☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary

Poniedziałek 14.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje ogólne

W gminie Kowary Burmistrzem miasta jest Elżbieta Zakrzewska.

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest Burmistrz.  Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, będąc kierownikiem urzędu. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu swojemu zastępcy lub sekretarzowi gminy.
Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady miejskiej lub wyboru go przez radę miejską i upływa z dniem upływu kadencji rady miejskiej. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązku przez nowo wybranego Burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

 2. określenie sposobu wykonywania uchwał,

 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,

 4. wykonywanie budżetu,

 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada burmistrz gminy, któremu przysługuje wyłączne prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielanych przez radę miejską,

 2. emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę miejską,

 3. dokonywania wydatków budżetowych,

 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,

 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
  Kontrolę gospodarki finansowej gminy i związków międzygminnych sprawują regionalne izby obrachunkowe.

Do kompetencji Burmistrza należy także przedłożenie regionalnej izbie obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał rady miejskiej i zarządzeń Burmistrza objętych zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-06-27 08:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Janas
(2018-11-21 12:33:59)
 
 
ilość odwiedzin: 5584230

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X