Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr LXXIV/452/23  Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 września 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty
- budynki lub ich część
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej


Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

- użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych,
- nieruchomości lub ich część zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,
- grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych.

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości

 - grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 - budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty,
- grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej,
- budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego,
- budynki gospodarcze lub ich części:
  a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
  b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
- grunty, budynki lub ich części zajęte  wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania nauki i techniki,kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
- grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych,
- znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
  a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
  b) budynki i budowle trwale związane z gruntem.
- będące własnością Skarbu Państwa :
  a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
  b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ustawy Prawo Wodne
- budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe,
- grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
- osiągnęli wiek emerytalny,
- są inwalidami zaliczanymi do I albo II grupy,
- są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,
- położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o pow. zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy,
- uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy,w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
- instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w odniesieniu do nieruchomości lub ich części,które są niezbędne do realizacji ich zadań, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
- prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej labo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
- instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.

- przedsiębiorców o statusie centrum badawczo rozwojowego,
- nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są

- osoby fizyczne
- osoby prawne
- jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
3. użytkownikami wieczystymi gruntów
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
- jest bez tytułu prawnego

 

Obowiązek podatkowy

1. Dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.
2. Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.
3. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
4. Zasady odpowiedzialności solidarnej za  w/w zobowiązanie podatkowe nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiącym odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku

-jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa zastała zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem
-jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie
-jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podstawę opodatkowania stanowi

1. dla gruntów – powierzchnia
2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
(powierzchnię pomieszczeń lub ich część oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50% a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tą pomija się)
3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
4. jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, powstał w ciągu roku podatkowego – podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego
5. jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej
6. jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości reguluje Uchwała Nr  LXXIV/452/23 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązek składania informacji
I.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
- składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia (mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca a za styczeń do 31 stycznia.


Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych – realizacja

Realizacją zadań z zakresu podatku od nieruchomości zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Kowarach, mieszczący się w pokoju nr 32, na drugim piętrze budynku B.

- Wpłat podatku od nieruchomości można dokonać - w Agencji Opłat Janina Kowalska ul. Górnicza 1a, w innych Agencjach Opłat, na Poczcie lub w banku.
  Nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat: PKO BP S.A. O/KOWARY
  80 1020 2124 0000 8102 0011 0684 

- W celu załatwienia sprawy, należy zgłosić się w godz. 7.30 – 15.00 do pokoju nr 32.

Procedura ustalania podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.
2. Po złożeniu dokumentów wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku.
3. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

 

Wymagane dokumenty

1. informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1 plus załączniki
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania, o zmianie miejsca zamieszkania, należy powiadomić organ podatkowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

ul. Górna 10-11
58-500 Jelenia Góra

 

w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

POUCZENIE:
Stosownie do art. 222 Ordynacji Podatkowej odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (art. 224 § 1 Ordynacji Podatkowej).

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U. 2023r., poz. 70)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023r., poz. 2383)

 

 


 

 

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych

Realizacją zadań z zakresu podatku od nieruchomości zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Kowarach, mieszczący się w pokoju nr 32, na drugim piętrze budynek B.

Wpłatę podatku od nieruchomości można dokonać tylko w obrocie bezgotówkowym na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek  Urzędu Miejskiego w Kowarach
PKO Bank Polski S.A Oddział Kowary Nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. W celu załatwienia sprawy, należy zgłosić się w godz. 7.30 – 15.00 do pokoju nr 32.

 

Procedura określania wysokości zobowiązania podatkowego

1. Złożenie w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracji na podatek, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2. W razie zmian podatnik zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji podatkowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
3. Wpłacenie obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości na rachunek Urzędu Miejskiego w Kowarach – bez wezwania – w terminie do dnia 15 każdego miesiąca,a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

W przypadku braku deklaracji DN-1 oraz braku wpłat podatku od nieruchomości wszczynane jest postępowanie podatkowe, a następnie określa się wysokość zobowiązania podatkowego decyzją organu podatkowego, która stanowi podstawę wpisu na hipotekę przymusową.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023r., poz. 70)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2023r., poz. 2383.)
3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2023r., poz. 2505).

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-25 08:18:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-12-07 10:24:39)