GK-3410/5/08 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kowarach

 Aktualizacja 29.09.2008

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 / Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy PZP w celu wyłonienia Wykonawcy na zdanie pn :"Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Kowary

rozstrzygniętego w dniu 29.09.2008 r, wybrana została najkorzystniejsza oferta tj.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Paprota 58-533 Mysłakowice ul. Polna 13, za cene 630.000 zł słownie : sześćset trzydzieści tysięcy złotych .


Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu , a oferta nie podlega odrzuceniu .


Zamawiający jednocześnie informuje, iż w niniejszym postepowaniu brali udział nastepujacy Wykonwcy :


 1. Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp z o.o 26-600 Radom ul. Toruńska 9
 2. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Paprota 58-533 Mysłakowice ul. Polna 13

Streszczenie oceny złożonej oferty:

Nr oferty

Liczba punktów kryterium

1

69,27

2

100

Dokument: gk-341-5-08_zawiadomienie_o_wyborze.pdf


 


OGŁOSZENIE


Urząd Miejski w Kowarach

58-530 Kowary woj. dolnośląskie

ul. 1-go Maja 1a

tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173


Adres strony internetowej : www.bip.kowary.pl:

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 214315-2008

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 11.09.2008 r


ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 /, w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Kowary ”


Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Kowary ”

 1. Zakres zamówienia

a) wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub do rury osłonowej – 14.448 m – 1 przewód,

b) montaż na zamontowanym wysięgniku opraw sodowych mocy 150W (1 lampa w oprawie) – 423 szt.,

c) montaż na zamontowanym wysięgniku opraw sodowych do lamp o mocy 70W (1 lampa w oprawie) – 551 szt.,

d) montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie – 47 szt.,

e) montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 488 szt.,

f) montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia – 486 kpl.,

g) inwentaryzacja powykonywawcza ze schematem sieci oświetleniowej.


 1. Parametry techniczne opraw oświetleniowych:

a) napięcie zasilania 230 V,

b) klasa ochronności II,

c) stopień ochrony:

- dla opraw oświetlenia ulicznego IP ≥_65/43 (komora lampy/komora osprzętu),

- dla opraw parkowych IP ≥_65/43 (komora lampy/komora osprzętu),

- dla opraw retro IP ≥_54/43 (komora lampy/komora osprzętu),

d) źródło światła – sodowe wysokoprężne,

e) korpus lampy wykonany z tworzywa odpornego na UV wzmocnionego włóknem szklanym,

f) odbłyśnik z polerowanej blachy aluminiowej,

g) klosz z poliwęglanu odporny na UV i uderzenia (wandaloodporny),

h) regulacja konta nachylenia montażu oprawy na wysięgniku,

i) regulacja położenia oprawki lampy i układu optycznego,

j) przystosowane do mocowania na wysięgniku rurowym o średnicy 42 do 60 mm,

k) oprawy typu „Retro” powinny być zbliżone kształtem i kolorem do opraw istniejących, z kloszem poliwęglanowym, mlecznym – istniejące oprawy przedstawia załącznik nr 10 do specyfikacji

l) oprawy „parkowe” - klosz poliwęglanowy, koloru koniakowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się droga elektroniczną.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Termin związany z ofertą 30 dni.

kod CPV : 50232100-1

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %

Ustala się wadium w kwocie – 12.000,00 zł

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2008 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania tego zadania.

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    • Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje- wg pkt E 9.

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

 • Akceptacja załączonego wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

 • Każdy Wykonawca zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) przystępujący do postępowania ma złożyć oświadczenia– załącznik nr 3 do SIWZ.

 • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat prac wymiany oświetlenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościową oświetlenia stanowiącemu przedmiot zamówienia – wg pkt E10 – załącznik nr 4 do SIWZ.

 • Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – załącznik nr 5 do SIWZ.

 • Kosztorys ofertowy.

 • Harmonogram finansowo- rzeczowy.

 • Dowód wniesienia wadium.

 • Nominalna skuteczność świetlna zgodnie z PN-EN 62035 moc lampy ≥ 70 - <125 W, minimalna skuteczność świetlna (Im/W ) ≥ 65.

 • Nominalna skuteczność świetlna zgodnie z PN-EN 62035 moc lampy ≥ 125 - <400 W, minimalna skuteczność świetlna (Im/W ) ≥70.

 • Spełnienie wymagań bezpieczeństwa zawartych w normach PN – EN 60598-2:2006, PN -EN 60598-1:2007.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 6 /parter w budynku głównym/.


Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami – Pani Paulina Gierałt, tel. /075/ 6439225, fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w godz. 900 – 1400 w dni robocze.


Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Kowary ”, należy złożyć w terminie do 22.09.2008 r do godz. 950 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie /pok. 12, I piętro/.


Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego przedmiotu zamówienia.

Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej /pok. 13, I piętro/ o godz. 1000 w dniu 22.09.2008r

1. SIWZ
2. Modyfikacja SIWZ
3. Załączniki do SIWZ
4. Modyfikacja SIWZ
5. Załączniki do SIWZ


Wytworzył:
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-09-11 15:37:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-09-30 09:36:08)