Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Kadry
 • rejestr pracowników jednostki, rejestr wypadków, rejestr zwolnień lekarskich, rejestr legitymacji ubezpieczeniowych, rejestr awansów zawodowych
 • ewidencje - karty czasu pracy
 • ewidencje - zaświadczenia dot. zatrudnienia i wynagrodzenia
Dokumenty związane z bhp
 • rejestr wypadków pracowników
 • rejestr wypadków uczniów
 • rejestr przydziału środków ochrony indywidualnej oraz wydanej odzieży i obuwia roboczego
Księgowość
 • księgi rachunkowe
 • zasady prowadzenia rachunkowości i obieg dokumentów księgowych
Rejestry:
 • listy uczniów
 • programów nauczania realizowanych na poszczególnych przedmiotach kl. I - III i IV - VI
 • rozkładów materiału kl. I-III i IV-VI
 • rozkładów ścieżek między przedmiotowych kl. IV-VI
 • egzaminów poprawkowych
 • programów wychowawczych realizowanych w poszczególnych klasach na dany rok szkolny
 • konkursów międzyprzedmiotowych
 • sprawdzianów kompetencji dla klas IV-VI
 • wycieczek klasowych
 • praktyk studenckich
 • doraźnych zastępstw
 • stałych nadgodzin tygodniowych
 • rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw
 • statystyk ocen z zachowania i z poszczególnych przedmiotów
 • projektów organizacyjnych
 • wzorów druków obowiązujących na terenie placówki
 • raportów z badań wyników nauczania na poszczególnych poziomach klasowych
 • uchwał pedagogicznych
 • rad pedagogicznych (protokolarz)
 • wykazu podręczników obowiązujących w poszczególnych klasach
 • rejestr zarządzeń dyrektora jednostki
Sekretariat
Rejestry - księga ewidencji dzieci z obwodu szkoły wg rocznika
 • księga ewidencji uczniów
 • arkusze ocen
 • listy klasowe uczniów
 • legitymacji szkolnych
 • druków ścisłego zarachowania
 • korespondencji
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.
Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2009-02-04 08:04:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Maniecki Henryk
(2009-03-06 14:06:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki