Ogłoszenia

2022.07.22

 

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 1, 58-530 Kowary, ul. Staszica 16
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego.
Wymagania niezbędne (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) - zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U.  z 2021 r., poz. 305):

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej   6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):
1)  Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
- Karta Nauczyciela;
- Kodeks Pracy;
- Ustawa o pracownikach samorządowych;
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- Ustawa budżetowa;
- Ustawa o finansach publicznych;
- Ustawa o rachunkowości
2) Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych – Księgowość VULCAN, Płace VULCAN, Faktury Optivum, zamówienia publiczne Optivum, rejestr VAT Optivum, pakiet MS Office, Płatnik ZUS, PFRON, SJO Bestia.
3) Znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych.
4) Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych.
5) Znajomość przepisów ZUS.
6) Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.
7) Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
8) Umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
9) Preferowane doświadczenie pracy na stanowisku głównego księgowego w placówkach oświatowych.

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:
OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE:
Główny księgowy wykonuje zadania powierzone przez pracodawcę w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polegające zwłaszcza na: zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły.

Do zadań głównego księgowego należy:
1) Opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach
2) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach.
3) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi.
4) Zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kowarach.
5) Zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących szkole należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
6) Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
7) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym szkoły, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.
8) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
9) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10) Zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów, a także należyta ochrona danych.
11) Opracowywanie harmonogramu inwentaryzacji mienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów.
12) Sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań, bilansów i zestawień.
13) Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
14) Dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń.
15) Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PPK.
16) Prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.
17) Prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
18) Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
19) Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
20) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) Praca administracyjno-biurowa.
2) Wyjścia w teren.
3) Budynek szkoły nie jest wyposażony w windę.
4) Praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę/40 godzin tygodniowo.
Wymagane dokumenty:
1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
2) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje        o stażu pracy.
3) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dokumentów                            o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz potwierdzające wymagany staż pracy.
4) Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
5) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                       z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 289)  ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1).
6) Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 2).
7) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 3).
8) Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta       z pełni praw publicznych ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 4).
9) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 5).
10) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L z 2016.119.1 z późn. zm) ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 6).

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 poz. 672), w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Termin: do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00.
2) Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem, nazwiskiem , z numerem telefonu kontaktowego i e-mailem kandydata, z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach”.
3) Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach, ul. Staszica 16, 58-530 Kowary.

Dodatkowe informacje:
1) Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.
3) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
4) Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion i nazwisk i miejsca zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach, oraz tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach

Poniżej wymagane dokumenty :

- załącznik nr 1 (plik odt)

- załącznik nr 2 (plik odt)

- załącznik nr 3 (plik odt)

- załącznik nr 4 (plik odt)

- załącznik nr 5 (plik odt)

- załącznik nr 6 (plik odt)

- wynik naboru (plik pdf)


 

 

 

 

Wytworzył:
Izabela Rykaczewska-Szemiot
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-08-01 10:55:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-08-02 12:11:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki