Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary

Poniedziałek 23.10.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Burmistrz Miasta Kowary informuje, że z dniem 1 września 2012 roku weszła w życie zmiana art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) regulująca zasady przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
Od 1 września 2015 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1.  nauka zawodu
  - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania:

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) .  gdzie każdy wnioskodawca, oprócz dokumentów określonych we wniosku  , jest zobowiązany  na podst. art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy d dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zmianami) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • formularz informacji  przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. ( Dz.U. z 2010r., Nr 53, poz.311) zawierającego informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis:
 • sprawozdań  finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości (Dz.U. z 2013r. , poz. 330 ze zm.). Sprawozdania finansowe składają tylko te podmioty, które są do tego zobowiązane na podstawie ustawy o rachunkowości.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Burmistrza Miasta Kowary w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania  zawodowego,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,  zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku  przerwania nauki i podjęcia i innego pracodawcy), w przypadku zmiany pracodawcy w czasie  trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany   ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin) i  kserokopia świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia  teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),
 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania   podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
 • kserokopię świadectwa pracy w okresie kształcenia zawodowego,
 • upoważnienie pracodawcy do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku  gdy poświadczenia dokonuje inna osoba niż pracodawca,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega  się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., , poz. 330, z póżn. zm.).  

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem. Dofinansowania przyznaje Burmistrz Miasta Kowary w drodze decyzji administracyjnej. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, Bud.A pok.2.
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Środki te są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda Dolnośląski otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy. W myśl § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014r.,  poz. 232, z póżn.zm.) pracodawcy zostali zobowiązani do zawiadomienia Burmistrza Miasta Kowary o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Nawiązując do powyższego, proszę wszystkich pracodawców o informowanie Burmistrza Miasta Kowary, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Do pobrania:

 1. Wniosek (plik pdf, 86 kB)
 2. zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym (plik pdf, 62 kB)
 3. Oświadczenie pracodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis (plik pdf, 56 kB)
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (plik pdf, 115 kB)
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik pdf, 80 kB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Radomski
(2014-09-01 14:55:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Zemła
(2017-08-16 11:54:58)
 
 
ilość odwiedzin: 3510071

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X