Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie z dnia 6 października 2011 r. o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Wojków 1 w Kowarach (treść)


Obwieszczenie z dnia 19 września 2011 r. Burmistrza Kowar o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu (treść)


Obwieszczenie z dnia 02 sierpnia 2011 r. Burmistrza Kowar o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Krzaczyna A.1 w Kowarach (treść)


Obwieszczenie z dnia 26 maja 2011 r. Burmistrza Kowar o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Wojków 1 w Kowarach (treść)


Obwieszczenie z dnia 06 maja 2011 r. Burmistrza Kowar o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu (treść)


Obwieszczenie z dnia 23 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Krzaczyna A.1 w Kowarach (treść)


Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2011 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Wojków 1 w Kowarach (treść)


Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2010 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary – Krzaczyna B.1 (treść)


Obwieszczenie z dnia 1 paździenika 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)


Obwieszczenie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kowary oraz budowie 3 Stacji Uzdatniania Wody "Kowary Średnie", "Kowary Dolne" i "Kowary Górne" wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą" (treść


Obwieszczenie z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Remoncie sieci wodociągowej z ujęcia powierzchniowego "Malina" do istniejącego budynku filtrów otwartych w Kowarach Średnich"(treść


Obwieszczenie z dnia 10 września 2010 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GK-7627/04-5/10, dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie, przebudowie i remoncie sieci wodociągowej w miejscowości Kowary dla Osiedla Krzaczyna, Osiedla Kwiatowe i Wichrowa Równia oraz przebudowie i remoncie sieci wodociągowej tranzytowej Ścięgny - Krzaczyna - Kowary." (treść


Obwieszczenie z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie, przebudowie i remoncie sieci wodociągowej w miejscowości Kowary dla Osiedla Krzaczyna, Osiedla Kwiatowe i Wichrowa Równia oraz przebudowie i remoncie sieci wodociągowej tranzytowej Ścięgny – Krzaczyna - Kowary." (treść


Obwieszczenie z dnia 8 września 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach-Podgórzu dla terenu przeznaczonego pod stację uzdatniania wody "Kowary Górne" (treść)


 Obwieszczenie z dnia 8 wrzesnia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary-Podgórze, dla terenów przeznaczonych pod stacje uzdatniania wody "Kowary Dolne" oraz "Kowary Średnie" (treść)


 Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia, 2010 r. o złożeniu uzupełnionego raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary w Kowarach" (treść)


Obwieszczenie z dnia 8 lipca, 2010 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Remoncie sieci wodociągowej z ujęcia powierzchniowego "Malina" do istniejącego
budynku filtrów otwartych w Kowarach Średnich" (treść)


Obwieszczenie z dnia 8 lipca, 2010 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowary oraz budowa 3 Stacji Uzdatniania Wody "Kowary Średnie", "Kowary Dolne" i "Kowary Górne" wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą" (treść)


Obwieszczenie z dnia 7 maja, 2010 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia "Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary w Kowarach" (treść)


 Obwieszczenie z dnia 22 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Wojków 1 w Kowarach (treść)


 Obwieszczenie z dnia 22 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)


 Obwieszczenie z dnia 22 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego stacji narciarskiej w Kowarach-Podgórzu dla terenu przeznaczonego pod stację uzdatniania wody "Kowary Górne" (treść)


 Obwieszczenie z dnia 22 marca 2010 r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary-Podgórze, dla terenów przeznaczonych pod stacje uzdatniania wody "Kowary Dolne" oraz "Kowary Średnie" (treść)


 Obwieszczenie z dnia 10 marca 2010 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach-Podgórzu-obszar 2 (treść)


 Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2010 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary w Kowarach" (treść


Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2009 r. o wydaniu postanowienia, znak pisma: GK-7627/11-5/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej w dzielnicy Centrum, Podgórze i Krzaczyna miasta Kowary" (treść)


Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GK-7627/11-7/09, dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej w dzielnicy Centrum, Podgórze i Krzaczyna miasta Kowary" (treść)


Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2009 r. o udostępnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji dot. budowy wyciągów narciarskich i inwestycji pobocznych (treść)


Obwieszczenie z dnia 21 września 2009 r. o przystąpienie do opracowania projektu Aktualizacji Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Związku Gmin Karkonoskich (treść)


Obwieszczenie z dnia 17 września 2009 r. o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Krzaczyna B.1 (treść)


Obwieszczenie z dnia 15 września 2009 r. o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu - obszar 3 (treść)


Obwieszczenie z dnia 5 sierpnia 2009 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu - obszar 2 (treść)


Obwieszczenie z dnia 10 czerwca o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu - obszar 3 (treść)


Obwieszczenie z dnia 10 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu - obszar 2 (treść)


Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)


Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2009r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (treść) 


 Obwieszenie z dnia 20 lutego 2009 r. dot. wydania postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji (treść)


Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Krzaczyna B.1 (treść)


Obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary ( treść)


Obwieszczenia z dnia 8 stycznia 2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary-Centrum A.2 (treść)


Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu - obszar 2 (treść)


Obwieszczenie z dnia 1 października 2008, o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Kowarach, w wyborach uzupełniających  do  Rady  Miejskiej w Kowarach,  w  okręgu  wyborczym  Nr 8,  w dniu 23 listopada 2008 r. (treść)


Obwieszczenie z dnia 30 września 2008, o granicy, numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowarach, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowarach, w okręgu wyborczym Nr 8, w dniu  23 listopada 2008 r. (treść) 


 Obwieszczenie z dnia 9.09.2008 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Podgórze (treść)


Obwieszczenie z dnia 5.09.2008 r. o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu (treść)


Obiweszczenie z dnia 5.09.2008 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B (treść)


 

Obwieszczenie z dnia 17.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Centrum A.2 (treść)


Obwieszenie z dnia 9 maja 2008 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B (treść)


Obwieszczenie z dnia 8 maja 2008 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części jendostki urbanistycznej Podgórze w Kowarach (treść)


Obwieszczenie z dnia 31.07.2008 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - podgórzu (treść) 


 
Obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Podgórze (treść) 

Obwieszczenie z dnia 2 stycznia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu (treść

Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2007 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania "Program usuwania wyrobów zawierających zabest z terenu Gminy Kowary" (treść

Obwieszczenie z dnia 19 września 2007 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum (treść

Obwieszczenie z dnia 17 września 2007 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych (treść)  

Obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2007 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary (treść

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2007 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C (treść

Obwieszczenie z dnia 7 maja 2007 r. o wydaniu decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM firmy POLKOMTEL S.A. BT 34527 "Kowary Centrum" (treść)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B (treść

Obwieszczenie z dnia 19 marca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (treść

Obwieszczenie z dnia 19 marca 2007 r. o przytąpieniu do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść

Obwieszczenie Burmistrza Kowar o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu (treść

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowary z dnia 10 października 2006r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej 5988 Kowary Miasto". (treść)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowary  z dnia 3.10.2006 rok o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych (treść). 

Komunikat Burmistrza Miasta Kowary - termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa dnia 13 października 2006 roku o godz. 15.30 (treść)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowary o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Borusiaka w Kowarach".(treść)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowary z dnia 18 wrzesnia 2006 roku o podziale miasta na okregi wyborcze do wyboru Rady miejskiej w Kowarach (treść)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze (treść)

Obwieszczenie Burmistrza miasta Kowary o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Przebudowa stacji paliw płynnych w Kowarach przy ulicy Rejtana" (treść)Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D (treść)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D (treść)

Obwieszczenie burmistrza o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus-GSM firmy Polkomtel SA. (treść)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Przebudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii komórkowej 5988 Kowary Miasto". (treść)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zaminy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pt.: Remont stacji redukcyjno - pomiarowej Jrzaczyna (Kowary)" (treść)
 
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Borusiaka w Kowarach". (treść)

 

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwerstycyjnego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus-GSM firmy Polkomtel S.A., zlokalizowanej na dachu MOK (treść)

Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ulic Św. Anny, Leśnej i łącznika ulicy Chopina w Kowarach" (treść)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie stacji bazowej telefionii cyfrowej sieci Era 49008 Kowary" (treść)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Krzaczyna B.

Obwieszczenie Burmistrza Kowar o osobach fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - I kwartał 2006.

Obwieszczenie Burmistrza Kowar z dnia 04.04.2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie stacji paliw płynnych w Kowarach przy ul. Rejtana".

Obwieszczenie Burmistrza Kowar o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Św. Anny, Leśnej i łącznika ul. Chopina w Kowarach.

Obwieszczenie Burmistrza Kowar o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rewaloryzacji terenu położonego u zbiegu ulic Dworcowej i Karkonoskiej, stanowiącego fragment zespołu staromiejskiego obejmującej zadania inwestycyjne...

Obwieszczenie Burmistrza Kowar w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na "Przebudowie części ul. Św. Anny, części ul. Leśnej, odcinka pieszego wiążącego Św. Annę z ul. Chopina wraz ze chodami terenowymi..."

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego obszaru obejmującego stację narciarską w Kowarach -Podgórzu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowary z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania: "Przebudowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej 49008 Kowary". Informacji w przedmiotowej sprawie udziela inż. Mirosław Ogłaza, Wydział Inżynierii miejskiej  Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1-go Maja 1a, pokój nr 6 w godz. pon - 8.00-16.00, wt/pt - 8.00-15.00 lub pod numerem telefonu 075 64 39 225.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagodpodarowania przestrzennego gminy Kowary

Obwieszczenie Burmistrza Kowar dotyczące raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa Komory Śrutowni i Lakierni", (treść)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.10.2005 roku dotyczące zagrożenia wynikającego z wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Obwieszczenie Burmistrza Kowar o podjęciu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia "KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - ETAP I" oraz o zamieszczeniu informacji o publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji wymagającej udziału społeczeństwa, tj. decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia "KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - ETAP I", obejmującego gminę Kowary w zakresie budowy:
- budowy i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w Kowarach (znak pisma WIM-0156/30/05 oraz WIM-0156/31/05 z dnia 15.09.2005 r.) - treść.treść
- budowy ujęcia wody, wodociągu wody surowej, stacji wodociągowej oraz linii energetycznej niskiego napięcia dla strukturalnej jednostki urbanistycznej Kowary-Podgórze (znak pisma WIM-0156/32/05 oraz WIM-0156/33/05 z dnia 15.09.2005 r.) -
- budowy sieci wodociągowej w dzielnicy Podgórze w Kowarach (znak pisma WIM-0156/34/05 oraz WIM-0156/35/05 z dnia 15.09.2005 r.) - treść
- budowy sieci wodociągowej w dzielnicy Wojków w Kowarach (znak pisma WIM-0156/36/05 oraz WIM-0156/37/05 z dnia 15.09.2005 r.) - treść

 Postanowienia Burmistrza Kowar o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: 
- "KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - ETAP I" obejmujący gminę Kowary w  zakresie budowy sieci wodociągowej w dzielnicy Podgórze w Kowarach (znak pisma WIM-0156/26/05 z dnia 07.09.2005 r.) -
- KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - ETAP I" obejmujący gminę Kowary w  zakresie budowy sieci wodociągowej w dzielnicy Wojków w Kowarach (znak pisma WIM-0156/27/05 z dnia 07.09.2005 r.) - treść
- KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - ETAP I" obejmujący gminę Kowary w  zakresie budowy ujęcia wody surowej, stacji wodociągowej oraz linii energetycznej niskiego napięcia dla strukturalnej jednostki urbanistycznej Kowary-Podgórze (znak pisma WIM-0156/28/05 z dnia 07.09.2005 r.) - treść

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych (treść)

Obwieszczenia dot. wszczęcia w dniu 04.08.2005 r. na wniosek Spółki KSKS postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - ETAP I", obejmującego Gminę Kowary w zakresie:
- budowy i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w Kowarach (treść).
- budowy sieci wodociągowej w dzielnicy Podgórze w Kowarach (
treść).
- budowy sieci wodociągowej w dzielnicy Wojków w Kowarach (
treść).

treść)

treść).

treść).

Obwieszczenie dot. wpłynięcia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedsięwzięcia ?Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - Etap I? obejmującego Gminę Kowary, w zakresie budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Podgórze w Kowarach (treść).  

Obwieszczenie dot. wpłynięcia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedsięwzięcia "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - Etap I? obejmującego Gminę Kowary, w zakresie budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w Kowarach (treść).  

Obwieszczenie dot. wpłynięcia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedsięwzięcia "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - etap I" (treść).

Obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2005r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Krzaczyna A. (treść).

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (pobierz treść strony: 1, 2)

Obwieszczenie Burmistrza Kowar o obowiązku składania informacji dotyczących ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest. Pobierz formularz

Obwieszczenie Burmistrza Kowar o złożeniu Raportu Oddziaływania na Środowisko Przedsięwzięcia ?Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska? (treść).

Obwieszczenie Burmistrza Kowar z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Obwieszczenie - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1-go Maja 1a pok. nr 3 w godzinach 730-1500z dniem 30 grudnia 2004 r. zostaje wyłożony na okres 30 dni do publicznego wglądu uzupełniający wykaz nieruchomości , co do których prowadzone jest postępowanie o nabycie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. 
Treść obwieszczenia
Treść wykazu uzupełniającego

Obwieszczenie Burmistrza Kowar - stosowanie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 3 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej (treść)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowary o zgromadzeniu dokumentów w sprawie postępowania administracyjnego mającego za cel wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z przeprowadzeniem postępowania w sprawie ustalenia czy nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, dla zadania inwestycyjnego: Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej (KSKS) (

Obwieszczenie z dnia 21 października 2004 r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary (treść)

Obwieszczenie z dnia 04 września 2004r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków (treść).

Obwieszczenie z dnia 07 czerwca 2004 r. o numerach i granicach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (treść)

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (treść)

Obwieszczenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz. U. Nr 205, poz. 1991). z dnia 01 kwietnia 2004 r. (treść) 

Obwieszczenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz. U. Nr 205, poz. 1991) z dnia 20 kwietnia 2004 r. (treść)

Wykaz nieruchomości - część II sporządzonyzgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji onabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lubstanowiące nieruchomości rolne (Dz. U. Nr 205, poz. 1991). 

Wykaz nieruchomości - część I sporządzonyzgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji onabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lubstanowiące nieruchomości rolne (Dz. U. Nr 205, poz. 1991).(treść)

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-27 09:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2012-07-05 10:28:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki