Wnioski i formularze

Ogólne

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP 
Skargi, wnioski i zapytania do Urzędu (pismo ogólne)     przejdź
Wniosek o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym     przejdź
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta     przejdź

 

Wydział Rozwoju Miasta:

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zamieszkałe (dla mieszkańców) - obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2023 r. .doc / .odt      
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - niezamieszkałe (dla osób prowadzących działalność) - obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2023 r. .doc / .odt      
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w celu prowadzenia robót / i umieszczenia urządzenia infrastruktury podziemnej
pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację tablicy reklamowej / usytuowanie tymczasowego obiektu handlowego pobierz pobierz    
Wniosek (zawiadomienie) o awaryjne zajęcie pasa drogowego pobierz pobierz   pobierz
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót związanych z zajęciem pasa drogowego pobierz pobierz   pobierz
Zawiadomienie o zakończeniu robót związanych z zajęciem pasa drogowego pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o wydanie zgody na budowę/ przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobierz pobierz    
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa pobierz pobierz   pobierz
Zawiadomienie o szkodzie mienia pobierz pobierz    
Zgłoszenie szkody na osobie pobierz pobierz    
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych   przejdź do   pobierz
Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary w ramach programu trwałej likwidacji w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym. pobierz pobierz    
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. pobierz pobierz    

 

Nazwa wniosku lub formularza          
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew lub krzewów

Zgodnie z Decyzją Nr A/1808/356 z dnia 25.11.1956 roku określającą administracyjne granice Gminy Miejskiej Kowary objęte ochroną konserwatorską są m.in drzewa rosnące na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Objęte taką ochroną są całe Kowary (z wyłączeniem Krzaczyny). W związku z powyższym właściciel nieruchomości, na której rosną drzewa, które chciałby wyciąć, musi złożyć wniosek o wydanie zgody do

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Delegatura w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 23

58-500 Jelenia Góra       

osobiści lub pobrać odpowiedni wniosek ze strony https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=118555 

 

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Wniosek  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o nabycie najmowanego garażu pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o nabycie najmowanego lokalu mieszkalnego pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o nabycie najmowanego lokalu użytkowego pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego) pobierz pobierz    
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości   pobierz     
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego       pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji pobierz pobierz   pobierz

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP 
Wniosek o potwierdzenie własnoręczności podpisu pobierz pobierz  
Wniosek o uwierzytelnienie kserokopii dokumentu wydanego przez urząd pobierz pobierz  

 

Wydział Spraw Społecznych

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego     przejdź pobierz
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego     przejdź pobierz
Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące     przejdź pobierz
Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)     przejdź pobierz
Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)     przejdź pobierz
Wymelduj się z pobytu czasowego     przejdź pobierz
Wymelduj się z pobytu stałego     przejdź pobierz
Wniosek o wydanie karty dużej rodziny     przejdź  
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców pobierz pobierz przejdź pobierz
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego     przejdź  
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.     przejdź  
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania     przejdź  
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców     przejdź  
Udostępnienie rejestru wyborców     przejdź  
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.     przejdź  
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców     przejdź  
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego   pobierz    
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego pobierz pobierz    
Założenie i obsługa działalności gospodarczej     przejdź  
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika   pobierz   pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych pobierz pobierz   pobierz
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych pobierz pobierz    

 

Wydział Finansowy

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP 
DN-1 - Deklaracjia na podatek od nieruchomości-dane o przedmiotach opodatkowania   pobierz  
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości-dane o przedmiotach opodatkowania   pobierz  
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach op.zwolnionych   pobierz  
IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych   pobierz  
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach-dane o przedmiotach opodatkowania   pobierz  
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach -dane o przedmiotach op. zwolnionych   pobierz  
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach -dane pozostałych podatników   pobierz  
DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych   pobierz  
DT-1A - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych   pobierz  
       

 

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego pobierz pobierz pobierz

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2011-05-18 11:30:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Piwowar
(2024-01-10 12:36:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki