Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

Serwis mapowy ze zwizualizowanymi planami zagospodarowania przestrzennego

iMPA - GeoSystemhttp://mkowary.e-mapa.net/

----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego

W związku z zamiarem przystąpienia do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary Burmistrz Miasta wraz z Radą Miejską, informują wszystkich zainteresowanych o możliwości przekształceniem swoich nieruchomości na inne niż obecnie obowiązujące zapisy w  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich obszarów położonych w jednostkach urbanistycznych Kowar.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzonej analizie pod względem formalnym, wniosek zostanie ujęty w procedurze dotyczącej zmiany mpzp.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do złożenia wniosku o zmianę zapisów w/w opracowań  w terminie do 31.01.2022r.
Równocześnie informujemy o tym, że w wypadku wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku zmianie planu miejscowego, Burmistrz miasta ma obowiązek pobrania opłaty. Nazywana jest ona rentą planistyczną lub opłatą planistyczną. Jej wysokość zależy od wzrostu wartości nieruchomości. Opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości (właściwą stawkę ustala rada gminy w danym planie). Właściciel jest zobowiązany do jej uiszczenia, jeśli sprzeda nieruchomość w okresie do 5 lat od dnia wejścia w życie planu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenia

Lp.

Data

Nr obwieszczenia

Nazwa

1 13.11.2015 r.

OBW/4/2015

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu - obszar 2.

2 28.12.2015 r.

OBW/5/2015

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary.

3 13.07.2016 r. OBW/6/2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary- Centrum D.1
4 21.07.2016 r. OBW/7/2016

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

Tekst Studium.pdf
Prognoza Środowiskowa.pdf
Zmiana studium-kierunki.zip
SUiKZP-uwarunkowania.zip

5 04.07.2017 r. OBW/2/2017

Burmistrz Miasta Kowary zawiadamia przez obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Kowarach Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary – Centrum B.1

Wnioski do w/w planów należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2017r.

6 04.07.2017 r. OBW/3/2017

Burmistrz Miasta Kowary zawiadamia przez obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Kowarach Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla obszaru położonego              w jednostce urbanistycznej Podgórze – część południowa.

Wnioski do w/w planów należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2017r.

7 27.12.2017 OBW/4/2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Centrum B.1
8 30.01.2018 OBW/1/2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Podgórze – część południowa
9 11.04.2018 OBW/2/2018 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Podgórze - część południowa
10 25.05.2020 OBW/6/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY KRZACZYNA A
11 25.05.2020 OBW/7/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.
12 25.05.2020 OBW/8/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna - edycja 2020 r.
13 25.05.2020 OBW/9/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum - edycja 2020 r.
14 25.05.2020 OBW/10/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
15 02.07.2020 OBW/11/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/34 położonej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna.
16 01.12.2020 OBW/13/2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
17 01.12.2020 OBW/14/2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
18 20.04.2021 OBW/1/2021 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna - edycja 2020 r.
19 31.08.2021 OBW/4/2021 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
20 11.07.2022 OBW/8/2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum D.2 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
21 21.09.2022 OBW/10/202 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.
22 18.10.2022 OBW/12/2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna C oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
23 06.12.2022 OBW/14/2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C.1
24 13.12.2022 OBW/15/2022 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary

Lp.

Data

Nr uchwały

Nazwa

1 15.06.2012 r.

XXX/167/12

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach o przystąpieniu do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary

kowary_tk_studium_tekst.pdf
kowary_suikzp_-_kierunki.jpg
kowary_suikzp_-_uwarunkowania.jpg

2 02.08.2013 r. LIII/244/13

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary

studium_zm_6_13.pdf
zal2_uwarunkowania_studium.jpg
zal3_kierunki_studium.jpg

3 22.10.2015 XVII/63/15

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

63_zmiana_studium.pdf

4 17.11.2016 XXX/150/16

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

150_zmiany_studium_i_kierunków_zagosp.pdf

5 27.02.2020 r. XX/128/20

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Lp.

Data

Nr uchwały

Nazwa

1

19.08.2002 r.

XLI/274/02

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 142, 156, 157, 158 obręb 5 położonych na terenie miasta Kowary

uchwala.pdf
zalacznik_graficzny.pdf

2

24.07.2003 r.

IX/58/03

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum A obejmującej teren działek o nr ewidencyjnych: 6,7,8,9,10,11,12,13 obręb 3 i 186 obręb 1

centrum_a-tekst.pdf
centrum_a.jpg

3

14.03.2005 r.

XXXI/162/05

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków

kowary_wojkow_xxxi_162_05.pdf
wojkow_mpzp.jpg

4

21.11.2005 r.

XXXVIII/206/05

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21.11.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY – KRZACZYNA A

kow_krz_a_1.jpg
kow_krz_a_2.jpg
kow_krz_plana_uchwalenie.pdf

zmiana - UCHWAŁA NR XXXV/224/21 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 25 lutego 2021 r.

5

01.08.2006 r.

XLVIII/270/06

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 01.08.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY – KRZACZYNA B

kow_krzb_xlviii_270_06.pdf
kow_krz_b_plan_uchwalenie.jpg

6

26.10.2006 r.

L/279/06

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D

centrum_plan_19_opublikowany.jpg
kowaryd_teskt_planu_..._2006.pdf

7

26.10.2006 r.

L/278/06

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary – Podgórze

kow_podg_plan_07_01_12_uchw...y.pdf
kow_podg_plan_07_01_16_..._01.jpg

8

23.10.2007 r.

XVI/76/07

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część C

kowary_plan_tekst_centrum_c.pdf
kow_centr_c.jpg
mpzp_zmiana_centrum_c.pdf

9

09.05.2007 r.

IX/39/07

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach

uchwala.pdf
podgorze-plan11.jpg
podgorze-plan12.jpg
podgorze-plan21.jpg
podgorze-plan22.jpg
stacja_narciarska_podgorze.pdf

10

09.10.2008 r.

XXX/144/08

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.10.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części jednostki urbanistycznej Kowary – Podgórze

uchwala_nr_xxx14408.pdf
kowary_-_droga_-_projekt_plan.jpg

11

12.11.2008 r.

XXXIII/161/08

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu – obszar planistyczny „B”

uchwala_xxxiii-161-08.pdf
zmiana_planu-obszar_b.jpg

12

12.11.2008 r.

XXXIII/162/08

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Kowary – Podgórze /filce, szkoła/

uchwala_xxxiii-162-08.pdf
zmiana_mpzp_podgorze-zal1.jpg
zmiana_mpzp_podgorze-zal2.jpg

13

12.11.2008 r.

XXXIII/163/08

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostka urbanistyczna Kowary Centrum B

kow_centr_b_plan_2009.pdf
mpzp_centrum_b_zmiana.pdf
zalacznik_graficzny.pdf

14

13.03.2009 r.

XXXVIII/191/09

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej A2

uchwala_xxxviii-191-09_a2.pdf
kowary-centrum_a2_-_mpzp.jpg

15

30.11.2009 r.

XLVIII/247/09

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.11.2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu – obszar 2

uchwala_nr_xlviii-2347-09.pdf
podgorze_2.pdf

16

30.11.2009 r. XLVIII/248/09

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21.11.2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu – obszar 3

podgorze_3_-_uchwala_xlviii-248-09.pdf
zmianampzp-kowary-podgorze_3.jpg

17

30.11.2009 r.

XLVIII/249/09

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.11.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KRZACZYNA B1 - uchylona wyrokiem sądu.

18

30.12.2010 r.

IV/34/10

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Kowary – Podgórze dla terenów przeznaczonych pod stację uzdatniania wody „Kowary Dolne oraz Kowary Średnie”

stacja_uzdatniania_wody_suw.pdf
zalacznik_nr_1_do_uchwaly.pdf
zalacznik_nr_2_do_uchwaly.pdf

19

30.12.2010 r.

IV/35/10

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary – Podgórze dla terenów przeznaczonych pod stację uzdatniania wody „Kowary Górne”

uchwala_woda_kowary_gorne.pdf
zalacznik_kowary_gorne.pdf

 

20 10.03.2011 r. X/56/11

UCHWAŁA NR X/56/11
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
Z DNIA 10 MARCA 2011 R.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna B.1

Krzaczyna_uchwała.pdf
miejscowy_plan.jpg

21

27.10.2011 r.

XVIII/108/11

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KRZACZYNA A1

krzaczyna_a.1_-uchwala.pdf
krzaczyna_a1_-_zalacznik_graficzny.jpg

22

09.12.2011 r.

XXI/123/11

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 09.12.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach (w związku ze zmianą ustaw i zmianą wskaźników zabudowy)

uchwala.pdf

23

05.03.2012 r.

XXIV/150/12

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 05.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary jednostka urbanistyczna Kowary Wojków 1

wojkow_1_w_kowarach.pdf
mpzp_wojkow1_-_rys1.jpg
mpzp_wojkow1_-_rys2.jpg
mpzp_wojkow1_-_rys3.jpg

24

22.10.2013 r.

LVII/266/13

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Krzaczyny A

krzaczyna_a_podpisana.pdf
krzaczyna_a_-_zalacznik_nr_1.jpg

25

05.12.2013 r.

LXII/279/2013

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 05.12.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część C

mpzp_zmiana_centrum_c.pdf

26

05.12.2013 r.

LXII/278/2013

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 05.12.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B

mpzp_centrum_b_zmiana.pdf

27

27.02.2014 r.

LXV/288/14

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w Kowarach

tereny_kolejowe_w_..._uchwala.pdf
koleje_1.pdf
kolejowe_2.pdf

28 28.04.2016 r. XXIII/119/16

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu obszar 2
numer: XXIII/119/16

29

28.02.2017 r. XXXIV/178/17

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla
jednostki urbanistycznej Kowary – Centrum D.1

Kowary D1-załącznik_nr_1 - rysunek.pdf

30 13.08.2018 r. XLVII/255/18

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki
urbanistycznej Kowary - Centrum B.1

załącznik nr 1 - rys.1

załącznik nr 2 - rys.2

 

31 25.02.2021 r. XXXV/222/21

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum - edycja 2020 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze

32 02.09.2021 r. XLIII/269/21

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna - edycja 2020 r.

33 17.03.2021 r. XXXV/225/21

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze

34 25.02.2021 r. XXXV/224/21

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY KRZACZYNA A

zmiana do UCHWAŁY NR XXXVIII/206/05 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 21 listopada 2005 r.

35 25.02.2021 r. XXXV/223/21

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/34 położonej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna

36 28.04.2022 r. LIV/331/22

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum D.2

37 30.06.2022 r. LVII/347/22

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna C.

38 22.09.2022 r. LIX/359/22

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary Podgórze Wschodnie 1.

39 29.09.2022 r. LIX/360/22

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C.1

 

40 29.09.2022 r LIX/361/22

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków 2.

 


 

Zarządzenia
 

Lp.

Data

Nr zarządzenia

Nazwa

1 27.05.2020 r.                 Zarządzenie Nr 70/2020

Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

2 26.07.2022 0050.111.2022 Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-19 14:28:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-12-13 15:25:48)