Oferty pracy - rozstrzygnięte i archiwalne

 08-07-2019r Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik działu Lokalowego i Wspólnot Mieszkaniowych 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach 


14-05-2019r  Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. technicznych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

 


 

12-04-2019r Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. administracji i rozliczeń mediów

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

 12-04-2019r  Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. technicznych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach . 


12-04-2019r   Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko: Główny Księgowy

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

 


28-03-2019r       Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. czynszów

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Zarząd Eksploatacji zasobów Komunalnych w Kowarach


28-03-2019r  Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. technicznych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Zarząd Eksploatacji zasobów Komunalnych w Kowarach


07.03.2019r  Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. technicznych 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach


07.03.2019r Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. administracji i rozliczeń mediów. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

 
 
 

Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko referent ds. wspólnot mieszkaniowych i gospodarki lokalowej

 

 1. Wymagania preferowane:

a) wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne

b) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,

c) mile widziana znajomość przepisów z zakresu ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 1. Mile widziane:

a) staż pracy w administracji publicznej lub innych instytucjach na podobnym stanowisku,

b) kreatywność, samodzielność,

c) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

d) sumienność i rzetelność,

e) terminowość i systematyczność,

f) duża odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

g) umiejętność organizacji na stanowisku pracy,

h) umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, Office.

 1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c)oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

d) kopie dokumentów potwierdzających : wykształcenie/kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/, kwalifikacje i umiejętności /dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia/,

e) oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko referenta ds. wspólnot mieszkaniowych i gospodarki lokalowej” w sekretariacie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach lub przesłać na adres: Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ul. Dworcowa 11 58-530 Kowary w terminie do dnia 23.01.2018 roku do godziny 15:00.

 2. Informacje dodatkowe:

  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach.

 

Informujemy także, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Kowary, dnia 15.01.2018 roku

 

 

 


 

  Kowary dnia  30.05.2016r

Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach informuje,  że  nabór  na stanowisko referent ds. wspólnot mieszkaniowych i gospodarki lokalowej zostało unieważnione.


Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór  na stanowisko referent ds. wspólnot mieszkaniowych i gospodarki lokalowej.

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe: preferowane prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,

b) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych,

c) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

2. Wymagania dodatkowe:

a) staż pracy w administracji publicznej lub innych instytucjach na podobnym stanowisku,

b) kreatywność, samodzielność,

c) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

d) sumienność i rzetelność,

e) terminowość i systematyczność,

f) duża odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

g) umiejętność organizacji na stanowisku pracy,

h) umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, Office.

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie o treści:” Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

d) kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie /kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/, kwalifikacje i umiejętności /dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia/,

e) oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.

4. Miejsce i termin składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko referenta ds. wspólnot mieszkaniowych i gospodarki lokalowej”    w sekretariacie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach lub przesłać  na adres: Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ul. Dworcowa 11, 58-530 Kowary w terminie do dnia 16.05.2016 r. do godziny 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Informacje dodatkowe.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego                        w Kowarach.

Informujemy także, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Kowary dnia 29.04.2016 r.

 

 
 
Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach
ogłasza nabór na stanowisko ds. windykacji.
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe: preferowane prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
b) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządo-wych,
c) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zagadnień związanych z windykacją należności pieniężnych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) staż pracy w administracji publicznej lub innych instytucjach na podobnym stanowisku,
b) kreatywność, samodzielność,
c) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
d) sumienność i rzetelność,
e) terminowość i systematyczność,
f) duża odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
g) umiejętność organizacji na stanowisku pracy,
h) umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, Office.
3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie o treści:” Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestęp-stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
d) kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie /kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/, kwalifikacje i umiejętności /dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia/,
e) oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.
4. Miejsce i termin składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko ds. windykacji” w sekretariacie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowa-rach lub przesłać na adres: Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ul. Dworcowa 11 58-530 Kowary w terminie do dnia 6 maja 2015 r. do godziny 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Informacje dodatkowe.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach.
Informujemy także, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Kowary dnia 16.04.2015 r.

 

 

 Kowary 25.07.2014r.

Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych Kowarach, informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko w dziale księgowości – Główny Księgowy została wybrana  Pani  Aleksandra Jęsiek.


 

Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny Księgowy.

 

 1. WYMAGANIA:

DO KONKURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;
 2. Ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości;
 2. ukończyła średnia policealną lub pomaturalną szkołę średnią ekonomiczną i posiada 6 – letnią praktykę w księgowości;
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów;
 1. Posiada co najmniej 4 – letni staż na stanowiskach kierowniczych.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od osób prawnych, rozliczeń ZUS, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 2. Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programu PŁATNIK, programu finansowo-księgowego i płac;
 3. Znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem zakładu budżetowego.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 2. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutowych;
 5. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.
 1.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie ZEZK Kowary opatrzonej napisem NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w terminie do 01.07.2014 r. do godz. 15 00.

Dokumenty mogą być przesłane również listem poleconym lub pocztą kurierską. Datą przyjęcia dokumentów będzie data wpływu do sekretariatu zakładu.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

               O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędy Miejskiego w Kowarach.

               Informujemy także, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Kowary dnia 12.06.2014r

 


 

 

Kowary 30.06.2014r.

Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych Kowarach, informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko w dziale księgowości – windykacja należności  została wybrana  Pani  Adrianna Śmiechowska.


Kowary 30.06.2014r.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w kowarach informuje, że  do konkursu na Głównego Księgowego przystąpiło cztery osoby:

 1. Elżbieta Maliga
 2. Beata Gońska-Górowska
 3. Joanna Skrzypiec
 4. Jolanta Trojga

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

 


Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. windykacji.

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe: preferowane prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,

b) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych,

c) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zagadnień związanych z windykacją należności pieniężnych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) staż pracy w administracji publicznej lub innych instytucjach na podobnym stanowisku,

b) kreatywność, samodzielność,

c) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

d) sumienność i rzetelność,

e) terminowość i systematyczność,

f) duża odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

g) umiejętność organizacji na stanowisku pracy,

h) umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel).

 

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie o treści:” Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

d) kopia dokumentu tożsamości,

e) kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie /kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/, kwalifikacje i umiejętności /dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia/,  

f) oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.

 

4. Miejsce i termin składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko ds. windykacji” w sekretariacie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach lub przesłać na adres: Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ul. Dworcowa 11 58-530 Kowary w  terminie do dnia 12 czerwca 2014r. do godziny 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Informacje dodatkowe.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Informujemy także, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 


Kowary 11.04.2013r.

Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych Kowarach, informuje,że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska urzędnicze Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi zostały wybrane : Pani Dorota Skowron oraz Pani  Monika Nowicka-Szczepańska 

 


 

Kowary 11.04.2013r.

Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych Kowarach, informuje,że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta ds. czynszów  została wybrana  Pani  Ewelina Wojtunik

 


Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. czynszów

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe

 3. Umiejętność obsługi komputera

 4. Znajomość zagadnień dotyczących rachunkowości.

 

Mile widziane:

 1. Doświadczenie w pracy w księgowości.

 2. Znajomość przepisów o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeku cywilnego

 3. Znajomość zagadnień związanych z windykacją należności

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy

 2. Odporność na stres

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny

 2. CV

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie

 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 5. Oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami)

Ofertę z dokumentami należy składać w terminie do 02.04.2013 r. w sekretariacie ZEZK, ul. Dworcowa 11, 58 – 530 Kowary do godz. 1500.


Dyrektor Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe

 3. Umiejętność obsługi komputera

 4. Znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

 5. Znajomość zagadnień dotyczących rachunkowości i postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy

 2. Odporność na stres

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny

 2. CV

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie

 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 5. Oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami)

Ofertę z dokumentami należy składać w terminie do 02.04.2013 r. w sekretariacie ZEZK, ul. Dworcowa 11, 58 – 530 Kowary do godz. 1500.

Wytworzył:
Udostępnił:
Janas Maciej
(2014-06-04 08:18:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Skowron (ZEZK) Lesław
(2020-02-25 14:42:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki