Podstawa prawna - budżet miasta

 

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Gospodarka finansowa jest jawna.

 

Zgodnie z art. 52 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym, projekt budżetu przygotowuje Burmistrz. Bez zgody Burmistrza Rada Miejska nie może wprowadzić w budżecie zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
 

Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada radzie miejskiej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.


Budżet jest uchwalany przez radę miejską do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Do czasu uchwalenia budżetu, nie później jednak niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie miejskiej. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie regionalna izba obrachunkowa ustala budżet miejski w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony przez Burmistrza radzie miejskiej.

 

Art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nakłada odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy na Burmistrza.
Burmistrz zobowiązany jest do niezwłocznego ogłoszenia uchwały budżetowej oraz sprawozdania z jej wykonania w terminie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Informację o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych burmistrz przedkłada także mieszkańcom gminy.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-06-28 12:08:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniec Agnieszka
(2006-06-28 12:11:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki