GK-341/8/08 - wymiana wewnętrznej instalacji wodnej p.poż. w obiekcie Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach

 

Zaproszenie do składania ofert

Na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ) , Urząd Miejski w Kowarach, informuje o zamiarze wymiany wewnętrznej instalacji wodnej p.poż w obiekcie Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach .

1 zakres prac :

 1. roboty przygotowawcze
 2. demontaż istniejącego przewody p.poż
 3. wykucie bruzd i poszerzenie istn. otworów
 4. montaż przewodów z zaworami i szafek hydrantowych
 5. roboty wykończeniowe

Zakres prac w/w wykonać zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót.

  2. Udzielenie okresu gwarancji - 12 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót .

  Termin realizacji zamówienia : do 15 marzec 2009r

  Do oferty należy dołączyć :

 • kserokopie dokumentu stwierdzającego uprawnienia wykonywania przedmiotu .
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert .
 • formularz ofertowy – załącznik nr 1
 • Oświadczenia - załącznik nr 2
 • kosztorys ofertowy

Ofertę Wykonawcy powinni złożyć w kopercie z dopiskiem : „ Wymiany wewnętrznej instalacji wodnej p.poż w obiekcie Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach .

Ofertę należy składać na adres: Urząd Miejski 58-530 Kowary ul. 1-go Mają a w nieprzekraczalnym terminie do 08.01.2009 r do godz. 950

Oferty zostaną otwarte w dniu 08.01.2009 r o godz. 1000

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty na wykonanie powyższego zakresu prac .

Zaproponowana cena jest stała za cały okres realizacji zamówienia .

Pozostajemy w nadziei, że propozycja nasza zostanie pozytywnie rozpatrzona

Osoba do kontaktów z Wykonawcami Pani Paulina Gierałt tel 075 64-39-225

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy- 1 egz.
 2. Oświadczenia Wykonawcy – 1egz
 3. przedmiar robót – 1 egz
 4. projekt budowlany - 1 egz.
 5. Specyfikacja odbioru robót - 1egz

Dokumenty:

gk-341-8-08_ogloszenie.pdf
gk-341-8-08_hydrant_model.jpg
gk-341-8-08_mapa_syt.jpg
gk-341-8-08_opis.pdf
gk-341-8-08_przedmiar.pdf
gk-341-8-08_rys_rozwiniecie.pdf
gk-341-8-08_rys_rzut_parteru.pdf
gk-341-8-08_rys_rzut_piwnicy.pdf
gk-341-8-08_rys_rzut_1.pdf
gk-341-8-08_rzut_poddasza.pdf
gk-341-8-08_specyfikacja_odbioru_robot.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-12-16 09:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-12-16 10:00:05)