GK-341/2/08 - Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg,ulic,chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary

 Aktualizacja: 21.04.2008


 

Ogłoszenie o zawarciu umowyNa podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg,ulic,placów i parkinów na terenie miasta Kowary-15.10.2008r" w drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Wykonawcą:


"KOWARBUD" Sp. z o.o

58-530 Kowary

ul. Matejki 32/1


za cenę :

a) 93,00 zł , b) 90,00 zł , c) 70,00 zł , d) 68,00 zł , e) 36,00 zł , f) 26,00 zł , g) 30,00 zł h) 35,00 zł , i) 72,00 zł , j) 54,00 zł , k) 118,00 zł , l) 85,00 zł , m) 42,00 zł , n) 56,00 zł , o) 22,44 zł , p) 36,00 zł , r) 6,50 zł


Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 16 kwiecień 2008 r.

Dokument: gk-341-2-08_zawarcie_umowy.pdf


 Aktualizacja: 09.04.2008

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 / Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy PZP w celu wyłonienia Wykonawcy na zdanie pn : „wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg,ulic,chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary- 15.10 2008 r

rozstrzygniętego w dniu 9.04.2008 r, wybrana została najkorzystniejsza oferta tj.

"KOWARBUD" Sp. z o.o 58-530 Kowary ul. Matejki 32/1 za cenę :

a) 93,00 zł , b) 90,00 zł , c) 70,00 zł , d) 68,00 zł , e) 36,00 zł , f) 26,00 zł , g) 30,00 zł h) 35,00 zł , i) 72,00 zł , j) 54,00 zł , k) 118,00 zł , l) 85,00 zł , m) 42,00 zł , n 56,00 zł , o) 22,44 zł , p) 36,00 zł , r) 6,50 zł


Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu , a oferta nie podlega odrzuceniu .


Zamawiajacy jednocześnie informuje, iż w niniejszym postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

 1. "KOWARBUD" Sp. z o.o 58-530 Kowary ul. Matejki 32/1
 2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "TRAKT" Sędzisław 50 58-400 Kamienna Góra

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr oferty

Liczba punktów kryterium

1

100

2

90,47

Dokument: gk-341-2-08_rozstrzygniecie.pdf


 

OGŁOSZENIE


Urząd Miejski w Kowarach

58-530 Kowary woj. dolnośląskie

ul. 1-go Maja 1a

tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173Adres strony internetowej : www.bip.kowary.pl

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 53529-2008

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 17.03.2008 r


ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 /, w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn.: wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg,ulic,chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary- 15.10 2008 r


Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg,ulic,chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary- 15.10 2008 r

  Prace konserwacyjne polegać będą na: uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową ,uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową, uzupełnieniu zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, regulacji obrzeży, krawężników, przebrukowaniu nawierzchni z kostki, uzupełnieniu bruku z kostki,

  remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, wykonanie konserwacji środkami chemicznymi nawierzchni betonowych,wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych przy użyciu „remontera”, remont nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu frezowiny – ułożenie z własnego materiału lub ułożenie z materiału Zamawiającego .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się droga elektroniczną ,

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające,

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Termin związany z ofertą 30 dni

kod CPV

  CPV – 45.23.31.41 -9 roboty w zakresie konserwacji dróg

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2008r

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:

Posiadanie uprawnień do wykonywania tego zadania.

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Formularz oferty -Załącznik nr 1 do SIWZ

 • Akceptacja załączonego wzoru umowy – poprzez jej wstępne podpisanie na ostatniej stronie w miejscu wyznaczonym dla „Wykonawcy”-Załącznik nr 2 do SIWZ

 • Wykaz posiadanego sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia -Załącznik nr 3 do SIWZ

 • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie -Załącznik nr 4 do SIWZ

 • Informacja dotycząca personelu-Załącznik nr 5 do SIWZ

 • Każdy Wykonawca zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r , (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ) ) przystępujący do postępowania ma złożyć oświadczenia-Załącznik nr 6 do SIWZ

 • Wykaz podwykonawców -Załącznik nr 7 do SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 6 /parter w budynku głównym/.


Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami Pan Zbigniew Kozik tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w godz. 800 – 1500 w dni robocze.


Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary- 15.10 .2008 r należy złożyć w terminie do 8.04.2008 r do godz. 950 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie /pok. 12, I piętro/Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego przedmiotu zamówienia.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej /pok. 13, I piętro/ o godz. 1000 w dniu 8.04.2008r

Dokumenty:

gk-341-2-08_ogloszenie.pdf

gk-341-2-08_siwz.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-03-17 09:57:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-04-21 13:40:27)