☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Środa 17.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

GK-341/6/08 - Utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009

Aktualizacja 2008.10.08:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAZamawiający, tj. Gmina Kowary, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn. : „Utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009”.UZASADNIENIE


W przedmiotowym postępowaniu określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu, polegającego na uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganej decyzji administracyjnej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowary.

W związku z powyższym udzielenie zamówienia bez wymaganej decyzji administracyjnej uniemożliwiałoby zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokument: gk-341-6-08_uniewaznienie.pdf


OGŁOSZENIE


Urząd Miejski w Kowarach

58-530 Kowary woj. dolnośląskie

ul. 1-go Maja 1a

tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173


Adres strony internetowej : www.bip.kowary.pl:

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 234619-2008

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 25.09.2008r


ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 /, w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn.: Utrzymaniu w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009.


Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie prac dla zadania pn.:

Utrzymaniu w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009. Na terenie Kowar znajduje się 59 km dróg o różnych odcinkach długości kserokopia planu miasta i wykaz kolejności odśnieżania ulic w załączeniu.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. W czasie opadów śniegu i gołoledzi:

 • utrzymywanie w przejezdności dróg zaliczanych do I kolejności,
 • utrzymywanie w przejezdności dróg zaliczanych do II kolejności,
 • systematyczne odśnieżanie chodników i ciągów pieszych,
 • wywożenie nadmiaru śniegu z następujących ciągów komunikacyjnych: ul. Pocztowa, ul. 1-go Maja, ul. Ogrodowa, ul. Staszica, ul. Waryńskiego,
 • usuwanie zagrożenia gołoledzią środkami chemicznymi i szorstkimi (piasek, mieszanki piaskowo-solne),
 • utrzymanie stanu gotowości służb w ramach całodobowych dyżurów,
 • podjęcie działań interwencyjnych maksymalnie w ciągu 0,5 godziny od momentu zaistnienia lub zgłoszenia zdarzenia,
 • opróżnianie śmietniczek ulicznych umieszczonych na terenie miasta Kowary nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (np. poniedziałek, piątek),
 • zebranie i wywiezienie nadkładów po akcji zimowej najpóźniej do 15 kwietnia 2009 r.,
 • udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej w momencie roztopów i jej ewentualne czyszczenie po akcji zimowej najpóźniej do 15 kwietnia 2009 r.,
 • oznakowanie odcinków nieprzejezdnych (czasowe ograniczenie lub wyłączenie ruchu kołowego).

  2.2. W okresie braku pokrywy śniegowej i opadów śniegu:

 • opróżnianie śmietniczek ulicznych umieszczonych na terenie miasta Kowary nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (np. poniedziałek, piątek),
 • bieżące oczyszczanie ciągów pieszych, parkingów, jezdni,
 • bieżące sprzątanie centrum miasta na odcinku:
 • ul. 1go Maja od Nr 1 do Placu Franciszkańskiego włącznie,

 • ul. Jagiellończyka wraz z schodami.

 • bieżące wywożenie zebranych nieczystości.


3. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • bieżącego informowania zamawiającego o stanie wykonywanych prac,
 • informowania o stanie przejezdności ulic oraz chodników,
 • informowania o zagrożeniach i utrudnieniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi itp.,
 • posiadanie sprawnego sprzętu i odpowiednich materiałów do realizacji zamówienia,
 • należytego oznakowania ewentualnych zagrożeń sytuacyjnych.


 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się droga elektroniczną.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Termin związany z ofertą 30 dni.

kod CPV : – 90.62.00.00-9

90.63.00.00-2

90.61.00.00-6

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %

Ustala się wadium w kwocie – 7.000,00 zł

Termin realizacji zamówienia: do 15 kwietnia 2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania tego zadania.

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (ważne przez cały czas trwania umowy).

 • Wykaz posiadanego sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia.

 • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
 • Akceptacja załączonego wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Każdy Wykonawca zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) przystępujący do postępowania ma złożyć oświadczenia– załącznik nr 3 do SIWZ
 • Dowód wniesienia wadium.
 • Wykaz podwykonawców.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 6 /parter w budynku głównym/.


Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami – Pani Paulina Gierałt, tel. /075/ 6439225, fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w godz. 900 – 1400 w dni robocze.


Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Utrzymaniu w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009., należy złożyć w terminie do 03.10 .2008 r do godz. 950 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie /pok. 12, I piętro/.


Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego przedmiotu zamówienia.

Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej /pok. 13, I piętro/ o godz. 1000 w dniu 03.10 .2008r

Dokumenty:

gk-341-6-08-ogloszenie.pdf - Ogłoszenie o przetargu

gk-341-6-08-siwz.pdf - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-09-25 12:16:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-10-08 11:12:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 78018