☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Środa 28.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Plan rozwoju lokalnego

 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIEJSKIEJ KOWARY NA LATA 2004-2006 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2007-2013.

 

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) jest dokumentem przywołanym w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który został opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju. Ten z kolei negocjowany był z Komisją Unii Europejskiej w celu uzgodnienia dziedzin i zakresu wsparcia przez fundusze strukturalne rozwoju naszego kraju.

 

PRL nie jest opracowaniem wymaganym przez ustawodawstwo, nie mniej dysponowanie tym dokumentem umożliwia aspirowanie o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ZPORR określono sugerowaną strukturę Planu Rozwoju Lokalnego, zalecono także partycypacyjną metodę jego opracowania. Zgodnie z tymi wytycznymi przygotowany został prezentowany dokument. Wypracowane wnioski poprzedzone były szerokimi konsultacjami społecznymi.

 

W wyniku grupowania zgłaszanych przez społeczność kowarską inicjatyw, problemów, pomysłów, uwag i sugestii dotyczących całego wachlarza dziedzin życia wymagających czasami uporządkowania, rozwoju a często zainicjowania przedsięwzięcia, wyodrębniono obszary problemowe. Obszarami problemowymi nazwano w ZPORR dziedziny życia jednostki samorządu wymagające doinwestowania.

 

W Kowarach zidentyfikowano następujące obszary problemowe:
- gospodarka wodno-ściekowa
- komunikacja i transport
- turystyka
- zdegradowane obszary miejskie
- edukacja, kultura
- usługi społeczne.

 

Wszystkie ze zidentyfikowanych obszarów problemowych zostały zdiagnozowane i scharakteryzowane z wyjątkiem obszaru pn. „usługi społeczne”. Wobec szczegółowego przedstawienia problemów społecznych w projekcie Strategii Rozwoju Usług Socjalnych dla miasta Kowary, w niniejszym dokumencie dokonano jedynie zapisu zgłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu, bez charakterystyki zjawiska.


Wynikiem pracy zespołu horyzontalnego jest prezentacja (w zwięzłej formie tabelarycznej) zadań i projektów zmierzających do podniesienia standardu życia mieszkańców Kowar w wymienionych wyżej dziedzinach.

 

Zgodnie z zapisami ZPORR, wyodrębniono dwa podokresy programowania, i tak:
- matryca nr 1 prezentuje zadania proponowane do realizacji w latach 2004-2006
- matryca nr 2 prezentuje zadania proponowane do realizacji w latach 2007-2013

 

Aby wykorzystać efekt konsultacji społecznych, sporządzony został dodatkowo załącznik do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kowary, w którym zapisano dwie kategorie działań:
- inicjatywy predysponowane do ubiegania się o środki z innych, niż wskazane w ZPORR, instrumentów wsparcia unijnego,
- inicjatywy, celowość realizacji których, zasygnalizowana zostanie instytucjom zewnętrznym, gdyż ich realizacja nie leży w kompetencjach jednostek gminnych.

 

Ponadto, w części prezentacji obszaru problemowego pn. „zdegradowane obszary miejskie”, wyodrębniono cztery jednostki predysponowane do opracowania programów rewitalizacji, w tym trzy ze względu na walory historyczne- zabytkowe oraz jeden obszar poprzemysłowy.
Opracowano także kryteria ustalania kolejności realizacji zadań, odrębne dla projektów twardych –inwestycyjnych oraz dla projektów miękkich – społecznych.


Lista zadań, projektów wpisanych w matryce jest limitowana możliwościami finansowymi w tym kredytowymi budżetu miejskiego. Dla uzupełnienia więc, sporządzono załącznik wyczerpujący listę zgłoszonych zadań.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-19 14:11:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2007-04-16 12:14:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1642871