Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Sugestie i uwagi dotyczące pracy Biblioteki czytelnik może pisać i przesłać na adres biblioteki mbpkowary@ gmail.com

  2. Dyrektor Biblioteki w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 13:00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia interesantów odbywają się w następny dzień tygodnia w tych samych godzinach.

  3. Korespondencja wpływająca do Biblioteki jest załatwiana według kolejności wpływu.

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Procedurę dostępu do informacji  publicznej, która nie została udostępniona  w  Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach reguluje ustawa  o  dostępie  do  informacji publicznej z dn. 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) a w szczególności:

                                                   Art. 10.
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
    Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest
    udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

                                                   Art. 13.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,
    nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
    z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym
    w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie
    o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie
    dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

                                                   Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie
    zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot
    obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji
    w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie
    określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia
    pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia
    informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie
    informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli
    w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku
    o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych
    w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

                                                   Art. 15.
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa
    w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe
    koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub
    koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,
    podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej
    tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
    powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie
    z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia
    wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku
    w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej można uzyskać na pisemny wniosek złożony w Bibliotece.

Autor: Danuta Bunij

Data: 19.03.2020

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-03-25 09:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-03-31 08:43:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki