stanowisko ds. kontroli i kontroli zarządczej

Imię i nazwisko: Zbigniew Klimek
Telefon: 75 64 39 231
E-mail: zbigniew.klimek
Lokalizacja: Budynek "A", pokój nr 24

Zakres obowiązków:

1. Przygotowywanie projektów procedur i aktualizacja procedur kontroli;

2. Koordynowanie kontroli, w tym: planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli zgodnie z procedurami i przepisami powszechnie obowiązującymi, we współpracy z pracownikami merytorycznymi;

3. Sporządzanie protokołów, opracowywanie zaleceń, wniosków pokontrolnych i przygotowywanie wystąpień pokontrolnych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi;

4. Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi rocznych sprawozdań z zakresu przeprowadzonych kontroli;

5. Sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych;

6. Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej, tj. prowadzenie koordynowanie działań dla Urzędu i jednostek podległych w zakresie kontroli zarządczej z uwzględnieniem standardów dla sektora finansów publicznych. Działania podejmowane są dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w szczególności do zadań stanowiska należy:

  • przygotowanie procedur oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej;

  • monitorowanie skuteczności działania ustalonych systemów kontroli zarządczej;

  • sporządzanie informacji o wykonaniu planu realizacji zadań i celów za rok poprzedni oraz wniosków z funkcjonowania kontroli zarządczej, w terminach i formie określonych w przepisach, przygotowywanie propozycji usprawnień w tym zakresie;

  • zgłaszanie Burmistrzowi nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu Urzędu w wyniku przeprowadzonych analiz i zarządzania ryzykiem;

  • koordynowanie działań związanych z przeprowadzaniem samooceny;

  • koordynacja procesu wyznaczania celów, mierników oraz sprawozdawczości z realizacji celów;

  • przechowywanie dokumentacji kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  • pełnienie funkcji doradczej;

7. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. Ochrony Sygnalistów, realizującego zadania określone w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych i ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Kowarach oraz w przepisach powszechnie obowiązujących, a w szczególności :

- przyjmowanie i wstępna analiza zgłoszeń,

- prowadzenie rejestrów zgłoszeń,

- prowadzenie postępowań wyjaśniających zgodnie z procedurą,

- prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Urzędu Miejskiego,

- przygotowywanie projektów i aktualizacja procedur.

8. Bieżące przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji;

9. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji z zakresu swojego stanowiska pracy, zamieszczonych w BIP, czuwanie nad ich aktualnością;

10. Udzielanie informacji publicznej z zakresu swojego stanowiska pracy;

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-08-06 09:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2023-06-14 12:14:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki