Organy szkoły

Organy szkoły:

 

Organami Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „Księdze zarządzeń dyrektora szkoły”, na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

DYREKTOR

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 22-29 STATUTU.

Pełniącym obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach jest pan mgr Henryk Maniecki.

W szkole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora


Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.

Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w § 59 STATUTU.

Wicedyrektorem Szkoły jest pan mgr Robert Oskulski.

RADA PEDAGOGICZNA

Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wewnętrzny „Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach”.

RADA RODZICÓW

Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rad klasowych, które wybierane są przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas.

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.

Przewodniczącą Rady Rodziców jest pani Monika Pichnar.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.

https://sp3-kowary.pl/samorzad-uczniowski-2020-2021/

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2009-02-04 08:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2022-02-16 15:19:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki