Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary

Sobota 18.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut gminy

 

Uchwała nr XXV/142/04
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 25 listopada 2004 r.

 

W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Kowary

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Miejskiej Kowary w brzmieniu określonym poniżej.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Miasta Kowary,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kowarach,
 3. Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach,
 4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć burmistrza miasta Kowary,
 5. Radnych – należy przez to rozumieć radnych Rady Miejskiej w Kowarach,
 6. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kowarach,
 7. Komisjach – należy przez to rozumieć komisje stałe i doraźne Rady Miejskiej w Kowarach.
 8. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 9. Załącznikach – należy przez to rozumieć załączniki do niniejszego statutu

 

Rozdział I
Gmina Kowary
I. Postanowienia ogólne

 

§ 3

 1. Gmina położona jest w województwie dolnośląskim i obejmuje obszar o powierzchni 38 km2.
 2. Granice terytorialne gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1

§ 4

 1. Herb Gminy przedstawia na zielonym polu tarczy srebrnego (białego) konia wspinającego się w prawą stronę oraz czarny młot kowalski zawieszony ukośnie nad jego grzbietem. Wzór herbu miasta stanowi załącznik nr 2
 2. Flagą Miasta jest prostokątny płat tkaniny w kolorach białym i zielonym z herbem Miasta umieszczonym po jednej stronie w górnej części z dopuszczeniem lustrzanego odbicia. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:3. Wzór flagi Miasta zawiera załącznik nr 3.
 3. Herb i flaga są znakami prawnie chronionymi.
 4. Hejnałem Miasta jest melodia zapisana w załączniku nr 4.
 5. Pieczęcią miasta jest pieczęć, której wzór stanowi załącznik nr 6.

§ 5

 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Rada może nadać odznakę „Zasłużony dla Miasta Kowary”
 2. Zasady i tryb nadawania odznaki, określa odrębna uchwała.
 3. Wzór odznaki określa załącznik nr 5.

§ 6

 1. Gmina posługuje się pieczęcią metalową, tłoczoną, okrągłą, zawierająca pośrodku herb miasta, a w otoku napis „Miasto Kowary”
 2. Wzór pieczęci określa załącznik Nr 6

§ 7

Organami Gminy są:

 • Burmistrz miasta Kowary
 • Rada Miejska w Kowarach

§ 8

 1. W celu wykonywania swoich zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne wyodrębnione funkcjonalnie i finansowo
 2. Wykaz jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 7 do statutu

 

II.Burmistrz

 § 9

 1. Burmistrz wykonuje:
 • uchwały Rady,
 • przypisane jemu zadania i kompetencje,
 • zadania powierzone, o ile ich wykonywanie, na mocy obowiązujących przepisów prawa, do niego należy,
 • inne zadania określone ustawami oraz statutem
 1. Na każdej sesji Rady Burmistrz przedkłada pisemną informację z wykonywanych przez siebie zadań oraz wykonania uchwał w okresie pomiędzy sesjami.
 2. Komisje Rady informują Burmistrza o terminach posiedzeń.

 

III.Zasady udzielania dostępu do dokumentów Gminy wynikających z wykonywania zadań publicznych

 

§ 10

 1. Każdemu udostępnia się dokumenty będące w dyspozycji organów Gminy, chyba że ograniczenie dostępu wynika z przepisów prawa.
 2. Także protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu, jeżeli co innego nie wynika z przepisów prawa lub statutu.
 3.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność §10).

 

§ 11

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji lub Urzędu udostępnia się w lokalu Urzędu, w dniach jego pracy, w godzinach przyjmowania interesantów.
 2. Gdy wynika to z przepisów prawa lub gdy organ Gminy uzna to za zasadne informacje dotyczące Gminy udostępnia się na stronach internetowych
 3. Zainteresowani mogą sporządzać notatki i odpisy z udostępnionych dokumentów.

 

 IV. Konsultacje społeczne.
Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 12

 1. Rada może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w każdej sprawie publicznej, w której uzna je za potrzebne, a podejmuje ją w sprawie, o której mowa w § 13 ust. 2 statutu.
 2. Uchwała powinna określać zakres i tryb konsultacji, a także osobę lub osoby upoważnione do ich przeprowadzenia.
 3. Konsultacje powinny zakończyć się w terminie 6 tygodni licząc od dnia wejścia w życie uchwały; na wniosek przeprowadzającego konsultacje Rada może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony
 4. Organ Gminy może zarządzić sprawdzenie opinii mieszkańców w każdej sprawie publicznej w sposób przez siebie ustalony

§ 13

 1. Samorządowymi jednostkami pomocniczymi gminy są Osiedla
 2. O utworzeniu, połączeniu i podziale Osiedla, a także zamianie jego granic, rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
 • inicjatorem uchwały mogą być mieszkańcy obszaru, który Osiedle ma obejmować lub obejmuje, albo organ Gminy,
 • uchwała może być podjęta dopiero po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w § 12
 • uchwała może być podjęta wyłącznie bezwględną większością głosów; brak takiej większości skutkuje nieważnością uchwały
 • projekt granic Osiedla sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia jednostki, mając na uwadze naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne oraz więzi społeczne
 1. Do zniesienia Osiedla stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2

§ 14

 1. Osiedla nie prowadzą własnej gospodarki finansowej
 2. Osiedla mogą korzystać z mienia komunalnego, a także nim zarządzać, w zakresie określonym statutem Osiedla.

§ 15

 1. Przewodniczący organu wykonawczego Osiedla może uczestniczyć w sesjach Rady, a na sesjach dotyczących bezpośrednio spraw Osiedla zabierać głos na tych samych zasadach co radny.
 2. Przewodniczącemu organu wykonawczego Osiedla może być przyznana dieta na zasadach określonych odrębną uchwałą.

 

Rozdział II
Organizacja Rady Miejskiej
I. Zasady ogólne

 

§ 16

 1. Radę stanowią radni w liczbie piętnastu.

§ 17

 1. Rada powołuje następujące stałe Komisje:

 • Komisję Gospodarki Komunalnej,
 • Komisję Ładu i Porządku Publicznego,
 • Komisję Oświaty i Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji,
 • Komisję Budżetu, Planowania i Finansów,
 • Komisję Ochrony Środowiska i Przemysłu, Handlu, Usług i Rolnictwa,
 • Komisję Rewizyjną,
 • Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

W czasie trwania kadencji Rada może powoływać komisje doraźne lub zespoły kontrolne, określając każdorazowo ich skład i sposób działania.

§ 18

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz.

§ 19

Burmistrz bez odrębnego zaproszenia uczestniczy w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rady.

§ 20

Burmistrz składa Radzie pisemną informację ze swojej działalności międzysesyjnej.

§ 21

 1. Radny ma prawo do uzyskania od instytucji samorządowych informacji w zakresie wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, z zastrzeżeniem informacji objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Radny ma prawo podjąć interwencję w sprawach mieszkańców Gminy.

§ 22

 1. Za udział w posiedzeniach Rady oraz w posiedzeniach i pracach Komisji Radnemu przysługują diety w wysokości uchwalonej przez Radę oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 23

 1. Radny ma prawo występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.
 2. Burmistrz zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na interpelacje, zapytania lub wnioski na piśmie w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedzi przekazuje się do Biura Rady.
 3. W miarę potrzeby udzielenia odpowiedzi ustnej na pytania podczas sesji, na której pytanie zostało postawione, Burmistrz może upoważnić do udzielenia odpowiedzi obecnego na sali pracownika samorządowego.

 § 24

 1. Rada jako organ kontrolny i stanowiący Gminy, działa na sesjach, za pośrednictwem Komisji i Radnych oraz Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy.
 2. Organy Rady działają pod kontrolą Rady oraz składają jej sprawozdania ze swej działalności.

§ 25

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wynikających z ustaw i w granicach upoważnienia ustawowego.

§ 26

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. Sesję tę otwiera i prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego, najstarszy wiekiem obecny na sali Radny, któremu w tym czasie przysługują uprawnienia Przewodniczącego.
 2. Rada Miejska odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonania zadań Rady, co najmniej jeden raz w kwartale.
 3. Sesjami zwyczajnymi są sesje zamieszczone w planach pracy i zwołane przez Przewodniczącego z zachowaniem obowiązujących zasad powiadamiania Radnych.
 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność §26 ust. 1 i ust. 2).

 

§ 27

Dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw szczególnie ważnych i pilnych Rada może odbywać sesje nadzwyczajne. Sesje nadzwyczajne zwoływane są na wniosek, co najmniej ¼ ogólnej liczby Radnych Rady lub Burmistrza w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność §27).

 

§ 28

 1. W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rada uchwala ramowy program działania na całą kadencję określając w nim główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady oraz uchwala roczny plan pracy Rady.
 2. Rada w każdym czasie może dokonywać zmian i uzupełnień rocznych planów pracy, a także ramowego programu działania.

 

II. Przygotowanie sesji

§ 29

 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę sesji.
 2. O sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, projekt porządku sesji oraz projekt uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.
 3. Materiały na sesję poświęcone uchwaleniu planów społeczno-gospodarczych i budżetów oraz rozpatrzeniu sprawozdań z ich wykonania przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją.
 4. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad.

 

III. Obradowanie

§ 30

 1. Sesje Rady są jawne, co oznacza, że Przewodniczący, w sposób ustalony w toku przygotowywania sesji, podaje do wiadomości mieszkańców informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. Informacje podaje się, co najmniej na 3 dni przed sesją.
 2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, zajmująca wyznaczone w tym celu „miejsce dla publiczności”.

§ 31

Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy stanowiące z mocy przepisów szczególnych tajemnicę państwową lub służbową, jawność sesji zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych. Wyłączenie jawności sesji oznacza, że podczas obrad mogą być obecne tylko osoby uprawnione do dostępu do tajemnicy państwowej i służbowej.

§ 32

Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby Radnych /quorum/ o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§ 33

 1. Sesje Rady mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
 2. Ogłoszenie terminu następnego posiedzenia tej samej sesji odbywa się z pominięciem wymogów pisemnego zawiadomienia Radnych określonych w pkt3.
 3. O sesji Rady Przewodniczący Rady powiadamia Radnych pisemnie tak aby od zawiadomienia do czasu przewidywanego terminu sesji upłynęło co najmniej 7 dni. W zawiadomieniu określa się miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. Do zawiadomienia należy dołączyć proponowany porządek obrad, materiały z sesją związane, a w szczególności projekty uchwał.
 4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Burmistrz może dopiero w dniu sesji przedłożyć Radzie projekt uchwały. Rada może zwykłą większością głosów włączyć projekt do porządku obrad.

§ 34

 1. Przed otwarciem posiedzenia radni podpisują listę obecności. Odrębna listę obecności podpisują osoby zaproszone przez Radę do udziału w obradach bez prawa głosu.
 2. Radny zobowiązany jest przybyć na posiedzenie punktualnie i uczestniczyć w nim do końca. Jeżeli Radny przybędzie na sesję dopiero po przyjęciu porządku obrad to niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie przewodniczącego.
 3. Radny powiadamia Radę lub Biuro Rady o przewidywanej nieobecności na całości bądź części posiedzenia.
 4. Przepisy pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do prac Komisji Rady.

§ 35

Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

 § 36

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram sesję Rady Miejskiej w Kowarach”.
 2. Po otwarciu sesji, Przewodniczący stwierdza, na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy /przewidywany/ termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła.

§ 37

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad.
 2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy Radny oraz Burmistrz przed uchwaleniem porządku obrad sesji.

§ 38

 1. Na początku obrad każdej sesji przewiduje się zgłoszenie interpelacji przez Radnych. Radni powinni formułować je jasno i zwięźle.
 2. W miarę możliwości, a zwłaszcza w zależności od charakteru spraw będących przedmiotem interpelacji, Burmistrz lub wyznaczone przez niego osoby udzielają na nie odpowiedzi pod koniec sesji.
 3. Na wniosek Radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku

§ 39

 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku. Propozycje zmian w porządku obrad mogą być zgłaszane tylko do czasu zatwierdzenia tego porządku przez Radę.
 2. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
 3. W ciągu całej sesji Przewodniczący udziela głosu w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności:

 • stwierdzenie quorum,
 • zakończenie dyskusji,
 • zamknięcie listy mówców,
 • ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
 • przeliczenia głosów,

 1. Przewodniczący podaje wnioski pod głosowanie Rady. Głosowanie odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 40

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, w tym zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień Radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący może czynić Radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.
 3. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim Radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący może przywołać Radnego „do rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.
 4. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia, albo zachowania Radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje Radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odnosi skutku, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
 5. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio dla osób spoza Rady, występujących w trakcie sesji.

§ 41

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu osobom spośród publiczności, po uprzednim zgłoszeniu się ich do zabrania głosu.
 2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 42

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę „zamykam sesję Rady Miejskiej w Kowarach”. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.

§ 43

 1. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, dotyczące zwłaszcza miejsca porządku obrad oraz bezpieczeństwa Radnych i innych uczestników sesji, a także porządku po jej zakończeniu, zapewnia Burmistrz.
 2. Do wszystkich osób przebywających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca.

§ 44

 1. Z każdej sesji, sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych i osób spoza Rady oraz podjęte przez Radę uchwały.
 2. Protokół wykłada się do wglądu radnych w siedzibie Rady oraz na każdej następnej sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu, o których uwzględnieniu podejmuje decyzję Przewodniczący. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedkładać je na sesji.

§ 45

Rada ustala sposób informowania mieszkańców o przebiegu i wynikach sesji.

 

IV. Uchwały Rady Miejskiej

 

§ 46

 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały.
 2. Uchwały są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole sesji.

 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 46 ust. 2).

 

§ 47

Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, że inny tryb ich podejmowania przewidują przepisy ustawy o samorządzie gminnym, bądź innych ustaw.

 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 47).

 

 § 48

 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę /inicjatywa uchwałodawcza/ mogą występować Komisje, Radni w liczbie, co najmniej ¼ ustawowego składu Rady oraz Burmistrz opracowując projekt uchwały, a następnie przedkładając go Przewodniczącemu.
 2. Z wnioskiem o podjęcie /wykonanie/ inicjatywy uchwałodawczej w określonych sprawach mogą występować do organów wymienionych w ust. 1 kluby radnych, partie i stronnictwa polityczne, organizacje społeczne, zawodowe, spółdzielnie działające na terenie Gminy.
 3. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynuje Przewodniczący, podejmując w tym celu działania niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu, a zwłaszcza zapewniając zaopiniowanie go przez właściwe Komisje oraz przedstawienie na sesji. Nie przyjęcie wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej należy uzasadnić, informując o powyższym organizację, która wniosek zgłosiła.

§ 49

 1. Przewodniczący przygotowując sesję Rady zobowiązuje Burmistrza do przygotowania projektu uchwał stosownie do przedmiotu sesji i rodzaju rozpatrywanych spraw, a także może ustalić szczegółowe zasady opracowania projektu, zasięgnięcia opinii doradców i innych działań.
 2. W przygotowaniu projektów uchwał niezbędną pomoc zapewniają wskazane przez Burmistrza gminne jednostki organizacyjne oraz inne podległe Burmistrzowi.

§ 50

 1. Uchwała Rady powinna zawierać przede wszystkim:

 • tytuł
 • podstawę prawną,
 • postanowienia merytoryczne
 • w miarę potrzeby przepisy przejściowe i derogacyjne
 • określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania z jej wykonania
 • ustalenie terminu wejścia w życie uchwały

 1. Projektodawca uchwały powinien załączyć do projektu jego uzasadnienie, w którym określi podstawę faktyczna podjęcia uchwały, jej cel i ewentualne skutki społeczne lub finansowe, a także opinie określonych organów jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.
 2. Uchwały opatruje się: numerem sesji, numerem uchwały wg kolejności jej podjęcia i wskazaniem roku podjęcia.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, który obradom przewodniczył.
 4. Oryginał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
 5. Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.

 

V. Tryb głosowania

§ 51

Rada stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień regulaminu Rady, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, a w szczególnych przypadkach ustawowo przewidzianych tajnym, zwykłą większością lub bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby Radnych, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§ 52

 1. Zwykła większość głosów jest to liczba ważnie oddanych głosów „za” przewyższająca liczbę głosów „przeciw”.
 2. Bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów, co najmniej o jeden wyższa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.

§ 53

 1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.
 2. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania.

§ 54

 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji, spośród Radnych, komisja skrutacyjna.

 

VI. Organizacja wewnętrzna Rady Miejskiej

§ 55

Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera Przewodniczącego, na drugiej Wiceprzewodniczącego Rady, oraz Przewodniczących stałych Komisji.

§ 56

 1. Przewodniczącego wybiera się spośród Radnych, z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez Radnych uczestniczących w sesji, w głosowaniu tajnym, bezwzględną liczbą głosów.
 2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali w stosunku do pozostałych największą liczbę głosów.
 3. Wiceprzewodniczącego oraz każdego Przewodniczącego Komisji wybiera się odrębnie.
 4. Wybór na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 3 stwierdza się uchwałami: odrębnie dla wyboru Przewodniczącego, odrębnie dla wyboru Wiceprzewodniczącego i odrębnie dla wyboru Przewodniczącego Komisji.

 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 56).

 

 § 57

 1. Rada Miejska może dokonywać w toku kadencji, w trybie właściwym dla wyboru, zmian na stanowiskach, o których mowa w § 33. Rada może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną liczbą głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
 2. Odwołanie przewodniczącego następuje na pisemny wniosek ⅓ ustawowego składu Rady. Rada rozpatruje sprawę odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni po sesji, na której został złożony wniosek o odwołanie.
 3. W przypadku złożenia rezygnacji przez Radnego zajmującego jedno ze stanowisk wymienionych w § 33, Rada decyduje o przyjęciu rezygnacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Sprawy związane z wyborem i zmianami w składzie Komisji stanowią odrębny punkt porządku obrad sesji.

 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 57).

 

§ 58

 1. Radni mają obowiązek czynnie uczestniczyć w sesjach Rady i pracy organów Rady, od których zostali wybrani lub powołani.
 2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami, dla:

 • informowania o aktualnej sytuacji Gminy,
 • konsultowania materiałów, spraw i projektów uchwał Rady,
 • upowszechniania uchwał i przedsięwzięć Rady oraz mobilizowania mieszkańców do ich realizacji,
 • informowania o swojej działalności w Radzie,
 • 5przyjmowania postulatów, wniosków i skarg.

 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 58).

 

§ 59

 1. Każdy Radny może domagać się wniesienia pod obrady na sesji, a także wnosić na posiedzenia Komisji spraw, które wynikają z postulatów i skarg.
 2. Radni mają prawo do podejmowania działań oraz składania wniosków o organach, jednostkach i instytucjach na terenie Gminy i korzystania w razie potrzeby z pomocy Urzędu.
 3. Na sesjach oraz w okresach między sesjami Radni mają prawo kierować do Burmistrza interpelacje /ustne lub na piśmie/, których przedmiotem są sprawy związane z realizacją zadań Rady.

§ 60

 1. Radni stwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji, do których zostali powołani na liście obecności.
 2. W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu Komisji Radny powinien nie później niż w ciągu 3 dni od ich planowanego terminu usprawiedliwić swoją nieobecność przed Przewodniczącym Rady lub Komisji.

§ 61

Wnioski, uwagi i skargi ludności Radni oraz Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmują w Urzędzie w odpowiednio wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości czasie nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 62

 1. W zakresie ustalonym w ustawie o samorządzie gminnym Radni korzystają z ochrony prawnej jak funkcjonariusz publiczny, a szczególnej ochronie podlega stosunek pracy Radnego nawiązany w trybie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.                                             
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 62 ust. 1).
 1. Zajmując stanowisko w sprawie wniosku pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym, Rada Miejska bada szczegółowo wszystkie okoliczności sprawy, a zwłaszcza obowiązana jest wysłuchać wyjaśnień Radnego przed jej rozstrzygnięciem.

§ 63

 1. W celu wzięcia udziału w sesji lub Komisji, a także w innych sprawach związanych z pracami Rady lub wykonywanie obowiązków wynikających z mandatu, Radnemu przysługuje na ten czas zwolnienie od pracy zawodowej.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 63 ust. 1).

 1. Podstawę do czasowego zwolnienia, o którym mowa, stanowi otrzymane przez Radnego zawiadomienie lub zaproszenie, zawierające określenie terminu i charakteru pracy, którą ma wykonać.

§ 64

W związku z wykonywaniem mandatu Radny otrzymuje z budżetu Rady diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych uchwałą Rady.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 64).

§ 65

We wszystkich sprawach związanych z ochroną prawną i innymi uprawnieniami Radnego, Radni mogą zwracać się bezpośrednio na sesji do Przewodniczącego.

§ 66

W dziedzinach objętych zakresem działalności stałych Komisji Rady podejmują one i realizują wszystkie przedsięwzięcia służące wykonaniu zadań Rady określone i zlecone przez Radę.

 § 67

 1. Komisje, zwłaszcza do realizacji zadań o charakterze kompleksowym, należącym do właściwości kilku Komisji, powinny podejmować współpracę, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole oraz uchwalając wspólne wnioski i opinie.
 2. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych rad, zwłaszcza sąsiadujących, a także z organizacjami społecznymi, zawodowymi i samorządem mieszkańców.

§ 68

 1. Komisje stałe Rady działają w oparciu o roczne plany pracy, zatwierdzone przez Radę.
 2. Komisje zgodnie z planem pracy odbywają posiedzenia, na których rozpatrują sprawy należące do ich właściwości oraz podejmują rozstrzygnięcia uchwalając opinie i wnioski.
 3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji ustalając termin, miejsce oraz tematykę z Przewodniczącym. W razie jego nieobecności z Wiceprzewodniczącym Rady. Protokół z posiedzenia lub notatkę, o której mowa w § 50 ust. 1 przedkłada się Przewodniczącemu nie później niż 7 dni od terminu posiedzenia.

§ 69

 1. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim, co najmniej połowa ogólnego składu Komisji. W przypadku braku quorum sporządza się notatkę przedkładając ją Przewodniczącemu.
 2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca. Uprawnienia Zastępców Przewodniczących Komisji dotyczą tylko wewnętrznego toku pracy Komisji.
 3. Szczegółowe zasady działania, w tym zwłaszcza odbywania posiedzeń, obradowania oraz powoływania podkomisji i zespołów, Komisje ustalają we własnym zakresie.

§ 70

 1. Burmistrz i Komisje w realizacji zadań administracji samorządowej współpracują ze środowiskami społecznymi, zawodowymi, samorządami i organizacjami.
 2. Burmistrz jako organ wykonawczy Rady obowiązany jest na sesjach Rady składać informacje o realizacji zadań wynikających z uchwał Rady, głównie zaś planu społeczno-gospodarczego i budżetu, a także informować Radę o problemach związanych z bieżącą sytuacją Gminy.
 3. Burmistrz powinien również systematycznie informować Radę o problemach i aktualnych zadaniach administracji samorządowej w Gminie.
 4. Współdziałanie Rady z Burmistrzem może również przybierać postać wspólnych wniosków /wystąpień/ kierowanych do organów administracji państwowej, samorządowej, instytucji społecznych i innych.

§ 71

 1. Burmistrz ściśle współdziała z Przewodniczącym w sprawach związanych z przygotowaniem organizacyjnym i merytorycznym sesji Rady, szczególnie zaś projektów uchwał oraz niezbędnych materiałów dla Radnych.
 2. Burmistrz w porozumieniu z Przewodniczącym określa szczegółowe zasady współdziałania Urzędu z organami Rady oraz ich powinności na rzecz prawidłowego wykonywania mandatu przez Radnych.
 3. Burmistrz przedstawia Radzie szczegółowy tryb przyjmowania i udzielania odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych oraz wnioski i opinie Komisji, uwzględniając zasady określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz regulaminie Rady.

 

VII. Obsługa Rady Miejskiej

§ 72

 1. Obsługę Rady, Komisji i Radnych zapewnia Urząd, w tym bezpośrednią obsługę organizacyjną i techniczną.
 2. Rada dla utrzymania więzi z mieszkańcami korzysta z dostępnych mediów, a w szczególności z gazety miejskiej, zamieszczając na jej łamach teksty niektórych uchwał oraz inne ważne informacje dotyczące Gminy i jej mieszkańców.

Rozdział III

Regulamin Komisji Rewizyjnej rady

I. Postanowienia ogólne

§ 73

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach, zwaną dalej „Komisją”.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 73).

§ 74

 1. Komisja jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
 3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy, dokonywanych przez inne podmioty.
 4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i w niniejszym regulaminie.

§ 75

Komisja składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności.

II. Skład Komisji Rewizyjnej

§ 76

 1. Komisja składa się z przewodniczącego oraz członków wybieranych wyłącznie spośród Radnych uchwałą Rady podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady.
 2. Odwołanie członków Komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1.
 3. Do składu Komisji nie może zostać powołany radny zatrudniony w ramach stosunku pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych.

§ 77

Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady, a w przypadkach jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 78

 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. O wyłączeniu członka decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji.
 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści decyzji.
 5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy art. 24 k.p.a.

III. Zadania kontrolne

§ 79

 1. Komisja kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem:

 • legalności,
 • gospodarności,
 • rzetelności,
 • celowości

 1. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu.

§ 80

Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 81

Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe – obejmują całość działalności,
 2. problemowe – obejmują wybrane zagadnienia,
 3. sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w działalności jednostki.

§ 82

 1. Komisja przeprowadza kontrole okresowe w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji, zatwierdzonym przez Radę.
 2. Kontrole okresowe nie zatwierdzone, wymagają decyzji Rady.

§ 83

 1. Rada może nakazać Komisji nierozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisję.
 2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 3. Uchwały Rady w powyższej sprawie wykonywane są niezwłocznie.
 4. Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

§ 84

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzeczowe ustalenie stanu faktycznego.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.

IV. Tryb kontroli

§ 85

 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji zespoły kontrolne, w liczbie, co najmniej dwóch członków, stosując się do przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 2. Zespołem kontrolnym kieruje członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Komisjizwany dalej Przewodniczącym Zespołu Kontrolnego
 3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji.
 4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji.
 5. § 85 ust. 4 nie stosuje się w razie niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia, a także uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, w tych jednak przypadkach po przeprowadzeniu kontroli, należy niezwłocznie uzyskać akceptację Przewodniczącego Komisji.

§ 86

 1. Przewodniczący Komisji na 7 dni przed rozpoczęciem planowanej kontroli powiadamia o jej zakresie i terminie kierownika kontrolowanego podmiotu
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 3. W szczególności obowiązany jest przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz udzielać ustnych i pisemnych wyjaśnień.
 4. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują przepis art. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1990 roku o ochronie informacji niejawnych.

§ 87

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

V. Protokoły kontroli

§ 88

Kontrolujący sporządzają z przeprowadzanej kontroli w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny, obejmujący:

 1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
 2. imię i nazwisko kontrolującego,
 3. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
 4. określenie zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,
 5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
 6. przebieg i wyniki kontroli, w tym wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu,
 7. data i miejsce podpisania protokołu,
 8. podpisu kontrolującego i kierownika jednostki kontrolowanej,
 9. wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 89

 1. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego, uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

VI. Zadania opiniodawcze

§ 90

 1. Komisja bada wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
 2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o których mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego w terminie 7 dni po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/119/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 90).

 

§ 91

 1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza.
 2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię, o której mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.

§ 92

Komisja wydaje także opinie w sprawach określonych w uchwałach Rady.

§ 93

Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

§ 94

Komisja składa Radzie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

VII. Posiedzenia komisji

§ 95

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia poza planem pracy Komisji mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji lub na pisemny wniosek nie mniej niż dwóch członków Komisji.

§ 96

 1. W posiedzeniach Komisji biorą udział jej członkowie oraz zaproszone osoby.
 2. Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 § 97

 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji.
 2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 98

Obsługę biurową Komisji zapewnia Burmistrz.

§ 99

Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób, posiadających wiedzę fachową. O ile wymaga to zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia, Rada podejmuje uchwałę zobowiązującą osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcie stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 100

Komisja może na zlecenie Rady lub też po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane Komisje Rady, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady w zakresie ich właściwości rzeczowej.

 

Rozdział IV

Regulamin Klubu Radnych

§ 101

Radni mogą tworzyć kluby radnych, określane dalej jako kluby, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 102

W ramach klubów mogą funkcjonować koła radnych.

 § 103

 • Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału, przez co najmniej trzech Radnych.
 • Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady na piśmie w terminie 7 dni od jego związania
 • W zgłoszeniu podaje się:
 1. nazwę klubu,
 2. listę członków,
 3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
 4. W razie zmian składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 104

Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 105

Przynależność do klubu jest dobrowolna.

§ 106

 1. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków podejmowanych bezwzględną większością w obecności, co najmniej połowy członków klubu.
 3. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech.

§ 107

Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

§ 108

Prace klubów organizują przewodniczący klubów wybierani przez członków klubu.

§ 109

 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów oraz ich zmian Przewodniczącemu.

§ 110

 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji trybu działania Rady.
 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 § 111

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym dla ich funkcjonowania.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 § 112

 1. Traci moc uchwała Nr 188/97/97 Rady z dnia 30.10.1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kowary wraz z późniejszymi zmianami
 2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Cwynar

 

Załączniki do Statutu Gminy Miejskiej Kowary (treść)

 

Uchwały zmieniające Statut:
1) Uchwała Nr VIII/32/07
2) Uchwała Nr XII/49/07

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-06-26 08:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Aniela Woźniak
(2007-08-17 08:52:15)
 
 
ilość odwiedzin: 4425847

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X