Udzielanie informacji publicznej oraz informacje nieudostępnione

Udzielanie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 1 ust. 1), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Natomiast prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 tejże ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek zainteresowanego przesłany do Urzędu Miejskiego w Kowarach lub złożony w Biurze Obsługi Klienta Urzędu. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację ( nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (Plik PDF)
 

Umorzenie postępowania o udostępnienie informacji

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Odmowa udzielenia informacji

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (tajemnica państwowa, skarbowa służbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, następuje w drodze decyzji.Do odmownej decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Odwołanie

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się ( za wyjątkiem informacji niejawnych) przepisy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, z tym że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publiczne (tj. Dz.U. z 2022, poz. 902 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm)
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U z 2019, poz. 742 z późn. zm)

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-23 12:51:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-01-20 08:00:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki