Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w celu wyłonienia Wykonawcy na zdanie pn : „Remont III- go odcinka ulicy Św. Anny w Kowarach – usuwanie skutków powodzi ”


rozstrzygniętego w dniu 08.08.2008 r, wybrana została najkorzystniejsza oferta tj.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "TRAKT" Sędzisław 50, 58-400 Kamienna Góra za cenę brutto: 164.999,27 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziwięć 27/100 złotych )


Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu , a oferta nie podlega odrzuceniu .


Streszczenie oceny złożonej oferty:

Nr oferty

Liczba punktów kryterium

1

100


Dokument: GK-341-4-08_wybor_oferty.pdf


 

OGŁOSZENIE


Urząd Miejski w Kowarach

58-530 Kowary woj. dolnośląskie

ul. 1-go Maja 1a

tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173


Adres strony internetowej : www.bip.kowary.pl

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 164326-2008

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 2008-07-18


ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 /, w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn.: „Remont III-go odcinka ulicy Św. Anny w Kowarach- usuwanie skutków powodzi”


Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Remont III-go odcinka ulicy Św. Anny w Kowarach- usuwanie skutków powodzi””

  Remont ulicy polegać będzie:

 1. Zakres rzeczowy prac obejmuje roboty przewidziane w dokumentacji technicznej, (projekt budowlany, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót) tj, roboty przygotowawcze, rozbiórki, ziemne, podbudowy, nawierzchnia.

  Remont ulicy:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,082 km

 • roboty ziemne kat I-VI 50% wykopu wykonywać ręcznie nad kablami telekomunikacyjnymi TP S.A – 196 m3

 • ułożenie geowłókniny pod stabilizacją – 312 m2

 • profilowanie i zagęszczenie podłoża cementem 1,5-2,5 MPa gr 15 cm – 312 m2

 • podbudowa z mieszanki 0/63 gr 20 cm - 287 m2

 • krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem – 82 mb

 • ułożenie drenażu pod krawężnikiem – 125 mb

 • ściek przy krawężniku z kostki kamiennej 16/18 – 219 mb

 • obrzeża betonowe 30x8 – 82 mb

 • warstwa odcinająca pod chodnik gr 10 cm – 164 m2

 • podbudowa chodnika z kruszywa 0/31,5 gr 10 cm – 164 m2

 • nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 8 cm czerwonej – 164 m2

 • skropienie podłoża emulsją asfaltową – 287 m2

 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8 lub 0/16 gr 7 cm- 287 m2

 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr 5 cm – 287 m2

   Odwodnienie drogi:

 • wykonanie wpustów ulicznych fi 500 z rusztem żeliwnym C250 – 2 szt.

 • wykonanie kolektora fi 250 mm – 15 mb

 • przyłącze deszczowe fi 160 m m – 16 mb

 • wykonanie studni o średnicy 1000 mm o gł 1,65 m – 1szt.

 • Przełączenie istniejącego do sieci kanalizacji – 1 kpl.

 • Ułożenie rury ochronnej o śr. 250 mm dwupłaszczowej – 30 mb

  1. Kolizja telekomunikacyjna TP S.A :

 • obudowa sieci telekomunikacyjnej rurą arota dwudzielną §160 mm (założenie geowłókniny i stabilizacji betonem) wraz z odkopaniem rur i ich zasypaniem – 82 mb

 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektów i urządzeń

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się droga elektroniczną ,

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające,

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Termin związany z ofertą 30 dni

kod CPV

  CPV – 45.23.31.40-2

  CPV- 45.11.00.00-1

  CPV - 45.23.24.52-5

  CPV - 45.23.23.10-8

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %

Ustala się wadium w kwocie – 1.600,00 zł

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2008r

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania tego zadania.

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    • Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem -że wszyscy podwykonawcy nie będą realizować więcej niż 50% całości zadania, jeden podwykonawca nie będzie realizował mniej niż 20% zamówienia.

    • Udział podwykonawców realizujących część zamówienia należy wykazać w załączniku nr 6 do SIWZ.

    • Wykonawca musi posiadać ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .

 • Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj. (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi drogowymi dla dróg o klasie Z oraz posiadają uprawnienia do kierowania robotami obejmującymi kanalizację deszczową - oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa)

 • Wypełnione załączniki do SIWZ

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

 • Akceptacja załączonego wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ

 • Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – załącznik nr 3 do SIWZ

 • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednym zamówieniem o podobnym charakterze i kosztach. Za podobny charakter Zamawiający uzna wyłącznie realizację remontu pomieszczeń, instalacji elektrycznej , sanitarnej, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł – załącznik nr 4 do SIWZ

 • złożyć oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ

 • Wykaz podwykonawców – załącznik nr 6 do SIWZ

 • Kosztorys ofertowy – załącznik nr 7

 • Harmonogram finansowo -rzeczowy – załącznik nr 8

 • Dowód wniesienia Wadium

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 6 /parter w budynku głównym/.


Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami Pani Paulina Gierałt tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w godz. 800 – 1200 w dni robocze.


Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Remont III – go odcinka ulicy Św. Anny w Kowarach- usuwanie skutków powodzi , należy złożyć w terminie do 08.08. 2008 r o godz. 950 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie /pok. 12, I piętro/


Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego przedmiotu zamówienia.


Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej /pok. 13, I piętro/ o godz. 1000 w dniu 08.08.2008r

 

Dokumenty:

ogłoszenie o przetargu: gk-341-4-08_remont_ul_sw_anny-ogloszenie.pdf

SIWZ na remont ul. Św Anny w Kowarach : gk-341-4-08_remont_ul_sw_anny-siwz.pdf

opis techniczny: gk-341-4-08_remont_ul_sw_anny-projekt.pdf

przedmiar robót: gk-341-4-08_remont_ul_sw_anny-przedmiar.pdf

przekrój konstrukcyjny: gk-341-4-08_remont_ul_sw_anny-przekroj.pdf

rysunek drogi: gk-341-4-08_remont_ul_sw_anny-mapa.pdf

szczegółowa specyfikacja techniczna: gk-341-4-08_remont_ul_sw_anny-specyfikacja.pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-07-18 11:37:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-08-08 14:33:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 78018