BP-707/1/08 - wykonanie operatu dendrologicznego

  

Ogłoszenie o zawarciu umowy na:


wykonanie operatu dendrologicznego drzew i krzewów rosnących w obrębie następujących działek w Kowarach:

a) nr działki 600

b) nr działki 444

c) nr działki 35/17Kowary, 20 marzec 2008r.

BP- 341/2/08Ogłoszenie o zawarciu umowy

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8, na wykonanie operatu dendrologicznego drzew i krzewów rosnących w obrębie następujących działek w Kowarach:

a) nr działki 600

b) nr działki 444

c) nr działki 35/17 zawarto umowę z Wykonawcą:


Prace dendrologiczne. Ekspertyzy, opinie, dokumentacja zieleni

mgr inż. Jerzy Ratajski

ul. Młyńska 25 A

58-570 Jelenia Góra


za cenę brutto: 19.500,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych)


Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 5 marca 2008r.

 

Dokument: bp-341-2-08_ogloszenie_umowa.pdf


Informacja o wyborze oferty

na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 14.000 euro1. Przedmiot zamówienia:

  • usługa

polegająca na: wykonanie operatu dendrologicznego drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości oznaczonych działką nr 600, 444 oraz 35/17 (obręb – 1) stanowiących własność Gminy Kowary.


Odpowiedź na zapytanie otrzymano od:


 1. Pracownia Ochrony i Dokumentacji Zieleni Tomasz Pawlak, ul. Czarnieckiego 3, 58-560 Jelenia Góra – oferta 1 – cena 22.000 zł brutto.
 2. Zakład Konserwacji Drzew i Prac Dendrologicznych mgr inż. Jerzy Ratajski, ul. Młyńska 25a, 58-570 Jelenia Góra – oferta 2 – cena 19.500 zł brutto.


2. Wybór oferty:

Wybrano ofertę:

Zakładu Konserwacji Drzew i Prac Dendrologicznych mgr inż. Jerzy Ratajski, ul. Młyńska 25a, 58-570 Jelenia Góra – oferta 2


3. Uzasadnienie wyboru:

Oferta Zakładu Konserwacji Drzew i Prac Dendrologicznych mgr inż. Jerzy Ratajski, ul. Młyńska 25a, 58-570 Jelenia Góra jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ oferuje najniższą cenę.

 

Dokument do pobrania: bp-341-02-08_inf_o_wyborze.pdf


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTDotyczy: Wykonania operatu dendrologicznego drzew i krzewów rosnących na terenie

nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary.


Burmistrz Miasta Kowary zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu dendrologicznego drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości oznaczonych działką nr 600, 444 oraz 35/17 (obręb – 1), stanowiących własność Gminy Kowary.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 • wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów rosnących na wskazanym terenie;
 • określeniu gatunków drzew i krzewów, dokonanie pomiaru ich podstawowych parametrów dendrologicznych (pierśnice, tj. obwody pni zmierzone na wys. 1,3 m od ziemi, średnice koron oraz wysokości drzew);
 • ocenie i opisaniu stanu zdrowotnego – oddzielnie dla każdego zinwentaryzowanego drzewa;
 • naniesieniu lokalizacji drzew i krzewów na mapę sytuacyjno-wysokościową;
 • wskazaniu drzew do usunięcia w oparciu o obowiązujące kryteria merytoryczne i prawne;
 • wskazaniu podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych dla drzew, które takich zabiegów wymagają;
 • przedstawieniu propozycji ewentualnych nasadzeń zastępczych (o ile zajdzie taka potrzeba);
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w zakresie dotyczącym najważniejszych elementów przedstawionych w operacie; forma dokumentacji – w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD);
 • zapewnienie bezpłatnej – niejako w formie rękojmi – pomocy (doradztwa) w zakresie korzystania z operatu, sposobu wykonywania prac pielęgnacyjnych, rodzaju nasadzeń itp.

Termin wykonania zamówienia do dnia 10.03.2008r.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6-mcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
  a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
  b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  c) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2.

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Operat dendrologiczny”.


Ofertę należy składać na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, pok. Nr 12 (sekretariat) I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2008 r., do godz. 10.00.

Oferty zostaną otwarte w dniu 26 lutego 2008 r. o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta w Kowarach pok. Nr 7.


Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie usługi. Podana cena ( wraz z podatkiem VAT ) jest stała i nie podlega zmianie ani negocjacji przez okres trwania umowy. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty poniesione w związku z wykonaniem niniejszego zamówienia.


Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym, przez niego, wymogom i o najniższej cenie. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest Kierownik jednostki merytorycznej, Pan Bartosz Lipiński pok. Nr 7, tel. (075) 64 39 229, w godz. od 8.00 do 14.00.


W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany zleceniobiorca winien podpisać umowę na realizację przedmiotowego zamówienia.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Dokument z załącznikami: BP-707-1-08_operat_dendr.pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-20 08:29:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-03-21 08:57:50)