GK-2232/16/08-opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budynku administracyjnno-mieszkalnego wraz z inwentaryzacją obiektu w Kowarach przy ul. 1-go Maja 1

 

Kowary, dnia 30.12. 2008 r.


GK – 2232/ 16 /08
Zaproszenie do składania ofert

Na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ) , Urząd Miejski w Kowarach, informuje o zamiarze opracowania koncepcji programowo- przestrzennej dla budynku administracyjno -mieszkalnego wraz z inwentaryzacją obiektu w Kowarach przy ul 1-go Maja 1.

1 zakres prac :

 1. Inwentaryzacja obiektu

 2. koncepcja programowo- przestrzenna

  Termin realizacji zamówienia : do 20.02. 2009r

  Do oferty należy dołączyć :

  -kserokopie dokumentu stwierdzającego uprawnienia wykonywania przedmiotu .

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert .

 • formularz ofertowy – załącznik nr 1

 • Oświadczenia - załącznik nr 2

 • Kalkulacja – zestawienie koszów prac

Ofertę Wykonawcy powinni złożyć w kopercie z dopiskiem : „Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej dla budynku administracyjno -mieszkalnego wraz z inwentaryzacją obiektu w Kowarach przy ul 1-go Maja 1”

Ofertę należy składać na adres: Urząd Miejski 58-530 Kowary ul. 1-go Mają a w nieprzekraczalnym terminie do 09.01.2009 r do godz. 950

Oferty zostaną otwarte w dniu 09.01.2009 r o godz. 1000

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty na wykonanie powyższego zakresu prac .

Zaproponowana cena jest stała za cały okres realizacji zamówienia .

Osoba do kontaktów z Wykonawcami Pani Paulina Gierałt tel 075 64-39-225

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy- 1 egz.

 2. Oświadczenia Wykonawcy – 1egz

 

Dokumenty:

GK-341-9-08_koncepcja_programowo-przestrzenna.doc

GK-341-9-08_koncepcja_programowo-przestrzenna.odt

GK-341-9-08_koncepcja_programowo-przestrzenna.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Woźniak Aniela
(2008-12-30 08:47:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Woźniak Aniela
(2008-12-30 15:00:26)