Zamówienia publiczne

 

Nr sprawy 2/INU/1551/24 z dnia 18.06.2024r Postepowanie do 130 tys. zł Dzierżawa węzła cieplnego wraz z siecią cieplną pomiędzy budynkami a węzłem cieplnym , w celu świadczenia usługi obsługi węzła cieplnego  znajdującego się w budynku przy ul. Matejki  w Kowarach nr dz. 359/8 wraz z rozliczaniem energii cieplnej na potrzeby CO do odbiorców podłączonych do tego węzła.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz urządzeń

Załącznik nr 3 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnieniu warunków postępowania

Załacznik nr 4 -  wykaz wykonanych usług

Załacznik nr 5 - wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załąacznik nr 7 - oświadczenie RODO


Nr sprawy 1/INU/1328/24 z dnia 24.05.2024r Postępowanie do 130 tys. Dzierżawa węzła cieplnego wraz z siecią cieplną pomiędzy budynkami a węzłem cieplnym , obsługa węzła cieplnego znajdującego się w budynku przy ul. Matejki  w Kowarach nr dz. 359/8 wraz z świadczeniem usługi rozliczania energii cieplnej na potrzeby CO do odbiorców podłączonych do tego węzła.

 Załącznik nr 1      formularz oferty

Załącznik nr 2       Wykaz urządzeń 

Załącznik nr 3       oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4       wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5       wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Załącznik nr 6       wzór umowy

Załącznik nr 7       oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


Nr sprawy 11/IN/ZPU/3508/23  z dnia 18.12.2023r Postępowanie do 130 tys. Wykonanie usług kominiarskichw budynkach Wspólnot mieszkaniowych i komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2024r

Załącznik nr 1  formularz oferty

Załącznik  nr 2  Klauzula Rodo

Załącznik nr 3  Wykaz bud. WM

Załącznik nr 4 Wykaz bud. komunalnych

Załącznik nr 5  Projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  Nr sprawy 10/INU/22511/23 z dnia 2023-08-21Postępowanie do 130 tys. zł. netto pn. Dzierżawa kotłowni i obsługa kotłowni znajdującej się w budynku  przy ul. Jagielońskiej 5 w Kowarach wraz z świadczeniem dostawy energii cieplnej na potrzeby CO i CWU do odbiorców podłączonych do tej kotłowni.


Nr sprawy 10/INU/2511/23 Postępowanie do 130 tys. netto na Dzierżawa kotłowni i obsługa kotłowni znajdujacej sie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 5 w Kowarach wraz z świadczeniem dostawy energi cieplnej na potrzeby CO i CWU do odbiorów podlączonych do tej kotłowni.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz urządzeń znajdujących sie w kotłowni

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - wykaz usług

Załącznik nr 5 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 -  wzór umowy

Załącznik nr 7 -  oświadczenie RODO


Nr sprawy 9/INU/2448/23 Postępowanie do 130 tys. zł. netto pn. Dzierżawa kotłowni i obsługa kotłowni znajdującej się w budynku  przy ul. Leśnej 12a w Kowarach wraz z świadczeniem dostawy energii cieplnej na potrzeby CO do odbiorców podłączonych do tej kotłowni.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz urzadzeń znajdujacych sie w kotłowni

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnieniu warunków udziału w postęowaniu

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załacznik nr 7 - Oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  Nr sprawy 7/INU/2430/23 z dnia 2023-08-10 Postępowanie do 130 tys. zł. netto pn. Dzierżawa kotłowni i obsługa kotłowni znajdującej się w budynku  przy ul. Leśnej 12a w Kowarach wraz z świadczeniem dostawy energii cieplnej na potrzeby CO do odbiorców podłączonych do tej kotłowni.


Nr sprawy 8/INZPU/2443/23 Postępowanie do 130 tys. zł. pn.  Sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych zgodnie z art. 62.1.1.c ustawy Prawo Budowlane w budynkach komunalnych  i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 1287  sprawdzeń w tym  / 1105 lokali  oraz 182 wewnętrznych instalacji zasilających od zaworu głównego do gazomierzy/ oraz  niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności w roku 2023.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 3 - Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Załacznik nr 4 - Wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Klazula RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


Nr sprawy 7/INU/2430/23 z dnia 2023-08-10 Postępowanie do 130 tys. zł. netto pn. Dzierżawa kotłowni i obsługa kotłowni znajdującej się w budynku  przy ul. Leśnej 12a w Kowarach wraz z świadczeniem dostawy energii cieplnej na potrzeby CO do odbiorców podłączonych do tej kotłowni.

Załącznik nr 1  - Formularz oferty

Załącznik nr 2 -  Wykaz urządzeń znajdujących się w kotłowni

Załacznik nr 3 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowania 

Załącznik nr 4 -  Wykaz usług

Załącznik nr 5 -  Wykaz osób skierowanych do realizacji do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 -  Oswiadczenie RODO

 


Ogłoszenie nr 2023/BZP00342654/01 z dnia 2023-08-07 postępowanie powyżej 130 tys. netto na Modernizację pokrycia dachu budynku przy ul. Ogrodowej 47 w Kowarach zarządzanego przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

Link do postępowania


Ogłoszenie nr 2023/BZP00305618 z dnia 2023-07-13 postępowanie powyżej 130 tys. netto na Remont lokali romskich nr 1 i nr 2  w budynku przy ul. L. Waryńskiego 21 w Kowarach w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w latach 2021-20230

