Rada Miejska w Kowarach

Rada Miejska w Kowarach, zgodnie ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, którego kadencja trwa 5 lat. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1)   uchwalanie statutu gminy;
2)   ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;
4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
5)   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6)   uchwalanie programów gospodarczych;
  6a)  przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;
10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
  12a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), a także wznoszenia pomników;
14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
  14a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w ramach potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Ustawa o samorządzie gminnym oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej, gwarantują obywatelom prawo do uzyskiwania informacji na temat działania organów gminy, w szczególności prawo wstępu na sesje rady miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do protokołów z posiedzeń rady.
Radę stanowią radni w liczbie piętnastu, wybrani przez mieszkańców w wyborach, bezpośrednich i powszechnych. W kadencji 2024 - 2029 r. skład Rady Miejskiej w Kowarach przedstawia się następująco:

 • Tadeusz Cwynar - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowarach
 • Espenschied Beata - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach
 • Adamowicz Radosław
 • Jończak-Cesarz Honorata
 • Klepacz Anna
 • Kubiak Mariusz
 • Machnica Andrzej
 •  Pędziwiatr Ewa
 • Pietraszek Kamila
 • Przybylak Karol
 • Rodowicz Dagmara
 • Schmidt Stanisław
 • Staręga Małgorzata
 • Wojterek Monika
 • Zagrobelna Anna

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Miejskiej zawarty w statucie Gminy Miejskiej Kowary.

Adres e-mail do biura Rady: rada

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-26 10:39:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-05-14 10:26:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki