Zarządzenia Burmistrza Miasta 2007 (kadencji 2006-2010)

 Numer

 Zarządzenie z dnia

 Przedmiot zarządzenia
w sprawie:

Dotyczy wydziału

 1

 12.01.2007

Powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (treść

 Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

 2

15.02.2007

Ustalenia stawek bazowych czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne (treść)

Finansowego

 3

 16.01.2007

 Ogłoszenia II (drugiego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego - garażu, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja nr 7 w Kowarach wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 4

 18.01.2007

Powołania komisji przetargowej (treść)

 Inżynierii Miejskiej 

 5

 18.01.2007

Powołania komisji przetargowej (treść

Inżynierii Miejskiej  

 6

22.01.2007 

Powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w związku z huraganem oraz gwałtownymi opadami deszczu (treść

 Inżynierii Miejskiej  

7

25.01.2007

Ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Kowary

Zarządzenie nr 7

Załacznik nr 1

mapka 1

mapka 2

Ustalenie terenu zabudowy

Załącznik nr 2

mapka 1

 Inżynierii Miejskiej 

 8

 25.01.2007

 Powołania komisji przetargowej (treść)

 Inżynierii Miejskiej 

 9

 01.02.2007

 Umorzenia wierzytelności (treść)

 Finansowego

 10

 05.02.2007

 Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu (treść)

Inżynierii Miejskiej 

 11

 05.02.2007

Rozłożenia na raty spłatę należności pienięznej (treść

 Finansowego

12

 13.02.2007

 Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii Miejskiej  

 13

 

 

 

 14

16.02.2007

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (treść)

 Inżynierii Miejskiej  

 15

22.02.2007 

 Powołania komisji przetargowej (treść)

 Inżynierii Miejskiej  

 16

 23.02.2007

 Ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 17

02.03.2007

 Przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok (treść)

Finasowego

 18

07.03.2007

Powołania szefa i jego zastępców Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Kowarach (treść

MSR

 19

07.03.2007

 Zmiany regulaminu organizacyjnego MSR w Kowarach (treeść)

MSR

 20

08.03.2007

 Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierzawę (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 21

09.03.2007

 Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu  (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 22

 14.03.2007

 Określenia wskaźnika waloryzacji wzrostu stawek bazowych czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kowary (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 23

 15.03.2007

 Rocznego sprawozdania z wykonania budżetu (treść)

 Finasowego

 24

 26.03.2007

 Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 25

 27.03.2007

 Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas nieokreślony części nieruchomości z urzązdzonym zbiornikiem wody z wyspą wraz z trzema budynkami gospodraczymi i urządzeniami (pomosty, mostek, amfiteatr), połozonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej z przeznaczeniem na działalność wielofunkcyjnego ośrodka usługowo-rekreacyjnego z urządzonym kąpieliskiem i usługami komercyjnymi (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 26

 27.03.2007

 Ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas nieokreślony części nieruchomości z urzązdzonym zbiornikiem wody z wyspą wraz z trzema budynkami gospodraczymi i urządzeniami (pomosty, mostek, amfiteatr),oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 665/3 (obręb 1,a.m. 13) o powierzchni 2,80 ha, połozonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej z przeznaczeniem na działalność wielofunkcyjnego ośrodka usługowo-rekreacyjnego z urządzonym kąpieliskiem i usługami komercyjnymi (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 27

30.03.2007

Zmian w budżecie miasta na rok 2007 (treść)

Finansowego

 28

 02.04.2007

Ogłoszenia II ( drugiego ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 29

 02.04.2007

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 30

 

numer omyłkowo pominięty

 

 31

 03.04.2007

 Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 32

 03.04.2007

 Wymagań, jakie powninny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 33

 3.04.2007

 Wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych (treść)

 Rozwoju, Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej

 34

 12.04.2007

 Powołania komisji przetargowej ( treść )

 Inżynierii Miejskiej

35

17.04.2007

Wyrażenia zgody na zbycie wiewyodrębnionych lokali w budynku nr 6 przy ul. Kowalskiej w Kowarach (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 36

 17.04.2007

 Rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 37

 17.04.2007

 Rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części jednostki urbanistycznej Podgórze w Kowarach (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 38

 19.04.2007

Powołania komisji przetargowej (treść

 Inżynierii Miejskiej

 39

 19.04.2007

 Zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kowarach (treść)

 Organizacyjno - Prawnego

40

24.04.2007

Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kowary, położonej przy ulicy Sanatoryjnej w Kowarach (treść)

Inżynierii Miejskiej

 41

 26.04.2007

 Ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 42

 26.04.2007

 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 43

 30.04.2007

 Rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stacji narciarskiej w Kowarach-Podgórzu (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 44

 30.04.2007

 Powołania komisji przetargowej (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 45

 10.05.2007

 Ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niewyodrębnionych lokali położonych w budynku nr 6 przy ul. Kowalskiej w Kowarach, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącymi 68,5 % (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 46

 11.05.2007

 Powołania komisji przetargowej (treść)

 Inżynierii Miejskiej

47

14.05.2007

Zmian w regulaminie organizacyjnym (treść)(załącznik)

Organizacyjno - Prawnego

48

14.05.2007

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu. (treść)

Inżynierii Miejskiej

49

18.05.2007

Ogłoszenia II (drugiego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas nieokreślony części nieruchomości (treść)

Inżynierii Miejskiej

49

18.05.2007

Wprowadzenia regulaminu realizacji budżetu Miasta Kowary (treść)
(numer zarządzenia omyłkowo powtórzony)

Finansowego

50

18.05.2007

Powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Burmistrza Miasta (treść)

Organizacyjno - Prawnego

51

21.05.2007

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu (treść)

 Inżynierii Miejskiej

52

25.05.2007

Zmian w budżecie miasta na rok 2007 (treść)

Finansowego

53

25.05.2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść)

Inżynierii Miejskiej

54

01.06.2007

wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży ułamkowej części gruntu (treść)

Inżynierii Miejskiej

55

04.06.2007

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii Miejskiej

56

18.06.2007

Zmian w budżecie miasta na rok 2007 (treść)

Finansowego

57

21.06.2007

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

58

22.06.2007

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

59

22-06-2007

Umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

60

29-06-2007

Wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej Urzędu Miejskiego w Kowarach (treść)

Finansowego

61

02.07.2007

Ogłoszenie wykazu nieruchomosci do zbycia (treść)

Inżynierii Miejskiej

62

03.07.2007

Powołania Zespołu Roboczego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary (treść)

Biura Promocji

63

03-07-2007

zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach (treść)

Spraw Obywatelskich

64

11-07-2007

Zwrotu części kosztów zakupu okularów (treść)

Organizacyjno - Prawnego

65

11-07-2007

Ustalenia wzoru oświadczenia (treść)

Organizacyjno - Prawnego

66

19-07-2007

Powołania komisji przetargowej (treść)

Inżynierii Miejskiej

67

20-07-2007

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary (treść)

Inżynierii Miejskiej

68

20-07-2007

ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary położonej w Kowarach przy ul. Górniczej nr 25 (treść)

Inżynierii Miejskiej

69

25-07-2007

Rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

70

26-07-2007

Powołanie komisji odbioru robót (treść)

Inżynierii Miejskiej

71

30-07-2007

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na utzrymanie w przejezdności ulic i chodników w okresie zimowym (treść)

Inżynierii Miejskiej

72

03-08-2007

Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku (treść)

Finansowego

73

06-08-2007

Nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności (treść)

Inżynierii Miejskiej

74

06-08-2007

nieodpłatnego przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanych, położonych przy ul. Sanatoryjnej do zasobu gminy (treść)

Inżynierii Miejskiej

75

08-08-2007

Wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniemw użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (treść)

Inżynierii Miejskiej

76

09-08-2007

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (treść)

Inżynierii Miejskiej

77

13-08-2007

Rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

78

13-08-2007

umorzenia wierzytelności (treść)

Finansowego

79

17-08-2007

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść)

Inżynierii Miejskiej

80

20-08-2007

Ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary położonych w Kowarach przy ul. Ogrodowej, przeznaczonych pod zabudowę garażami w zabudowie szeregowej (treść)

Inżynierii Miejskiej

81

20-08-2007

powołania komisji przetargowej na utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów pieszych (treść)

Inżynierii Miejskiej

82

22-08-2007

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu (treść)

Inżynierii Miejskiej

83

22-08-2007

upoważnienia dotyczącego koordynowania projektu p.n. "Stacja sportów zimowych i paralotniarstwa KOwary-Podgórze" (treść)

Organizacyjno-Prawnego

84

22-08-2007

rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzrennego miata Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C (treść)

Inżynierii Miejskiej

85

27-08-2007

Wycofania ze sprzedaży nieruchomości (treść)

Inżynierii Miejskiej

86

28-08-2007

Prostującej oczywistą pomyłkę pisarską w Zarządzeniu Nr 75/2007 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 08.08.2007 r. (treść)

Inżynierii Miejskiej

87

28-08-2007

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (treść)

Inżynierii Miejskiej

 88

 30-08-2007

zmian w budżecie miasta na rok 2007 (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 89

 30-08-2007

 Ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiązych własność Gminy Kowary (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 90

24-09-2007

nieodpłatnego przekazania komputera do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach (treść)

Organizacyjno-Prawnego

 91

 31-08-2007

 Przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Kowarach oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (treść)

 Organizacyjno-Prawnego

 92

 04-09-2007

 Powołania komisji ds. przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów romskich (treść)

Organizacyjno-Prawnego

 93

 14-09-2007

 Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść)

Inżynierii Miejskiej

94

17-09-2007

opracowania materiałów planistycznych na 2008 rok (treść)

Finansowego

95

20-09-2007

utrzymaniu w przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2007/2008 (treść)

Inżynierii Miejskiej

96

21-09-2007 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (treść)

Inżynierii Miejskiej

97

 25-09-2007

 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary (treść)

 Inżynierii Miejskiej

98

26-09-2007

powołania Obwodowych Komisji Wybortczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu nRzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 21 października 2007r. (treść)

Spraw Obywatelskich

99

 26-09-2007

 umorzenia nalezności pienieżnej (treść)

 Finansowego

100

28-09-2007

zmian w budżecie miasta na rok 2007 (treść)

Finansowego

101

 02-10-2007

 Przebudowy ulicy Batorego wraz z infrastrukturą techniczną (treść)

Inżynierii Miejskiej

102

 04-10-2007

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (treść)

Inżynierii Miejskiej

103

04-10-2007

rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

104

08-10-2007

 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary (treść)

Inżynierii Miejskiej

105

08-10-2007

ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kowary położonej w Kowarach przy ul. Jagiellończyka (treść)

Inżynierii Miejskiej

 106

 

 

 

 107

 

 

 

 108

11-10-2007

zmian w budzecie miasta na 2007 rok (treść)

Finansowego

 109

12-10-2007

rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

Finansowego

 110

 15-10-2007

ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kowary położonejw Kowarach przy ul. Wiejskiej (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 111

 22-10-2007

 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (treść)

 Inżynierii Miejskiej

112

25-10-2007

 odbioru robót - usuwanie skutków powodzi (treść)

 Inżynierii Miejskiej

 113

 25-10-2007

rozłożenia na raty spłatę nalezności pieniężnej (treść)

 Finansowego

114

25-10-2007

zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kowarach (treść)

Organizacyjno-Prawnego

115

31-10-2007

zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)

Finansowego

116

07-11-2007

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (treść)

Inżynierii Miejskiej

117

09-11-2007

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (treść)

Inżynierii Miejskiej

118

15-11-2007

rozłożenia na raty spłatę nalezności pienieżnej (treść)

Finansowego

119

15-11-2007

budzetu miasta na 2008 rok (treść)

Finansowego

120

15-11-2007

wprowadzenia "Instrukcji postepowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majatkowych pochodzących z nielegalnych lub ujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"  (treść)

Finansowego

121

26-11-2007

ustalenia stawek czynszu za dzierżawione nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Kowary (treść)

Inżynierii Miejskiej

122

28-11-2007

powołania komisji odbioru robót- usuwanie skutków powodzi ul.Krokusowej w Kowarach (treść)

 Inżynierii Miejskiej

123

 30-11-2007

 zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)

 Finansowego

124

 06-12-2007

ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (treść)

 Inżynierii Miejskiej

125

12-12-2007

Ogłoszenie o I (pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej (treść)

 Finansowego

126

17-12-2007

rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

 Finansowego

 127

 17-12-2007

 zmian w instrukcji obiegu dowodów finansowo-księgowych oraz kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kowarach (treść)

 Finansowego

 128

 24-12-2007

 rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

  Finansowego

 129

 27-12-2007

 rozłożenia na raty spłatę należności pieniężnej (treść)

 Finansowego

 130

 28-12-2007

 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiejgo w Kowarach (treść)

 Organizacyjno - Prawnego

131

31-12-2007

Zmian w budżecie miasta na 2007 rok (treść)

Finansowego

132

31-12-2007

Powołania Komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizowanie imprez sportowych oraz stworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej i turystyki dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - mieszkańców gminy Kowary w roku 2008." (treść)

Biura Promocji

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosowska Janina
(2007-01-24 15:05:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2008-01-17 08:23:37)