Polityka przetwarzania danych

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Daniel Mierzyński - IOD
Telefon: 513850229
E-mail:danielmierzynski@bodo24.pl

Imię i nazwisko: Kinga Milczarek - zastępca IOD
Telefon: 509813962
E-mail: kingamilczarek@bodo24.pl

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowarach.

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowarach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdziecie Państwo pod linkiem:

 

INFORMATOR RODO

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach, Szkolna 2, 58-530 Kowary, reprezentowana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach. Kontakt: mbpkowary@gmail.com, Tel. 75 718 25 71

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania MBP) na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres e-mail) mogą być wykorzystanie do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w pkt. 3 oraz w celach wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych; w celach statystycznych; realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa;

 2. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu udzielonej zgody. Dane wizerunkowe zbierane są tylko w celach promocji wydarzeń kulturalnych i mogą być zamieszczane na internetowej stronie Biblioteki, portalu Facebook Biblioteki i mediach lokalnych.

 1. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy Biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), Pani/Pan może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

 1. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie Facebook Biblioteki. Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdą Państwo w ich klauzuli informacyjnej.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

 1. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

25.05. 2018, zm. 06.02.2020

Autor: Danuta Bunij

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-03-25 09:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-03-31 08:47:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki