☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportowych

 

Opodatkowaniu podlegają

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równiej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych

- ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych,
- właścicielami są także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach,
- w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy zastał nabyty.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja  Wydziału Komunikacji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

Obowiązek podatkowy

Podmioty (osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany), są obowiązane:
1. składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych
Określa Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

 

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
- po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
- do dnia 15 września roku podatkowego – II rata
- od dnia 1 września danego roku , podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

 

Zwrot zapłaconego podatku od środków transportowych dokonuje organ podatkowy, na rachunek którego uiszczono podatek, na wniosek podatnika złożony nie później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Podstawą sporządzenia wniosku są dane zawarte w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozów w transporcie kombinowanym, w którym dokonano wpisu o wykonaniu przewozu koleją.
Zwrot podatku od środków transportowych następuje na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych

- pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium RP,
- środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
- pojazdy zabytkowe.

 

Procedura ustalania podatku od środków transportowych

1. Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (nabycia lub zarejestrowania samochodu). Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, jak również korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji.
2. Podatek płatny jest w dwóch ratach (wpłaty podatnik dokonuje bez wezwania)
- do 15 lutego
- do 15 września
W przypadku niewpłacenia w terminach określonych w art.11 ustawy kwoty należnego podatku od środków transportowych lub wpłacenia jej niepełnej wysokości, wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. W razie niezłożenia deklaracji w terminie, organ podatkowy wszczyna z urzędu postępowanie podatkowe, a następnie wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
4. W przypadku niedokonania wpłaty, organ wszczyna postępowanie egzekucyjne, które prowadzone jest przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze.
Organ podatkowy może dokonać wpisu nie wpłaconego podatku na hipotekę przymusową.

 

Wymagane dokumenty

-numer NIP ( dot. prowadzących działalność gospodarczą )
-numer PESEL
-deklaracja na podatek od środków transportowych

 

Podatek od środków transportowych – realizacja

Realizacją zadań z zakresu podatku od środków transportowych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Kowarach, mieszczący się w pokoju nr 15, na pierwszym piętrze.

- Wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych można dokonać można  dokonywać -  w Agencji Opłat Janina Kowalska ul. Górnicza 1a
lub na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kowarach PKO Bank Polski S.A Oddział Kowary Nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684

- W celu załatwienia sprawy, należy zgłosić się w godz. 7.30 – 15.30 do pokoju nr 15.

- Wpłat podatku od środków transportowych od osób prawnych można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kowarach PKO Bank Polski S.A Oddział Kowary Nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684

 

 

Odwołanie

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

ul. Górna 10-11
58-500 Jelenia Góra
tel.: (75) 76-987-32

 

w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

POUCZENIE:
Stosownie do art. 222 Ordynacji Podatkowej odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (art. 224 § 1 Ordynacji Podatkowej).

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019r., poz. 1170 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2020r., poz. 1325)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-10-25 08:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Dmochowski
(2021-01-05 09:14:47)
 
 
liczba odwiedzin: 7244480

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X