SO-341/1/08 - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

Aktualizacja 2008.05.16:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655) Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy PZP w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn: organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi o charakterze socjoterapeutycznym w dwóch świetlicach środowiskowych”.


rozstrzygniętego w dniu 12.05.2008r. wybrana została najkorzystniejsza oferta tj.

Agencja Opiekuńczo – Wychowawcza „PRAGMA” Jadwiga Małgorzata Mateusiak

58 – 530 Kowary ul. Lipowa 2/16, za cenę brutto miesięcznie 5.200 zł. ( słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów w ocenie ofert.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.


Zamawiający jednocześnie informuje, iż w niniejszym postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

  1. Agencja Opiekuńczo – Wychowawcza „PRAGMA” Jadwiga Małgorzata Mateusiak, 58 – 530 Kowary ul.Lipowa 2/16
  2. Miejski Ośrodek Kultury, 58-530 Kowary ul. Szkolna 2


Streszczenie oceny złożonych ofert”


Nr oferty

Liczba punktów kryterium

1

100

2

78,79


Dokument: so-341-1-08_wybor_oferty.pdf


SO-3410/1/08


Burmistrz Miasta Kowary

ul. 1 Maja 1a, 58 -530 Kowary

tel. 64-39-227, fax 76-13-173Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2007r. Nr 223 poz. 1655))


ogłasza


przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy Pzp w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę

(CPV – 85311300-5)

polegającą na prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych w dwóch świetlicach

zgodnie z przedłożonym programem wynikającym z przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.kowary.pl

Usługa polegać będzie na prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz półkolonii w okresie ferii zimowych i letnich w godz dopołudniowych w dwóch świetlicach udostępnionych przez zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamówienie realizowane będzie w okresie od 01.06.2008r. do 31.08.2011r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki ustawowe, posiadający kwalifikacje zawodowe w kierunkach: pedagogika, resocjalizacja, psychologia lub socjologia oraz doświadczenie zawodowe w pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w świetlicach socjoterapeutycznych przez okres co najmniej 3 lat.

W niniejszym przetargu wadium nie obowiązuje.

Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena za m-c prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowarach

przy ul. 1 Maja 1a.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2008r. o godz. 10.00, a otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 13 w dniu 12.05.2008r. o godz. 10.15.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert

 

Dokument: so-341-1-08_ogloszenie.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-05-05 12:30:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-05-16 13:37:52)