Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

Imię i nazwisko:  Krystyna Włodarska - Kowalewska
Telefon: (75) 64 39 243
E-mail: krystyna.wlodarska

Zakres obowiązków pracownika:

 1. Zastępowanie Skarbnika Miasta podczas jego nieobecności, wykonywanie czynności Skarbnika Miasta w oparciu o upoważnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych;
 2. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności.
 3. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
 4. Nadzór nad przygotowywanymi projektami uchwał Rady w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych;
 5. Czuwanie nad właściwym opracowywaniem prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat;
 6. Sprawowanie nadzoru nad dokonywaniem wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych;
 7. Dokonywanie bieżących i okresowych analiz windykacji podatków i opłat lokalnych;
 8. Nadzór nad badaniem prawidłowości informacji i deklaracji składanych przez podatników;
 9. Bieżąca kontrola wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych;
 10. Nadzór nad prowadzonymi postępowaniami w sprawach wniosków, odwołań i skarg dotyczących wymiaru podatków i przygotowanie projektów ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności;
 11. Bieżąca współpraca z komornikami sądowymi;
 12. Podejmowanie działań mających na celu ustalenia składników majątku dłużnika podlegających egzekucji;
 13. Podejmowanie czynności oraz wniosków o rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonków, spadkobierców lub następców prawnych dłużnika;
 14. W przypadku bezskutecznej egzekucji w stosunku do spółek prawa handlowego podejmowanie czynności przygotowawczych w celu skierowania sprawy na drogę podstępowania sądowego przeciwko osobie odpowiedzialnej za zobowiązania spółki;
 15. Badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i przekazywanie ich do egzekucji;
 16. Występowanie o ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz prowadzenie egzekucji z ruchomości i środków pieniężnych;
 17. Organizacja przeprowadzania egzekucji administracyjnej;
 18. Systematyczne przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji.
 19. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji zamieszczonych w BIP, czuwanie nad ich aktualnością.
 20. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji księgowej związanej ze stanowiskiem pracy.
 21. Przestrzeganie obowiązujących przepisów.
 22. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, bieżące śledzenie zmiany przepisów dotyczących realizacji powierzonego zakresu obowiązków.
 23. Podejmowanie inicjatywy co do wydania niezbędnych zarządzeń, poleceń, decyzji, itp. należących do zakresu działań na danym stanowisku pracy, współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności planu kont, instrukcji obiegu dokumentów oraz instrukcji inwentaryzacyjnej;
 24. Przestrzeganie przepisów kodeksu pracy, BHP, ppoż, regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach.
 25. Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z właściwym wykonywaniem obowiązków należących do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Kowarach.
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Radomski
(2008-02-25 10:55:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Janas
(2021-08-24 12:19:23)