GK-341/7/08 - utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009

Aktualizacja 12.11.2008:

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Dokument: gk-341-7-08_zawarcie_umowy.pdf


Aktualizacja 31.10.2008:

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ) Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. : „Utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009”


rozstrzygniętego w dniu 31 października 2008 r., wybrana została najkorzystniejsza oferta tj.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „BIM” K. Bizumowicz i K. Mróz, 58-530 Kowary, ul. Główna 1, za cenę brutto : 401.000,01 zł ( słownie : czterysta jeden tysięcy złotych 01/100 ).

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w niniejszym postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BIM” K. Bizumowicz i K. Mróz, 58-530 Kowary
    ul. Główna 1
  2. PHU „KAMA” Kompleksowe Roboty Ziemne, Wynajem Sprzętu Budowlanego, Transport
    58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16

dokument: gk-341-7-08_rozstrzygniecie.pdf


OGŁOSZENIE


Urząd Miejski w Kowarach

58-530 Kowary woj. dolnośląskie

ul. 1-go Maja 1a

tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173


Adres strony internetowej : www.bip.kowary.pl:

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 272173-2008

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17.10.2008


ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 /, w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn.: Utrzymaniu w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009.


Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie prac dla zadania pn.:

"Utrzymaniu w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009."

Dokumenty:

Ogłoszenie o przetargu: gk-341-7-08_ogloszenie.pdf

SIWZ: gk-341-7-08_siwz.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-10-17 13:49:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-11-12 12:19:39)