☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Środa 28.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komisje - podstawowe informacje

Rada Miejska może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Komisje podlegają Radzie Miejskiej, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W dziedzinach objętych zakresem działalności stałych komisji Rady Miejskiej podejmują one i realizują wszystkie przedsięwzięcia służące wykonaniu zadań rady określone i zlecone przez Radę Miejską. Zgodnie ze Statutem Gminy Kowary Komisje Rady Miejskiej mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych rad zwłaszcza sąsiadujących, a także z organizacjami społecznymi, zawodowymi i samorządem mieszkańców. Komisje Rady Miejskiej działają w oparciu o plany pracy, zatwierdzone przez Radę Miejską.
Rada Miejska w Kowarach powołała następujące stałe komisje:

Rada gminy w celu kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja ta opiniuje wykonanie budżetu gminy oraz występuje z wnioskiem do rady miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.

 

Komisja Rewizyjna:
Kamila Pietraszek – przewodnicząca komisji
Dagmara Rodowicz – zastępca przewodniczącej komisji
Ewa Borczyk, Tadeusz Cwynar, Anna Klepacz, Krzysztof Łubiński, Andrzej Machnica, Ewa Pędziwiatr

 
Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji:
Radosław Adamowicz – przewodniczący komisji
Dagmara Rodowicz – zastępca przewodniczącego komisji
Adam Bierowski, Tadeusz Cwynar, Anna Klepacz, Andrzej Machnica, Kamila
Pietraszek, Małgorzata Staręga

 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza:

Małgorzata Staręga – przewodnicząca komisji
Beata Espenschied – zastępca przewodniczącej komisji
Radosław Adamowicz, Adam Bierowski, Ewa Borczyk, Tadeusz Cwynar, Ewa Pędziwiatr, Kamila Pietraszek, Karol Przybylak, Dagmara Rodowicz,
Stanisław Schmidt, Krzysztof Łubiński

 
Komisja Ładu Publicznego, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:
Stanisław Schmidt – przewodniczący komisji
Karol Przybylak – zastępca przewodniczącego komisji
Beata Espenschied, Andrzej Machnica, Kamila Pietraszek,
Małgorzata Staręga,Krzysztof Łubiński

 
Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki:
Ewa Pędziwiatr – przewodnicząca komisji
Ewa Borczyk – zastępca przewodniczącej komisji
Radosław Adamowicz, Adam Bierowski, Beata Espenschied, Anna Klepacz, Karol
Przybylak, Dagmara Rodowicz, Stanisław Schmidt

 
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-26 14:46:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-05-27 08:23:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1642871