Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kowary

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.


Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwarza gminie możliwości realizowania zadań publicznych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.


Rada Miejska w Kowarach realizuje zadania przy pomocy następujących jednostek organizacyjnych:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).
 2. Miejski Ośrodek Kultury (MOK).
 3. Miejska Biblioteka Publiczna.
 4. Przedszkole Publiczne.
 5. Szkoła Podstawowa Nr 1.
 6. Szkoła podstawowa Nr 3.
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.
 8. Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych (ZEZK).
 9. Miejska Służba Ratownicza.
   

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-19 15:20:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2020-09-10 08:20:38)