Link do postępowania


Ogłoszenie nr 2023/BZP 00304843/01 z dnia 2023-07-13 postepowanie powyżej 130 tys. zł na Modernizacja pokryć dachowych budynków zarządzanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Wiejskiej 70 i ul. Ogrodowej 47

Link do postępowania


Ogłoszenie nr 2023/BZP00262507 z dnia 2023-06-16 postępowanie powyżej 130 tys. netto na Remont lokali romskich nr 1 i 2 w budynku przy ul. L. Waryńskiego 21 w Kowarach” w ramach programu Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

1.Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami  nr 1-9

2. Obmiar  - załącznik nr 10

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  - załącznik nr 11

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


15-05-2023r Nr sprawy 4/INU/1515/23 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ustawy  Prawo budowlane  w budynkach  komunalnych i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr2 - klazula RODO

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 5 -  wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 6 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


15-05-2023r Nr sprawy 3/INU/1514/23 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie pięcioletniego  okresowego sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.  zgodnie z art. 62.1.2.  ustawy Prawo Budowlane   budynków  komunalnych i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach. Z wyłączeniem wewnętrznej  instalacji elektrycznej, gazowej i przeglądów kominiarskich.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - klazula RODO

Załącznik nr 3  - wzór umowy

Załącznik nr 4 - wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 5 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 6 - wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr Sprawy 16/IN/ZPRB/3765/22 Postępowanie do 130 tys. zł.   Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w  budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych  przez ZEZK w Kowarach w 2023r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - klazula RODO

Załącznik nr 3 - wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr sprawy 15/IN/ZPRB/3764/22 Postepowanie do 130 tys. zł. Na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach   komunalnych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych  w 2023r

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 -  klauzula RODO

Załącznik nr 3 -  wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr Sprawy 14/IN/ZPRB/3766/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania  w obiektach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach bedących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2023r

Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - klauzula RODO

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik  nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2023r Nr sprawy 13/IN/ZP/RB/3767/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2023r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - klauzula RODO

Załącznik nr 3 - wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


19-12-2022r Nr sprawy 12/IN/ZP/U/3769/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie usług kominiarskich w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach  2023 r 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 -  klauzula RODO

Załacznik nr 3  - wykaz budynków Wspolnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


19-12-2022r Nr sprawy 11/IN/ZPU/3768/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2023r

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - Klauzula RODO

Załącznik nr 3 - Wykaz budynków Komunalnych

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


25-10-2022r Nr sprawy 10/INZPRB/3265/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Łomnickiej 14 w Kowarach

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Zalącznik nr 2 - klauzula Rodo

Załącznik  nr 3 - projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


20-10-2022r Nr sprawy 9/INZPRB/3223/22 Postępowanie do 130 tys. zł. Wykonanie prac zabezpieczających budynek przy ul. Waryńskiego 1 w Kowarach

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Klauzula  Rodo

Zalącznik nr 3 - obmiar robót

Załącznik nr 4 - projekt umowy


23-09-2022r  Nr sprawy 8/INZPRB/3009 Modernizacja lokali miewszkalnych będących własnością  Gminy Miejskiej Kowary 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2  - klauzula RODO

Załącznik nr 3  - Obmiar robót ul. Wiejska 38/2

Załącznik nr 4  - Obmiar robót ul. M.Reja 4/1

Załącznik nr 5  - Projekt umowy 

WYNIKI POSTĘPOWANIA


Nr sprawy 7/INZPU/2530/22 Postępowanie do 130 tys. PLN  Sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych zgodnie z art. 62.1.1.c ustawy Prawo Budowlane w budynkach komunalnych  i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 1336  sprawdzeń w tym  / 1147 lokali  oraz 189 wewnętrznych instalacji zasilających od zaworu głównego do gazomierzy/ oraz  niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności w roku 2022.

Załącznik nr 1  -formularz oferty

Załącznik nr 2-  wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 3 - Wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - Wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załacznik nr 6 - Klauzula RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


Ogłoszenie nr 2022/BZP00275057/01 z dnia 25.07.2022 Postępowanie powyżej 130 tys. zł. Modernizacja pokryć dachowych budynków komunalnych administrowanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Wiejskiej 7 i ul. Głównej 12 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-9

Załącznik nr 10 - obmiar ul. Wiejska 7

Załącznik nr 11 - STWIOR ul. Wiejska 7

Załącznik nr 12 - obmiar ul. Główna 12

Załącznik nr  13 - STWIOR ul. Główna 12

WYNIKI POSTĘPOWANIA


 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00208903/01 z dnia 2022-06-14 Postępowanie powyżej  130 tys.  Modernizacja pokryć dachowych budynków komunalnych administrowanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Wiejskiej 7 i  ul. Głównej 12

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1- 9

Załącznik nr 10  - obmiar ul. Wiejska 7

Załącznik nr  11 -  STWIOR ul. Wiejska 7

Załącznik nr 12 -  obmiar ul. Główna 12

Załącznik nr 13 - STWIOR  ul. Główna 12

WYNIKI POSTĘPOWANIA


24-05-2022r  Nr sprawy 1/INZPRB/1818/22 Postepowanie do 130 tys Zapytanie ofertowe na remont lokali mieszkalnychw budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2021-2030

Załączniki:

1. formularz oferty

2. klauzura Rodo

3. Obmiar robót - ul. Główna 12/4

4. Obmiar robót - ul. Łomnicka 14/12

5. projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA


 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2009-02-26 13:18:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Skowron (ZEZK) Lesław
(2024-06-18 14:31:27)