Budżet miasta na 2003 r.

 

U C H W A Ł A Nr VI/34/03
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 13 marca 2003 r.

 

w sprawie: budżetu miasta na 2003 rok

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i 9 litera „d”, „e” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 124 i art. 128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje:

 

§ 1

 

I. Ustala się dochody budżetu miasta według ważniejszych źródeł 13.123.973 zł z tego:

 

 1. wpływy z podatków i opłat 3.682.903 zł
 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000 zł
 3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.040.432 zł
 4. wpływy od jednostek organizacyjnych miasta 182.688 zł
 5. dochody z majątku gminy 842.200 zł
 6. pozostałe dochody własne 103.350 zł
 7. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin 112.361 zł
 8. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 970.830 zł
 9. dotacje otrzymane z funduszy celowych 0 zł
 10. subwencje ogólna z budżetu państwa 5.069.209 zł z tego:

 • część oświatowa 3.719.183 zł
 • część podstawowa 767.895 zł
 • część rekompensująca 582.131 zł

 

 

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

II. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 12.372.698 zł z tego:

 1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11.866.098 zł w tym:
 
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.188.276 zł
 • wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 970.830 zł
 • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 208.300 zł
 • dotacja celowa dla Gminy Kamienna Góra na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 215 zł
 • dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu:
  • prowadzenia Gimnazjum w Kowarach 1.387.080 zł
  • dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków 4.000 zł
  • wydania folderu Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra 1.000 zł
 
 • dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 124.600 zł
 • wydatki na obsługę długu publicznego 326.072 zł z tego:
  • obsługa kredytu i pożyczek: 185.672 zł
  • poręczenie dla Związku Gmin Karkonoskich 140.400 zł
 

 

 • wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 120.000 zł w tym: dotacja dla Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze na prowadzenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień - Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze 2.369 zł
 
 1. wydatki majątkowe 506.600 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 1. Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały

 

§ 2

 

 • Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 751.275 zł
 • Nadwyżkę budżetu miasta, o której mowa w pkt. 1 przeznacza się na spłatę przypadających w roku budżetowym rat:
 1. kredytu z Banku Ochrony Środowiska 652.875 zł
 2. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 284.400 zł .
 • Źródłem pokrycia niedoboru budżetu miasta będą wolne środki w kwocie 186.000 zł

§ 3

 

 1. Ustala się przychody i rozchody zakładów, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych:
 • zakłady budżetowe:
  • przychody 4.046.932 zł w tym: dotacje z budżetu miasta 0 zł
  • rozchody 4.000.000 zł w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta 0 zł
 • środki specjalne
  • przychody 184.300 zł
  • wydatki 206.908 zł
 • Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 • Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:
  • Miejski Ośrodek Kultury 128.500 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna 75.800 zł
  • Muzeum Karkonoskie 4.000 zł
 

§ 4


 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości:

 • dochody 970.830 zł
 • wydatki 970.830 zł

Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

 

§ 5Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w roku budżetowym w wysokości 506.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

 

§ 6Ustala się dotację na zadania zlecone realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 124.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
 

 

§ 7Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w wysokości 1.334.625 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 8Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • przychody: 74.950 zł
 • rozchody: 75.000 zł
 
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 9Ustala się rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 15.000 zł

 

 

§ 10Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1. zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 400.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2003 roku.
 2. podejmowania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej planowane wydatki w roku budżetowym do kwoty 1.200.000 zł
 3. lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach krótkoterminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową gminy oraz bonach skarbowych z terminem wykupu w roku budżetowym,
 4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta w zakresie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacji dla zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz innych jednostek niepublicznych,
 5. przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych.

§ 11Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

 

§ 12Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Janas
(2010-09-17 08:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Janas
(2010-09-17 08:06:29)